Försäkring i länder med avtal om social trygghet

Försäkring i länder med avtal om social trygghet
Arbetstagare försäkras i regel i det land där de arbetar, vilket innebär att de
har tillgång till socialskyddsförmånerna i sysselsättningslandet.
Försäkring i EU-/EES-länder och
Schweiz
EU:s förordningar 883/04 och 987/09 samordnar
den sociala tryggheten i EU- och EES-länder samt
Schweiz. Syftet med förordningarna är att undvika
dubbel
social
trygghet
och
dubbla
försäkringsavgifter samt
att förhindra att
arbetstagare behandlas olika på grund av
nationalitet.
Enligt förordningen kan en person omfattas av
endast ett lands lagstiftning om social trygghet i
sänder. Huvudregeln är att personen omfattas av
den sociala tryggheten i sysselsättningslandet.
Undantag till försäkringsreglerna i förordningarna
finns när det gäller bland annat utsända
arbetstagare och personer som arbetar i flera EU/EES-länder samtidigt.
Vem betraktas som utsänd
arbetstagare?
Enligt EU-förordningen om social trygghet ska en
utsänd arbetstagare för att omfattas av den
finländska sociala tryggheten under arbetet
utomlands uppfylla följande kriterier:
 Arbetstagaren har innan utlandsarbetet inleds
varit försäkrad i Finland i minst en månad.
 Arbetstagaren och det utsändande företaget har
ingått ett direkt arbetsavtalsförhållande som
fortsätter
under
hela
utlandsvistelsen.
Arbetstagaren kan dock sändas till ett utländskt
dotter-, syster- eller moderbolag eller ett annat
företag med anknytning till arbetsgivaren.
 Utlandsarbetet pågår i högst 24 månader.
 Arbetstagaren sänds inte för att ersätta en annan
arbetstagare som återvänder från landet i fråga.
 Arbetstagaren har beviljats ett utsändningsintyg
(A1).
Arbete i två eller flera länder
Enligt EU-förordningarna ska arbetstagaren
försäkras i det land där han eller hon är bosatt, om
en ”väsentlig del” av arbetet utförs där. Med
väsentlig del avses minst 25 procent av arbetstiden
eller lönen, men i bedömningen beaktas
helhetssituationen.
Om kriteriet om väsentlig del inte uppfylls ska en
arbetstagare som har
 en arbetsgivare: försäkras enligt systemet för
social trygghet på arbetsgivarens hemort.
 flera arbetsgivare i samma land: försäkras enligt
systemet för social trygghet i medlemsstaten i
fråga.
 flera arbetsgivare i två länder, av vilka en
arbetsgivare finns i arbetstagarens bosättningsland: försäkras enligt systemet för social trygghet
utgående från hemorten för det företag som inte
finns i bosättningslandet.
 flera arbetsgivare i olika länder, av vilka ingen
finns i arbetstagarens bosättningsland: försäkras
enligt systemet för social trygghet i
arbetstagarens bosättningsland.
Tjänstemän och arbetstagare
Enligt EU-förordningen är det alltid tjänstemannaanställningen som avgör vilket lands sociala
trygghet som ska tillämpas på allt det arbete som
personen utför. Det spelar ingen roll om det är fråga
om en heltidstjänst eller inte. Till exempel en läkare
som arbetar för en finländsk läkarstation och
innehar en tjänst vid ett svenskt universitetssjukhus
omfattas i fråga om allt arbete av den sociala
tryggheten i Sverige. Den finländska arbetsgivaren
ska betala de lagstadgade arbetsgivaravgifterna till
skatte-myndigheterna i Sverige. Också arbetstagaravgifterna ska innehållas i enlighet med svensk
lagstiftning.
Arbetstagaren kan ansöka om ett beslut om
tillämplig lagstiftning, dvs. ett A1-intyg, av
myndigheterna i bosättningslandet. I Finland
utfärdas beslutet av Pensionsskyddscentralen.
Vem betraktas som utsänd
arbetstagare?
De bilaterala avtalen om social trygghet som Finland
ingått innehåller samma förutsättningar som EUförordningen när det gäller vem som kan betraktas
som utsänd arbetstagare.
Exempel på en utsänd arbetstagare i ett EU-land




Intyg eller undantagstillstånd söks på en blankett
hos Pensionsskyddscentralen.
A1-intyget som beviljas av
Pensionsskyddscentralen bevisar för
myndigheterna i sysselsättningslandet att
arbetstagaren omfattas endast av den sociala
tryggheten i Finland.
Arbetsgivaren betalar de lagstadgade
arbetspensions-, olycksfalls- och
sjukförsäkringsavgifterna till Finland på basis av
försäkringslönen.
I andra EU-/EES-länder kan det dock vara
obligatoriskt med ett lokalt pensionsskydd enligt
II-pelaren.
Inga socialskyddsavgifter betalas till andra EU/EES-länder eller Schweiz.
Försäkring i andra avtalsländer

Finland har ingått bilaterala avtal om social trygghet
med
Australien,
Chile,
Indien,
Israel,
Kanada/Quebec, Kina, Sydkorea och USA.
Exempel på en utsänd arbetstagare i USA
Den nordiska konventionen om social trygghet
tillämpas endast på Grönland och Färöarna. I fråga
om de övriga nordiska länderna tillämpas EUförordningen om social trygghet.
Finland förhandlar som bäst med Japan om ett
bilateralt avtal om social trygghet.
Omfattningen av de bilaterala avtalen om social
trygghet varierar. I sin snävaste form gäller de
enbart pensionsförsäkring. Således betalas till
exempel pensionsförsäkringsavgifterna för en
arbetstagare som sänts till Indien endast till Finland,
förutsatt att ett utsändningsintyg har beviljats. I
fråga om den övriga sociala tryggheten är
dubbelförsäkring fortfarande möjligt.




Intyg eller undantagstillstånd söks på en blankett
hos Pensionsskyddscentralen.
FI/USA 1A-intyget bevisar för myndigheterna i
sysselsättningslandet att arbetstagaren i fråga om
sitt pensionsskydd omfattas endast av den sociala
tryggheten i Finland.
Arbetsgivaren betalar de lagstadgade
arbetspensions-, olycksfalls- och
sjukförsäkringsavgifterna till Finland på basis av
försäkringslönen.
I USA betalas – beroende på stat –
arbetslöshetsförsäkrings- och/eller
olycksfallsförsäkringsavgifter, eftersom avtalet om
social trygghet gäller endast pensionsförsäkring.
Våra experter står till din tjänst!
Ring oss på numret 010 192 091 eller
skicka e-post på adressen
[email protected]