Vilda satsningar

SVERIGES NYA NATUR
Vilda
satsningar
Delfiner i Öresund. Utter i Linköping och friska
laxälvar i Norrland. Det är bara några exempel
på återförvildning av svensk natur. Följ med på
några lyckade svenska naturvårdsprojekt ...
TEXT_JOHAN AUGUSTIN ILLUSTRATION_MOA HOFF
_ 67
SPECIAL
S
veriges och Europas natur
är i förändring. Utter
har blivit en vanlig syn i
Linköping. I Stockholms
vatten simmar åter bävrar.
Vildsvin bökar bland villaträdgårdarna i Västerås. De stora rovdjuren
gör comeback, inte bara i Sverige utan på
många håll i Europa med det kanske mest
tydliga exemplet vargen som sprider sig i
länder som Tyskland och Frankrike.
Järven har sökt sig ner från Sveriges
fjällandskap och etablerar sig i vårt skogslandskap. Havsörnarna kan skryta med
nya häckningsplatser, och de majestätiska
rovfåglarna har blivit en vanlig syn på
många håll – som i Stockholms skärgård.
Lax och havsöring vandrar återigen uppför
urminnesgamla rutter i de norrländska
älvarna.
I många fall handlar det om lyckade
naturvårdsprojekt, så kallat rewilding, i
andra fall kanske om klimatförändringar.
Men tydligt är också att naturen har en
självläkande förmåga, bara vi människor
håller oss borta och låter den vara.
T
a till exempel Öresund,
som tidigare var utfiskat
och förorenat, som nu åter
blomstrar av liv för att
trålningsförbud har införts
och utsläpp renats.
– Ja, i dag är Öresund betydligt
renare och många arter återvänder. På
80-talet var det illa med alla utsläpp
och övergödning. Köpenhamn fick sitt
första reningsverk 1996, berättar Michael
Palmgren, verksamhetschef för SEA–U
Marint Kunskapscenter i Malmö, som för
samtal med stadsbyggnadskontoret om att
öka förutsättningarna för gröna och blå
ytor i staden.
Michael Palmgen menar att 2016 var
ett bra år för Öresund ekologiskt sett:
– Det har aldrig varit så spännande
som nu, med massor av nya arter på besök.
Havet är bra att bada i, vi har många
68 _ SVERIGES NYA NATUR
HOTADE ARTER
Trots en ökad medvetenhet och många
lyckade naturvårdsprojekt, så finns
det fortfarande många arter i Sverige
som är hotade. Bland annat på grund
av miljögifter, industriellt skogs- och
lantbruk, färre ängsmarker och kanske
även klimatförändringar. Ett exempel
är fjällräven som i dag är starkt hotad,
eftersom stammen är liten och
geografiskt splittrad. Dessutom har den
på senare år troligen fått konkurrens av
tumlare, det har kommit vikval och
delfiner.
Blåfenad tonfisk, som inte har setts till
på femtio år, har under sommaren siktats
utanför Landskrona, och svärdfisk utanför
Lomma. Båda arterna på jakt efter stora
stim av sardiner och ansjovis som drogs till
det ovanligt varma vattnet som Öresund
upplevde under sommaren.
En kaskelott syntes till utanför danska
Hornbæk. Arter som torsk, makrill och
skarpsill ser även de en positiv utveckling.
Michael Palmgren pekar på just
trålningsförbudet i Öresund som en av
huvudorsakerna till att havet mår så bra:
– Ålgräset har återkommit och kan i
dag breda ut sig på 8–10 meters djup och
bildar en barnkammare för arter som torsk
och plattfisk.
I Linköping gör en annan djurart
comeback. För sex år sedan fanns det inga
uttrar i staden som nu har en fast stam av
den hotade storfiskaren, som miljögifter
höll på att knäcka helt för några decennier
sedan.
Linköpings kommun har satsat pengar
på revirmarkeringsstenar under broar så
att uttrarna tar sig fram där i stället för att
korsa vägarna och bli trafikoffer.
Men enligt Anders Jörneskog,
rödräven som verkar sprida sig norrut.
