Nyhetsbrev 1, 2017 - Jönköpings kommun

Nyhetsbrev 1 2017
EU/Internationella relationer
"Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samerkan mellan
människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamhet och intressen
genom internationella samarbeten, nätverk och projekt"
EUROPAVECKAN V.19 2017
8-14 maj 2017 arrangeras Europaveckan i
Jönköpings län.
Varför anordnas Europaveckan?
Syftet med Europaveckan är att lyfta EU och
internationella frågor i regionen samt att visa på
vad regionen och kommuner gör internationellt.
Europaveckan är tänkt att inspirera, kommunicera
och öka kunskapen om EU och internationella
frågor genom att erbjuda föreläsningar/seminarier,
öppet hus och workshops runt om i länet som
belyser olika områden. Schemat publiceras i
början av april och länken till
programsidan kommer att bifogas i nästa
nyhetsbrev.
Handelsavtal mellan EU och Kanada
Handelsavtalet kommer att ta bort de flesta tullar
mellan länderna och detta ska leda till ökad
handel. Det som fortfarande kommer vara
tullbelagt är offentliga tjänster, audiovisuella- och
transporttjänster, samt för ett fåtal
jordbruksprodukter.
CETA kommer gynna företag, arbetstagare och
konsumenter. EU kommer dessutom kunna
exportera 92 % av sina jordbruksvaror utan att
betala tull, viktigt att poängtera är att EU:s krav
på importerade varor inte kommer att sänkas på
grund av detta.
Europaforum
Gränsöverskridande samverkan i ett föränderligt
Europa. Vart är EU på väg och vad innebär det
egentligen för aktörer i kommuner och regioner?
Vid Europaforum Småland Blekinge Halland 2017
lyfter vi dessa frågor genom intressanta föredrag
och spännande diskussioner med politiker, forskare
och sakkunniga.
Det europeiska samarbetet står inför förändrade
förutsättningar, vilket öppnar upp för nya
utmaningar och möjligheter på både lokal och
regional nivå. Det handlar om till exempel nya
villkor för EU-finansiering, behov av samverkan för
att klara kompetensförsörjning samt ökade krav på
hållbarhet med anledning av Agenda 2030.
Dessutom måste vi förhålla oss till förändrade
politiska strukturer både inom EU och i omvärlden.
Projektet CHANGE
CHANGE är ett kompetensutvecklingsprojekt som
riktar sig till länets kommuner och deras
samverkansaktörer. genom att öka kunskapen,
utveckla färdigheter och förändra förhållningssätt
hos medarbetare som i sitt arbete på olika sätt
möter nyanlända och utrikesfödda flickor, pojkar,
kvinnor och män, syftar projektet till att stärka
kommunernas integrationsarbete och bidra till det
övergripande målet.
Projektet stärker också denna förmåga genom
forskning som bidrar till ett lärande kring vilka
metoder som fungerar som erfarenhetsutbyte och
delande av innovativa lösningar, vilket förväntas
bidra till utveckling av de berörda verksamheterna.
Datum: Fredag 12 maj 2017
Plats: Elmia Kongress- & Konserthus, Jönköping
För mer information Klicka här
Besök från Vänort Väst-Virumaa i Estland
Jönköpings kommun har en vänort i Väst-Virumaa i Estland som har kommit med ett förslag på samverkan
mellan tre nordiska kommuner, Jönköping, Väst-Virumaa och Kymenlaakso i Finland. Det här projektet
omfattar generell migrationspolicy med fokus på utbildning och utvecklingsområde. Syftet med den här
samverkan är att lära av varandra och skapa nya nätverksmöjligheter.
En grupp människor från Väst-Virumaa kommer till Jönköping i början av maj och kommer att vara med på
flera studiebesök samt andra aktiviteter där de får lära sig om vad Jönköping kommun arbetar med. Några
aktiviteter inkluderar studiebesök på Östra Vätterbranterna samt Visingsborgs slottsruin.
Detta har hänt
Barn och utbildningsförvaltningen i Habo har
ansökt om ett kompetensutvecklingsprojekt inom
programmet Erasmus+ skola. Projektet har för
mål att utveckla digitalisering och
internationalisering inom förskolan och skolan.
Förvaltningen har ansökt om pengar till kurser
inom dessa områden.
