Lantbruksfastighet - 31 ha

Lantbruksfastighet - 31 ha
TOMELILLA INGELSTAD 9:5
Åkermark av jordklass 10 med en brukningsbar areal om ca 30 ha. Två mindre
gårdscentrum, varav ett med bostadsbyggnad. Fastigheten är belägen mellan
Hammenhög och Östra Ingelstad.
Utgångspris: 13 500 000 kronor.
Daniel Andersson
Mäklare
LRF Konsult
070 534 26 91
[email protected]
Beskrivning
Fastighetsbeteckning:
Tomelilla Ingelstad 9:5
Adress:
Östra ingelstad 905, 27394
Tomelilla
BYGGNADER
Bostadsbyggnad
Bostadsbyggnad uppförd 1949 med 4 rum och kök.
Boarea om 80 kvm och biarea om 82 kvm, uppgifter
enligt fastighetstaxeringen.
Murad byggnad med putsad fasad. Källare under hela
byggnaden. Yttertak av tegel. Fönster, flertalet av 3glastyp. Uppvärmning via vattenburet system till
luft/vatten-pump från 2009. Egen vattenbrunn och
enskilt avlopp, avloppsanläggningen är ej godkänd.
Kommunen har gett åläggande om att
avloppsanläggningen skall åtgärdas när fastigheten
bebos.
Planlösning
Hall med trapp till övre plan. Badrum med badkar, wc
och tvättställ. Två allrum. På övre plan finns två sovrum
och garderober. Källare med tvättstuga, pannrum och
förvaringsytor.
Stallängor intill bostadsbyggnaden
Stallängor i u-formation. Äldre djurstallar och loge.
Murad väggar samt träkonstruktion. Fasad av puts och
plåt, yttertak av eternit och plåt.
Stallängor och äldre bostadsbyggnad
Tidigare gårdscentrum där stallängor och
bostadsbyggnad anpassats till förvaringsutrymmen.
Murad väggar samt träkonstruktion. Fasad av puts och
plåt, yttertak av plåt och eternit. Vatten från egen brun ,
avlopp saknas.
Maskinhall
Maskinhall av träkonstruktion klädd i plåt. Delvis gjutet
golv.
Förvaringsbyggnad
Tidigare bostad anpassad till förvaring. Murade väggar
och yttertak av plåt.
El
Det finns två elmätare, en till vardera gårdscentrum.
ÅKERMARK
Åkermark tillhörande jordklass 10 med en blockareal
om ca 30,2 ha. Arronderingen är god och åkermarken
ligger samlad i ett skift. Nivåskillnaderna är små och
marken dräneras med äldre täckdikning, delvis öppet
dike i fastighetsgräns.
Åkermarken är insådd med 6 ha höstvete och 9 ha
höstkorn. Resterande areal är höstplöjd, med undantag
av en mindre areal för förgröningsstöd.
Åkermarken är fri för ny ägare att bruka våren 2017.
STÖDRÄTTER OCH SAM-ANSÖKAN
Stödrätter för 30,95 ha ingår i köpet. Det åligger ny
ägare att göra SAM-ansökan för 2017.
VÄGAR
Fastigheten har del i Ängavägens vägsamfällighet,
20996.
DIKNINGSFÖRETAG
Fastigheten har del i dikningsföretag, Ingelstad-Ängars
dikningsföretag och Hammenhög-Östra Igelstads
dikesföretag.
MÄRGELGRAV
Det finns en mindre märgelgrav på fastigheten.
FASTIGHETSREGLERING
Fastigheten berörs av en pågående
lantmäteriförrättning. Del av fastigheten Ingelstad 9:5 är
såld och ingår ej i denna försäljning. Delförsäljningen
avser ca 0,9 ha mark, ca 0,3 ha tomt och ca 0,6 ha
åker. Marken är genom avtal om fastighetsreglering
överlåten till den intilliggande fastighet Ingelstad 9:14.
Se grön markering på bifogad karta.
AREALER
Arealen åkermark enligt blockkartan uppgår till ca 30,25
ha, arealen är justerad utifrån delförsäljning av mark till
Ingelstad 9:14, avseende ca 0,7 ha åkermark.
Registerarealen för hela fastigheten uppgår till ca 30,8
ha, även denna areal är justera utifrån delförsäljning av
mark till Ingelstad 9:14, avseende ca 0,93 ha mark.
TAXERINGSVÄRDE
Taxeringsvärde mark: 4 303 000 SEK
Taxeringsvärde byggnad: 683 000 SEK
Totalt taxeringsvärdet är: 4 986 000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2014
Beskrivning: Taxeringsuppgifterna kommer att justeras
av pågående lantmäteriförrättning..
