Barnhälsovårdsbladet Skåne - Vårdgivare Skåne

Barnhälsovårdsbladet Skåne
Nr. 1 2017
Hej!
Tack alla ni som har jobbat med insamlingen av statistiken till Årsrapporten om Region Skånes
barnhälsovård de senaste veckorna!
Sammanställningen pågår nu för fullt här på Kunskapscentrum barnhälsovård. I år vill vi ge er
återkoppling om hur statistiken har ändrats över tid på er enhet och vi ser fram emot
konstruktiva dialoger med er. Boka också den 16 maj då vi bjuder in till Årsrapport release!
Den, av regeringen tillsatta Kommissionen för jämlik hälsa, har nyligen besökt våra tre
Kunskapscentrum för att lyssna in om framgångsfaktorer i arbetet att skapa en jämlik hälsa.
Det fokuseras särskilt på de tidiga insatserna i livet under barnens första år. Här har vi i
barnhälsovården en viktig roll med att lägga grundstenarna för sunda levnadsvanor. Roligt!
”Vägledningen för vaccination av barn” från Folkhälsomyndigheten har publicerats i sin
reviderade form. Dokumentet är nu praktiskt användbart och är ett riktigt bra stöd med stor
potential att underlätta vårt vaccinationsarbete på BVC. Läs om hur Kunskapscentrum
barnhälsovård kommer att justera sina rutiner i besvarandet av vaccinationsfrågor och hur ni
kan lära er att dra nytta av den utvidgade ordinationsrätten för sjuksköterskor!
Våren är snart här och vår introduktionsutbildning för nyanställda i barnhälsovården fylldes
blixtsnabbt. Vi lanserar i detta nummer höstens datum för att med god framförhållning kunna
tillgodose behoven av gedigen kunskap och kompetens gällande de yngsta barnen och deras
familjer.
Kathy Falkenstein-Hagander
Teamledare
1
Om vaccinationer
Tuberkulin åter tillgängligt
Smittskydd Skåne informerar att Tuberkulin PPD från SSI nu åter finns tillgängligt och går att beställa. Läs
mer på Vårdgivare Skåne
Vägledning för vaccination av barn och ungdomar
Den 25 januari lanserade Folkhälsomyndigheten sin reviderade ”Vägledning för vaccination av barn och
ungdomar” enligt föreskrifter och rekommendationer!
Länk till: Folkhälsomyndigheten/Vägledning för vaccination av barn och ungdomar
Detta dokument innebär bl a att distrikts- och barnsjuksköterskor i större utsträckning har rätt att ordinera
kompletterande vaccinationer i nationella barnvaccinationsprogrammet, vilket innebär att läkarordination
krävs i mindre utsträckning.
Vägledningen är inte förpliktigande utan ska ses som en möjlighet att underlätta arbetet utifrån
sjuksköterskans kompetens och erfarenhet. Vi uppmuntrar till dialog mellan sjuksköterskor och läkare om
kompletterande vaccinationer. Båda professioners kunskap och olika ingångar behövs vid dessa ofta
komplexa frågeställningar. Glädjande nog har många börjat använda sig av vägledningen och det är roligt
att se inkomna frågor med helt korrekta resonemang och förslag på kompletterande vaccinationer! Vi hejar
på och fortsätter jobba för att kompletterande vaccinationer i största möjliga mån kan diskuteras och
beslutas ”på hemmaplan”.
Vaccinationsfrågor och rekommendationer
Vi kommer dessutom att besvara vaccinationsfrågor med hänvisning till var i vägledningen man hittar stöd
för ordination av rätt vaccin vid rätt ålder. Kom ihåg att vi inte vill ha pappersremisser och absolut inga
identifierbara personuppgifter. Vi ger endast rekommendationer, inga ordinationer. Ställ enklare frågor för
kompletteringsförslag till: [email protected]
Använd Arbetsblad för kompletterande vaccination och om ni skulle ha glömt hur man gör,
se Lathund för vaccinationsrekommendationer
Ta också en titt på ändringarna i Rikshandboken barnhälsovård med anledning av den reviderade vägledningen. Länk till: Rikshandboken/Nya vaccinationsrekommendationer
Vi ses och hörs!
/Kathy Falkenstein-Hagander
2
foto: colourbox.com
Möjlighet att jämföra tillväxt på WHO:s tillväxtkurvor
I PMO har vi nu fått möjlighet att jämföra våra svenska tillväxtkurvor med internationella WHO-kurvor.
WHO:s tillväxtkurvor baseras på data för barn från länder från olika världsdelar (Brasilien, Ghana, Indien,
Norge, Oman och USA) som ammats exklusivt i medeltal 5,4 månader. Syftet med att ta fram kurvorna var
att etablera tillväxten hos bröstuppfödda barn, men även för att få en internationell standard som gör det
möjligt att direkt jämföra tillväxten hos barn i olika populationer.
De tillväxtkurvor som hittills har använts i Sverige är baserade på data för barn födda i Sverige 1974. Vid
denna tid gavs barn modersmjölksersättningar i mycket högre grad än idag. Eftersom tillväxthastigheten
avtar naturligt från omkring 3 månaders ålder hos ammade spädbarn jämfört med modersmjölksersättningsuppfödda barn, medför användning av de svenska tillväxtkurvor en ökad risk till att ammade
barn under 6 månader rekommenderas tilläggskost och barn över 6 månader att öka tilläggskosten eller
energi förstärka kosten med fett.
I Sverige kan WHO-kurvorna ännu inte användas som ”standardkurvor” inom barnhälsovården. Däremot
kan t ex WHO:s viktkurvor 0-6 mnd och 0-2 år användas för att illustrera för föräldrarna genom att jämföra
de olika kurvorna med varandra om det finns avplaning i vikten. Framförallt när barnet helammas eller när
barnet går över till annan mat.
WHO-kurvorna har accepterats som officiell standard i bland annat England och Canada. I USA
rekommenderas de att användas för barn 0-2 år. I Norge rekommenderar myndigheterna WHO-kurvorna
för barn 0-5 år. Fler än 140 länder har accepterat WHO-standarden i någon form.
/Jet Derwig
Regional remissmall
En regional remissmall gällande språkbedömning hos logoped är under utarbetning och kommer att finnas i
PMO senare under detta år. Uppdaterad information kommer då.
/Micaela Nilsson
3
Träffar för verksamhetschefer
Verksamhetschefer för BVC bjuds under våren in till tre träffar på tre olika orter i Skåne



Malmö 4 april
Helsingborg 11 april
Kristianstad 28 april
BHV forum
Alla medarbetare i barnhälsovården bjuds in till fyra BHV forum på fyra olika orter i Skåne




Helsingborg 22 mars
Lund 11 april
Malmö 27 april
Kristianstad 17 maj
Amningskurs vid Högskolan i Kristianstad hösten 2017
Kursen ”Amning i nöd och lust”, avancerad nivå 7.5 hp, ges till hösten 2017.
Kursen bedrivs på distans med en dags obligatorisk träff vid Högskolan i
Kristianstad. Kursen riktar sig till sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, psykologer,
dietister, sjukgymnaster, lärare m fl. Länk kursplan Högskolan i Kristianstad
/Margareta Berglund
PODD tips!
Språkutvecklingen hos barn går oftast framåt utan problem, men ibland finns det svårigheter som barnet
kan behöva hjälp med.
Logopederna Ketty Holmström och Olof Sandgren berättar i poddprogrammet “När språket inte flyter” från
Aktuellt om vetenskap och hälsa om den normala språkutvecklingen men även om vad de vuxna som finns
runt barnet kan tänka på för att hjälpa barnet.
Länk till Vetenskap och hälsa/När språket inte flyter
/Ylva Thor
Varför är högläsning bra för barns hälsa?
Hör intervju med barnhälsovårdsöverläkare Kathy Falkenstein-Hagander på Kunskapscentrum BHV.
Länk till P4 Malmöhus Sveriges radio
4
Bokrecension
Vaccinationer: Risker och skador
av Einstein och Miller (2010)
Titeln berättar att boken kommer att fokusera på de risker och skador författaren menar att vaccinering
kan ge upphov till. Boken börjar med nio citat av olika läkare, som mer eller mindre översvallande,
beskriver bokens förtjänster.
Citaten låter mig veta att den här boken är ett måste för alla som söker fakta om vacciner. Därefter följer
två sidor med varningstext som beskriver varningar, fri-skrivningsklausuler och upplysningar när det gäller
hur informationen i boken får användas (endast som utbildnings- och informationssyfte). Läsaren upplyses
om att hen själv måste ta ansvar för att kontrollera de källor boken hänvisar till (eftersom det kan hända
att författarna har citerat någon källa fel). I nästa avsnitt presenterar huvudförfattaren, Dr Mayer Einstein,
som även är jurist, sin yrkesbana från 1968 och framåt: Hur det kommer sig att han började intresserade
sig för vaccinfrågor och att han tidigt i karriären tog stort intryck av en Dr Mendelsohn som var vaccinmotståndare. Därefter följer ett förord av Linda Karlström, en person som säger sig arbeta med att sprida
information om vacciners risker. Min upplevelse är att Linda beskriver en ganska nedsättande bild av både
hälso- och sjukvården som inte sägs informera ”allsidigt och opartiskt” och av dagens svenska föräldrar
som i oförstånd låter vaccinera sina barn utan att reflektera alls. Varpå barnen riskerar att skadas
eller dö. Medan läkemedelsföretagen tjänar pengar. Eftersom jag inte riktigt hinner att kontrollera alla
källor och referenser i boken (bara inledningskapitlet i sig bygger på 68 noter) OCH alla varningar,
friskrivningsklausuler i bokens början vill jag inte direkt rekommendera boken som en säker källa till
kunskap. Men det var intressant att titta i den!
/Ylva Thor
Föräldrar som mår psykiskt dåligt …
… och därför inte kan tillgodose barnens behov av lek, av att komma ut och
att få träffa andra barn, är problem som några BVC-sjuksköterskor i en ny rapport
