Dagordning klicka här

Pensionärsklubben
Västerträffen
Kallelse årsmöte 2017-03-02 klockan 11:00.
Plats: Föreningens lokaler Östra Skärvallsgatan 1, Västra Frölunda.
1
Mötets öppnande
2
Val av ordförande för årsmötet
3
Val av sekreterare för årsmötet
4
Val av justeringsmän och rösträknare för årsmötet
5
Mötets stadgeenliga utlysande
6
Godkännande av dagordningen
7
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016
8
Fastställande av balansräkningen
9
Revisorernas berättelse
10 Beslut om ansvarsfrihet.
11 Fastställande av ersättning till styrelse och revisorer
12 Fastställande av årsavgift
13 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
14 Val av ordförande för ett år
15 Val av övriga styrelseledamöter
16 Val av styrelsesuppleant för ett år
17 Val av revisorer och suppleant för ett år
18 Val av valberedning inför nästa årsmöte
19 Styrelsens förslag till budget och planering för det kommande året
20 Stadgeändring*
21 Av medlem väckt fråga
22 Mötets avslutning
*
Nuvarande text.
Ordinarie årsmöte avhålls före februari månads utgång.
Ändras till. Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång.