2. Förslag till styrelse och revisorer SV 2017

Valberedningensförslaginförkonstituerandestämman18/32017
Mötesfunktionärer:
OrdförandeRogerSandström
ViceordförandeKjellFransson
SekreterareAndreasHjelm
Justerareochrösträknare
TvåjusterareochrösträknareutsesblandstämmodeltagarnaavMaudEricsson
Förslagtillordförande:
MatsMattsson(obunden)
1åromval
Styrelse:
Per-GunnarAndersson(obunden)
1årnyval
Motala
BengtOlsson(L)
1år
Linköping
DanielCollin(L)
2åromval Norrköping
BengtJohansson©
1år
Söderköping
MadeleneJohansson©
1år
Norrköping
RogerSilfver(obunden)
1åromval Ödeshög
PerGustavsson(LRF)
1år
Bankekind
AnnaÅman-Sigbjörnsson(LRF)
1år
Vånga
TommyThundal(obunden)
1åromval Åtvidaberg
ViUnga,väljersjälva
1år,nyval
Norrköping
1år,nyval
Norrköping
J-ELövbom,SPFväljersjälva
Antalledamöteristyrelsenblirdå11+ordf
Revisorer
AndersSteen,Mjölby
IreneJohansson,Linköping
2år,omval
1år
Ersättare
UlfGrimsell,Valdemarsvik
2åromval
Arvodenochersättningar
Valberedningenföreslårattordförandenerhållerenårligersättningsommotsvararetthelt
prisbasbeloppochviceordföranden15%avettprisbasbelopp.
Samtligaledamöteristyrelsen,valberedningenochrevisorerharettrörligtarvodeom
1.200krförheldagssammanträdeoch600krförhalvdag.
Milersättningenligtgällandeskattefriersättning.
Ersättningförförloradarbetsinkomstutgårejutanersättsavfastslagetarvodeförhel-eller
halvdag.