Ansökan om tillgång till Tullverkets webbtjänster och anmälan av

Skickas till:
Tullverket
Box 12854
112 98 Stockholm
Ansökan om tillgång till Tullverkets
webbtjänster och anmälan av
behörighetsadministratör
Ankomstdatum/Dnr hos Tullverket
Vid frågor kontakta TullSvar 0771-520 520.
Sökande (företagets namn, utdelningsadress, postnummer och postort)
EORI-nummer
Organisationsnummer/personnummer
Telefon
E-postadress
Kontaktperson
Följande person anmäls som behörighetsadministratör1
Namn
Personnummer
E-postadress
Mobiltelefon
Underskrift
Ort
Datum
Underskrift av behörig firmatecknare
Namnförtydligande
Information om ansökan
En ansökan ska endast skickas in till Tullverket om företaget inte har någon behörighetsadministratör sedan
tidigare. Den som är utsedd behörighetsadministratör kan lägga till och ta bort användare och deras tillgång till
tjänster, inklusive behörighetsadministratörer.
Information om behandling av personuppgifter
Tullverket är den personuppgiftsansvarige för behandling av personuppgifterna i denna ansökan samt den som
bestämmer ändamålet med behandlingen. De personuppgifter som lämnas i ansökan mottas och behandlas
elektroniskt av Tullverket med stöd av lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.
Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter och vill ha mer information kan du vända dig till:
Tullverket
Box 12854
112 98 Stockholm
Telefon: 0771-520 520
Denna information lämnas i enlighet med 25 § personuppgiftslagen (1998:204).
1
Behörighetsadministratören kan
•
tilldela, övervaka och återkalla behörigheter för anmälda användare
•
lämna elektronisk ansökan om tjänster för företaget
•
lägga till eller ta bort en användare eller behörighetsadministratör.
Tv 404.26 Utgåva 6 mars 2017