från Barnombudsmannen menar att nyanlända barn ofta lever med. Trångboddhet,
sysslolöshet och mat som inte är anpassad till små barn är andra bekymmer BVCsjuksköterskor beskriver när det handlar om de små barnen som bor i asylboende.
Barnombudsmannens rapport Nyanlända barns hälsa, som till stor del även bygger på
barnens egna
berättelser av upplevelser, ger en sorglig bild av hur barn i alla åldrar som har flytt till Sverige mår.
Barnombudsmannen lägger fram flera förslag för förbättringar till exempel kring rutiner för hälsoundersökningar, samverkan i vårdkedjor samt kunskapsutveckling och informationsspridning om trauma.
Rapporten finns på Barnombudsmannens sida: Nyanlända barns hälsa
/Ylva Thor
5
Vera Asyl Hälsoplan
Region Skåne har nu infört ett nytt system för att kunna kalla asylsökande barn till barnhälsovården. Vera
Asyl Hälsoplan ersätter bild 699 i PASiS.
För mer information:
Vårdgivare Skåne
Ansökan om behörighet görs via:
www.skane.se/vardgivarservice
/Micaela Nilsson
Salt till barn under ett år
Livsmedelsverkets har länge manat till försiktighet med salt i maten till
spädbarn, men det rådet diskuteras i olika medier just nu. Det finns till
och med röster i debatten som menar att spädbarn skulle behöva mer salt i maten, vilket Livsmedelsverket
menar är fel. Med anledning av den pågående debatten har Livsmedelsverket nyligen gått ut med nyheten
att de håller fast vid de tidigare råden om restriktivitet. Livsmedelsverket säger att:
”Vi ser inget skäl att ändra våra kostråd om mat till spädbarn. I råden skriver vi att man ska vara f
örsiktig med salt till barn under ett år. Man kan till exempel begränsa saltet genom att ta undan lite
till barnet innan man saltar familjens mat. Man bör också undvika salta snacks och inte heller ge
salta charkprodukter, till exempel korv och kassler så ofta. Men man behöver inte undvika salt helt.”
Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida: Råden står fast: Var försiktig med salt till barn under ett år
/Ylva Thor
Efterlysning! Socialstyrelsen söker BHV-sjuksköterskor…
… som skulle kunna vara ”bollplank” i arbetet med att ta fram ett kunskapsstöd till barnhälsovården som
tar upp saker som är viktigt att tänka på när man möter föräldrar som är oroliga för sitt barns utveckling,
samt föräldrar till barn med misstänkt eller konstaterad funktionsnedsättning. Termen funktionsnedsättning är inte avgränsad utan gäller alla svårigheter för barn och föräldrar och alla funktionsnedsättningar.
Socialstyrelsen behöver input och synpunkter från barnhälsovårdens medarbetare i arbetet med att ta
fram kunskapsstödet och sänder därför ut en förfrågan för att komma i kontakt med BHV-sjuksköterskor i
hela Sverige som vill fungera som ”bollplank” i arbetet. Arbetsinsatsen är relativt liten, och kan styras
beroende på arbetssituation.
Vill du veta mer eller är intresserad av att vara Socialstyrelsen ”bollplank”?
Ta kontakt med Ylva Thor som förmedlar kontakten till Socialstyrelsens projektledare.
[email protected]
Tel 040 - 33 34 38
6
Fortbildning våren 2017
Av Marita Ståhl
Mammasamtal med EPDS och counselling
Fortbildningen består av två sammanhängande dagar och är obligatorisk för nyanställda sjuksköterskor i
barnhälsovården. Den hålls vid tre datum och tre olika orter under våren. Fortbildningen i Malmö och
Helsingborg är påbörjad. Nästa är i Hässleholm den 4 april och 8 juni.