Här är några andra arter som är hotade:
sydfladdermus, vitryggig hackspett,
tumlare, fjällgås och vit stork.
Källa: Rödlistan 2015, den senaste stora
inventeringen av hotade arter som är
gjord av Artdatabanken vid Sveriges
lantbruksuniversitet och fastställs
av Naturvårdsverket och Havs- och
vattenmyndigheten.
Linköpings kommunekolog, handlar
utterns revansch framför allt om att staden
har återskapat fågelvatten som lockar
till sig groddjur och fiskar – och därmed
hungriga uttrar.
– Våtmarkerna har återskapats i
områden som tidigare sänkts i så kallade
dikningsföretag och uppodlats, förklarar
Anders Jörneskog.
Åtgärderna har lett till ett rikt fågelliv,
som inte har funnits tidigare i området,
till exempel häckande svarthakedopping,
smådopping, skedand och årta. Våtmarkerna har även gynnat många arter av fladdermöss, som sydfladdermus, trollpipistrell
och barbastell. Arter som aldrig tidigare
har noterats i Linköping.
M
ellanstora städer som
Linköping, Örebro,
Umeå och även
Djurgården i Stockholm
beskriver Anders
Jörneskog som platser
där rewilding sedan länge redan är i
gång. I Örebro har kommunen återskapat
strandängar och våtmarker, med ett av
landets bästa områden för våtmarksfåglar
som följd. På Djurgården, som enda plats i
Sverige, finns bredbandad ekbarkbock.
_ 69
SPECIAL
SVERIGES NYA NATUR
Rödräven söker sig
allt längre norrut.
– I anslutning till städerna har
odlingslandskapet och de artrika miljöerna
bevarats, säger Anders Jörneskog och
ger exempel på garnisoner och militära övningsfält med till exempel stora
mängder död ved.
L
inköpings garnison som
lades ner för tjugo år
sedan är nu ett eklandskap, där rewilding har
blivit en bieffekt. Totalt
har mer än trehundra
rödlistade arter hittats i området, bland
annat många sällsynta svampar som till
exempel saffranstickan som är akut hotad.
Illrar trivs och föryngrar sig i området.
Så många rödlistade arter kan få, om
något annat skyddat område, uppvisa.
Åttio procent av Europas befolkning
kommer att vara urban 2050, och vi ser
MUSSLOR I MALMÖ
Återställande av natur ger även så kallade
ekosystemtjänster, som förbättrar människors
välmående och livsvillkor. Det gäller pollinerande insekter, vattenrening via våtmarker,
reducering av partikelhalter och växthusgaser
genom trädplanteringar med mera. I Malmö vill
till exempel Michael Palmgren, på SEA–U Marint
Kunskapscenter, utöka blåmusselbankerna i
Nyhamnsområdet för att få bättre vattenrening.
”En mussla filtrerar mikroskopiska partiklar och
renar 4–5 liter vatten på en timme”, säger han.
70 _ redan hur områden avfolkas och jordbruksmark överges. Det gäller både i Sverige och
i Europa. Men vad händer med naturen
där? Kommer den tillbaka med ny kraft då?
Nej, det är inte så enkelt. Naturskyddsföreningens Jan Terstad är chef för
skog och naturvård och han säger att den
biologiska mångfalden är beroende av
människan.
– Många odlingslandskap till exempel
växer igen om inte människor sköter
ängar och har betesdjur som betar,
förklarar Jan Terstad. Det är inte så enkelt
att säga att om det är mindre folk så är
det bättre för naturen. Vi är naturens
trädgårdsmästare.
I takt med urbaniseringen och att vi
har lämnat landskapet att växa igen finns
det knappt några ängsmarker kvar. Arter
som fjärilar har minskat och specialiserade
arter som den vitryggiga hackspetten har
försvunnit med det moderna skogsbruket.
Samtidigt har andra arter gynnats.
Vi ser fågelarter som gräshoppsångare som tar över marker som inte slås.
Näktergalen ökar i antal och vi har fått
rosenfinken som en ny art i Sverige.