I detta första steg kommer
kompetensutvecklingen att rikta sig till rektorer
och ett flertal pedagoger för varje förskole- och
skolenhet. Därefter kan förvaltningen och även
skolorna själva utveckla idéer för vidare projekt
finansierade av Erasmus+, Nordplus eller Den
Globala Skolan. Resultat från ansökan Erasmus+
skola kommer någon gång i maj.
Utlysningar
Erasmus+ strategiska
partnerskap skola
Vem kan söka?
Förskolor, skolor och gymnasieskolor inklusive
särskolan och specialskolan samt lokala, regionala
eller nationella utbildningsmyndigheter kan söka
medel för strategiska erfarenhets- och
utvecklingsprojekt inom skolområdet.
Varför ett strategiskt partnerskap?
Partnerskapet ger er organisation möjlighet att
samarbeta med organisationer i andra europeiska
länder kring olika sätt att utveckla kvaliteten inom
utbildningen på alla nivåer och inom alla områden.
Vad ska det leda till?
Syftet är att de aktiviteter som är möjliga att
genomföra ska bidra till att höja kompetensen och
kvaliteten i utbildningen. Fokus ligger även på att
utveckla ledarskap och att stärka lärares
kompetens för att därigenom utveckla
organisationen och öka kvaliteten i undervisningen
liksom att säkerställa en god kvalitet inom
förskolan.
Sista ansökningsdag: 29 mars 2017 klockan
12:00
Atlas partnerskap
Vem kan söka?
Förskolor, skolor och organisationer inom
vuxenutbildning kan söka medel för samarbete med
motsvarande utbildningsinstitutioner över hela
världen.
Vad man kan göra
Partnerskapsprojekten kan beröra olika aspekter av
verksamheten och ska utgå från ett identifierat
utvecklingsbehov. Det är möjligt att genomföra rena
lärarutbyten eller lärar- och elevutbyten där
samarbetet fokuserar på att uppfylla läroplansmålen
kring olika ämnen.
Skolutveckling genom internationella kontakter
Syftet med Atlas partnerskap är att främja
utvecklingen av internationella kontakter inom det
svenska skolväsendet. Med hjälp av internationella
kontakter kan du och dina kollegor förverkliga
skolans mål.
Sista ansökningsdag 2017: 1 mars klockan 12:00.
Om du vill komma direkt till hemsidan: Klicka här
Om du vill komma direkt till hemsidan: Klicka här
Kommunala Partnerskap
Vem kan söka?
Kommuner, landsting, regioner och regionala
kommunalförbund i Sverige kan ansöka om
kommunalt partnerskap med något av de
samarbetsländer som finns utpekade.
EU-programmet Småland
och Öarna
Vem kan söka?
Ni som söker stöd ska vara en juridisk person,
privat- eller offentligrättslig. - En offentligrättslig
juridisk person kan till exempel vara universitet och
högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller
statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk
Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat
medborgarinflytande genom att stärka lokala och
regionala politiskt styrda organisationer inom något,
eller några av följande kärnområden:
Jämlik/rättvis och inkluderande behandling
Deltagande och delaktighet
Transparens och insynsmöjligheter
Möjlighet till ansvarsutkrävande
Ansökningstider:
15 februari till 15 mars och 15 september till 15
oktober
Om du vill komma direkt till hemsidan: Klicka här
person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska
föreningar.
För vad kan vi söka?
Att stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation
Att öka tillgången till, användningen av och
kvaliteten på IKT
Att stödja kapacitet för små- och medelstora
företag att växa på regionala, nationella och
internationella marknader och att ägna sig
åt innovationsprocesser
Att stödja övergången till en koldioxidsnål
ekonomi inom alla sektorer
Sista ansökningsdag: 13 mars 2017
Om du vill komma direkt till hemsidan: Klicka här
Vi strävar efter att inspirera allmänheten till att
engagera sig i EU/internationella frågor
Det släpps tre nyhetsbrev vid tre tidpunkter varje halvår med fokus på att lyfta kunskap om det
EU/internationella arbetet från de fyra kommunerna; Jönköping, Vaggeryd, Mullsjö och Habo.
Ansvarig:
Chantal Coté
Internationell strateg
[email protected]
Jönköpings kommuns hemsida
Facebook - Internationella relationer Jönköping