Till anmälan
Uppföljning av barns utveckling 0-4 år
Fortbildningen i nya nationella barnhälsoprogrammet fortsätter med fyra dagar på fyra olika orter under våren.




Lund 5 april
Malmö 20 april
Helsingborg 4 maj
Hässleholm 30 maj
Jämställt föräldraskap för barnets bästa
Under våren fortsätter vi med en halvdags seminarium med fokus på hur normer kring föräldraskap och kön
kan påverka oss i mötet med de familjer som besöker oss. Tre datum på tre orter.



Malmö 5 maj—Fullbokat
Helsingborg 15 maj– Finns plats fm, em är fullbokat.
Kristianstad 7 juni
Introduktion i barnhälsovård för nya verksamhetschefer 9 maj
Under dagen kommer vi bland annat att diskutera vilka möjligheter du som chef har att stödja arbetet på BVC
samt vilket stöd Kunskapscentrum barnhälsovård kan erbjuda dig och din verksamhet

Till anmälan
Fördjupning i tuberkulos och BCG vaccinering av barn 18 maj
Smittskydd Skåne och Kunskapscentrum för barnhälsovård anordnar ännu en halvdags fortbildning om
tuberkulos och det viktiga preventiva arbetet med att BCG-vaccinera barn med risk att smittas

Till anmälan
Att främja barnsäkerhet 0-5 år 8 juni
Du som sjuksköterska i barnhälsovården i Region Skåne ges möjlighet att bredda och fördjupa dina kunskaper
kring att främja barnsäkra vanor, främja trygga miljöer och förebygga skador samt barnolycksfall.

Till anmälan
7
Tips på två utbildningar från andra Kunskapscentrum!
Kunskapscentrum allergi, astma och kol (KAAK)
Den 28 mars anordnas en förmiddag om allergier och astma inför pollensäsongen. Vänder sig bland annat till
BHV-och MHV-personal

Till anmälan
/Marianne Persson
Kunskapscentrum migration och hälsa
Så blir du bättre på att använda tolk 19 maj
Utbildningen ger dig fördjupad kunskap om vilka skyldigheter du har som tolkanvändare inom hälso- och
sjukvården och hur du går tillväga för att skapa en så bra tolksituation som möjligt. Under utbildningen
lära dig mer om hur du använder tolk, tolkens mandat och hur du kan bedöma om en tolkning fungerar.
Du får även lära dig mer om regler, rättigheter och etiska aspekter gällande tolkning.

Till anmälan
/Ida Gunge
Fortbildning hösten 2017
Introduktion i barnhälsovård
- en obligatorisk fortbildning för nyanställda i barnhälsovården
5 och 6 okt
Introduktion: Arbeta med barnets hälsa i barnhälsovården
11 eller 12 okt
Hälsofrämjande arbete i barnhälsovården
24 eller 26 okt
Hälsobesök med team när barnet är 4 veckor, 6 mån och 12 mån
7 eller 9 nov
Vaccinationer i barnhälsovården
16 nov
fm: Hälsobesök med BHV-sjuksköterska när barnet är 0-18 mån
em: Hälsobesök med BHV-sjuksköterska när barnet är 2,5-5 år

Till anmälan
/Marita Ståhl
8