Enligt Jan Terstad handlar rewilding
om att restaurera livsmiljöer, inte bara
för naturens eget bästa utan även för att
orörd natur med biologisk mångfald är
vackra och rogivande miljöer att vistas i,
och kan ge nya arbetstillfällen i form av
naturturismföretag.
E
tt bra exempel är stiftelsen
Rewilding Laplands (som
tillhör det stora Rewilding
Europe-projektet)
återställning av Piteälven
efter den industriella
flottningsepoken.
Det sker bland annat för att locka
fisketurister till området. En ekolodge ska
byggas och pågående samtal förs med Svea
Skog, som är den största skogsägaren i
området, om en hållbar avverkning längs
älven.
– Skogsbruk har en stor del i fiskevården, säger Jan Isaksson, som är koordinator för Pite älv ekonomisk förening som
förvaltar fisket i Trollforsenområdet.
Turister och utländska turismföretag
som kommer till Lappland tror att de ska
få se orörd urskog och blir ofta besvikna
när de ser skövlingen och kalhyggena.
– Att bara skövla skogen har inget
marknadsvärde, konstaterar Jan Isaksson.
Men även själva älven måste
restaureras. Stenblock som har flyttats
av flottningsindustrin ska läggas tillbaka,
torrlagda sidofåror ska öppnas och laxens
och öringens lekbottnar återskapas och
den naturliga livsmiljön för flodpärlmusslan kommer tillbaka.
Det blir Sveriges största naturrestaureringsprojekt någonsin, och om fem år ska
allt vara klart.
Redan nu ser man hur havsöring,
som tidigare var nära utrotning, ökar
i antal precis som vildlax. Även utter
börjar komma tillbaka och målet är att
ha livskraftiga stammar av både utter och
bäver längs älven. n
LÄS MER OM REWILDING I EUROPA
SPECIAL
MER NATUR
Efter jordbruket
Det är inte bara i Sverige som återförvildandet av naturen har påbörjats. De
senaste årtiondenas stora urbaniseringsvåg i
Europa har lämnat tomma jordbruksmarker,
som man nu försöker fylla med vilda djur.
I
Europa läggs årligen en
miljon hektar jordbruksmark i träda i takt med
urbaniseringen. Markerna
växer igen och den biologiska mångfalden hotas.
Därför vill Rewilding Europe återinföra
megafaunan för att hålla landskapet öppet.
Vildhästar och vilda raser av kor (som
ersätter den utrotade uroxen), visenter och
kronhjort är exempel på megafauna. Att
sedan låta turister se megafaunan eller den
återställda naturen är ett sätt att dra in
pengar. Det sker till exempel i Côadalen
som ligger i nordöstra Portugal.
Här kan besökare åka runt i fyrhjulsdrivna jeepar och uppleva en europeisk
safari med vildhästar och maronesaboskap
som påminner om den ursprungliga
uroxen. Både brunbjörn och varg är på väg
tillbaka till bergstrakterna, och därmed det
ekologiska samspelet mellan rovdjur och
gräsätare.
En annan stor gräsätare som det har
satsats mycket resurser på de senaste
årtiondena är visenten, eller europeisk
bison. Efter första världskriget fanns det
bara ett 50-tal kvar i Europa, men efter ett
kraftfullt utplaceringsarbete finns det nu
över 4 000 frilevande visenter i bland annat
i Polen, Vitryssland och Rumänien. Målet
är att det i framtiden ska vandra 10 000
vilda visenter på kontinenten.
D
et är oklart när visenten
försvann från den svenska
faunan, men den kan
vara på väg tillbaka. Det
förs diskussioner om att
återinföra den till södra
Sveriges stora sammanhängande löv- och
blandskogar.
I Blekinge ligger Nordens största
safaripark Eriksberg. Här anordnas visentvandringar, där besökaren kommer nära de
omkring 60 visenterna som är den största
sammanhängande avelsflocken som finns
i hägn och som lever i så nära naturliga
förhållanden som möjligt.
Det största av Rewilding Europes
områden ligger i Lappland och här håller
stiftelsen Rewilding Lapland i projektet.
Området beräknas vara 3,5 miljoner hektar
stort och inkluderar fjäll- och skogsområden, älvar, naturreservat och nationalparker.
Arbetet gäller bland annat att skydda
urskog, renens årstidvandringar och restaurering av älvar (se huvudartikel). n
A
Rewilding Europe
Det som sägs vara världens största
rewildingprojekt startade i Nederländerna 2011. Initiativtagaren är
Världsnaturfonden i Nederländerna
och flera stora organisationer och
finansiärer stöder verksamheten.
Några områden i projektet är:
centrala Apenninerna i Italien,
västra Iberiska halvön i Spanien
och Portugal och Donaudeltat i
Rumänien och Ukraina.
www.rewildingeurope.com
LÄS MER OM ATT UPPLEVA NY NATUR
_ 73
VINJETT
SPECIAL SVERIGES NYA NATUR
Inga specifika uttervandringar anordnas i
Linköping, men för att se det skygga, ofta
nattaktiva djuret, är det störst chans på
vinterhalvåret när djuren är mer aktiva dagtid.
Guidade naturvandringar i eklandskapet
anordnas av Föreningen Linköpings ekopark
där du får veta mer om fornlämningarna och
naturen i området.
www.hembygd.se/linkopings-ekopark/
aktiviteter
A
74 _ Från att ha varit utrotad i Stockholm sedan
1790-talet har bävern kommit tillbaka starkt.
I dag finns tio bäverhyddor i staden. För att se
dem behöver man vara tålmodig och ta sig ut
sent på kvällen eller tidigt på morgonen, före
soluppgången. Har man då tur kan man få se
bävern simma, höra dess gnagande eller till
och med se ett par bävrar hälsa på varandra.
TEXT_JOHAN AUGUSTIN ILLUSTRATION_MOAHOFF
Nya upplevelser
Vill du ha guidning till några av de projekt
som har beskrivits i huvudartikeln eller
uppleva svensk flora och fauna på egen
hand? Här är några förslag. Från valsafari
i Öresund till bävermorgnar i Stockholm.
På Öresundsakvariet i danska Helsingör
upplever du Öresunds flora och fauna under
ytan. Möt hajar, rockor, bläckfiskar och
humrar för att nämna några av invånarna i
saltvattenakvariet.
www.oresundsakvariet.ku.dk
Det skånska företaget Kullabergsguiderna
anordnar tumlarsafari i havet runt Kullabergs
kustlinje. Tumlarsafarin är ekocertifierat enligt
kvalitetsmärket Naturens Bästa och går ut på
att visa upp och informera om de små tandvalarna. Sedan all trålningsaktivitet har stoppats i Öresund och Skälderviken har tumlarna
blivit fler. Under safarituren kan du även få syn
på säl och pilgrimsfalk. Säsongen pågår från
slutet av maj till slutet av september.
www.kullabergsguiderna.se
Sugen på fjärilssafari eller varför inte
ugglesafari? Birdsafari Sweden är ett nätverk
av naturguider med bas i Svartådalen i
Västmanland där guiderna visar fåglar och
fjärilar på landsbygden. De anordnar även
safarier till andra områden i Sverige. Möjlighet att komma nära både havs- och kungsörn
för foto.
www.birdsafarisweden.se
I Blekinges naturreservat Eriksberg går du
på walking safari i parken som täcker 915
hektar tillsammans med en erfaren guide.
Förutom att få se visenter lär du dig om
djurens historia och avelsarbetet som pågår
för att rädda arten.
www.eriksberg.nu
Naturens Bästa är ett kvalitetsmärke för
ekoturism på det norra halvklotet. De
samlar alla Sveriges främsta
naturresearrangörer och
deras produkter; ett urval
av de bästa naturresorna
i Sverige. Här hittar du till
exempel fågelresor och erfarna fågelguider.
www.naturensbasta.se
Fotnot. I Sverige finns det omkring 2 700 företag som arbetar med naturturism och de omsätter årligen 3,6 miljarder kronor. Och framtidsutsikterna verkar goda. Allt fler utländska turister vill uppleva Sveriges natur, enligt Visit Sweden. Källa: Etour i Östersund.
_ 75