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Ekonomibyggnad: 259 000 SEK
Småhusbyggnad lantbruk: 424 000 SEK
INTECKNINGAR
På fastigheten finns inga uttagna pantbrev.
RÄTTIGHETER OCH BELASTNINGAR
Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga
gravationer.
Ledningsrätt- Starkström.
Officialservitut - Vattentäkt och väg, till förmån för
Ingelstad 9:14.
Avtalsservitut - Kraftledning.
Avtaltsservitut - Elledning, transformatorstation.
Avtalsservitut - Ledning.
Avtalsservitut - Kraftledning.
Avtalsservitut - Kraftledning.
Servitut berörande Ingelstad 9:14 kan komma att
förändras i samband med pågående
lantmäteriförrättning.
DRIFTSKOSTNAD BOSTAD
Bostaden har varit obebodd sedan nov 2011.
Underhållsvärme har varit igång under denna period.
Total driftskostnad: 15 860 SEK/år.
I detta ingår följande kostnader:
Renhållning: 827 SEK/år
El, inkl värmepump: 12 580 SEK/år
Försäkring, bostad: 2 453 SEK/år
VISNING
Kontakta mäklaren för bokning av visning.
FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Intresseanmälan LRF Konsult tillhanda senast
2017-03-22.
Utgångspris: 13 500 000 kronor.
Intresseanmälan skickat till:
LRF Konsult , Daniel Andersson
Östergatan 2, 275 30 Tomelilla,
eller mail
[email protected]
Märk kuvertet/ mailet: "Ingelstad 9:5"
Använd gärna vår Intresseanmälan.
BETALNINGSVILLKOR
10 % av köpeskillingen erlägges kontant som
handpenning vid kontraktstecknandet och resterande
senast vid tillträdet.
6152440
443290
444150
6151160
Skala 1:5000 (1 cm i kartan motsvarar 50 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM
© Metria 2017-03-01
6155060
441590
445890
6148660
Skala 1:25000 (1 cm i kartan motsvarar 250 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM
© Metria 2017-03-01
Köparinformation
Utgångspunkt för ansvarsfördelningen
Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten
skall stämma överens med vad som avtalats mellan
parterna och inte heller avvika från vad köparen med
fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att
fastigheten köps i det skick den faktiskt befinner sig i
på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig,
får göra en noggrann undersökning av fastigheten.
För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med
p.g.a. fastighetens och eventuella byggnaders ålder
och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren
ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka och oavsett om
säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar
för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.
Köparens undersökningsplikt
Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt.
Kraven på köparens undersökning är långtgående.
Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och
funktioner.
Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att
känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är
ungefärliga. Ibland kan uppgifterna t.o.m. skilja sig
avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen
upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen
att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera
uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.
Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även
inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra
svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet
bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på
vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt
skorstensstock.
Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser,
skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.
Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvud
taget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps
kraven på köparens undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens
omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen
om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal,
som bör föranleda en mer ingående undersökning
från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte
behöva undersöka sådana delar av fastigheten som
säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier
för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt
hållna. Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren
inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha
räknat med eller borde ha ”förväntat sig” med hänsyn
till fastighetens och eventuella byggnaders ålder, pris,
skick och användning. Köparen bör därför anpassa sin
undersökning till detta. Köparen måste ta i beräkning
att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på
grund av ålder t.o.m. kan vara uttjänta och i behov av
utbyte eller i vart fall renovering.
Anlitande av besiktningsman
Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet
skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon
sakkunnig för detta. Att anlita sakkunnig är dock att
rekommendera om man inte själv har särskild kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv
undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på
fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av.
Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen
en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant
på vilken omfattning en beställd besiktning har. Finns
det byggnader på fastigheten och byggnadsteknisk
besiktning är aktuellt kan det vara bra att känna till att
ofta innefattar inte en sådan besiktning vissa delar av
byggnaden, såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar mm, varför köparen bör överväga att
komplettera sin undersökning. Jordabalken har som
utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller
låter göra ska ske före köpet, d v s innan köpekontrakt
undertecknas av parterna. Det är dock inget som
hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen
ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och
därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få
åberopa upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska återgå.
Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul. Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda
parter sätter sig in i vad som krävs för att köparen ska
kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de
tidsgränser som anges i villkoret. Det förekommer att
säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten
med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som
underlag för en säljaransvarsförsäkring. I dessa fall är
det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört
besiktningen, s k köpargenomgång.
Säljarens upplysningsskyldighet
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens
undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande
för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är
om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet
inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå
säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens
förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande
kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte
uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden
som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt
men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är
i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser
att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut.
Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens
okunskap om ett visst förhållande. Säljaren kan vidare sägas
ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt
till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av
köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse. Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller
misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom
inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen.
Säljarens utfästelser
Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar
och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick.
Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte
som utfästelser.
Mäklarens information om fel
Mäklaren ansvarar inte för fastighetens skick eller för eventuella fel i fastigheten, men mäklaren ska informera spekulanter och köpare om sådant som kan vara av betydelse för dem.
Det kan till exempel handla om fel som mäklaren iakttagit,
känner till eller har anledning att misstänka, t.ex. genom
tidigare försäljningar eller sin allmänna sakkunskap.
Avtalsfrihet friskrivning
Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är
då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick,
generellt eller beträffande viss funktion.
Fastighetsbildning
Avser köp del av en fastighet måste köparen eller säljaren
skriftligen ansökan om fastighetsbildning i enlighet med
köpet inom sex månader. Ansökan ställs till den kommunala
eller statliga lantmäterimyndighet som svarar för fastighetsbildningen i området. Inges inte ansökan i tid är köpet ogiltigt.
Ogiltighet inträder även om köpet – efter prövning av lantmäterimyndigheten och eventuell överprövning hos domstol –
inte bedöms kunna läggas till grund för fastighetsbildning.
Vid fastighetsreglering är huvudregeln att marken övergår
”ren” från inskrivningar till den mottagande fastigheten. Det
innebär att befintliga inteckningar (pantbrev) och avtalsrättigheter inte längre gäller i det överförda markområdet. Lantmäterimyndigheten kan dock genom särskilt beslut förordna om
avtalsrättighets bestånd. Upphör avtalsrättighet till följd av
fastighetsreglering kan rättighetshavaren ha rätt till ersättning. Officialrättigheter – rättigheter som tillkommit genom
myndighetsbeslut – följer marken utan särskilt beslut.
Ett köp som innehåller återgångsvillkor kan inte läggas till
grund för fastighetsreglering. Återgångsvillkor måste därför
släckas innan fastighetsreglering kan genomföras. Innehåller köp hävningsvillkor ska köparen vara uppmärksam på att
hävning inte torde kunna ske sedan den köpta egendomen
genom fastighetsbildning förts in i en annan fastighet.
Säljaren har fri prövningsrätt
Det är säljaren som bestämmer till vem han eller hon vill
sälja, när och till vilket pris. Det betyder att säljaren inte behöver sälja till den som har lämnat det högsta budet. Säljaren
har fri prövningsrätt.
Budförteckning
Vid en öppen budgivning är mäklaren skyldig att upprätta
en budförteckning med uppgifter om budgivarens namn,
kontaktuppgifter, budets belopp, tidpunkten för när budet
lämnades och eventuella villkor för budet. Mäklaren ska överlämna förteckningen till säljaren och köparen när uppdraget
har slutförts, senast vid tillträdet.
Den som har lämnat bud vid sluten budgivning får ingen
information om övriga bud.
Information om sidoverksamhet
Enligt fastighetsmäklarlagen ska mäklare som i anslutning
till sin förmedlingsverksamhet ägnar sig åt annan verksamhet, s k sidoverksamhet, redovisa detta skriftligen till säljare
och köpare. Med hänvisning till ovanstående lämnas härmed
följande information om sidoverksamhet.
Om fastigheten annonseras på Hemnet utgår en indirekt ersättning till mäklaren om 300 – 800 kr, beroende på aktuellt
annonspris, motsvarande 50 % av annonspriset.
För det fall annan sidoverksamhet förekommer i den enskilda
förmedlingen informerar mäklaren om detta separat.
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Mäklare lyder under lagen om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism. Penningtvättslagen ställer krav på
mäklaren att uppnå kännedom om sina kunder. Mäklaren
måste därför bl.a. kontrollera uppdragsgivarens och köparens
identitet samt ställa frågor om bl.a. syftet med olika transaktioner och hur ett köp ska finansieras. Kundkännedom
avseende köparen måste uppnås före undertecknandet av
köpekontraktet.
Kontakta din fastighetsmäklare för mer information
Informationen i denna handling är på intet sätt heltäckande.
Kontakta din fastighetsmäklare för att diskutera ytterligare
frågeställningar du anser är viktigt, t.ex. om du behöver hjälp
med en boendekostnadskalkyl eller vill diskutera EU-stöd,
skattefrågor eller frågor av helt annan karaktär. Din fastighetsmäklare kan svara på frågor som inryms inom uppdraget för en fastighetsförmedling. Övriga frågor hänvisar din
fastighetsmäklare till någon av LRF Konsults skogs- eller
lantbruksekonomer, skatteexperter, jurister, ekonomer eller
affärsrådgivare.
Vi är landets största
förmedlare av jord- och
skogsbruksfastigheter
www.lrfkonsult.se
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, 801 82 Gävle.
Medgivande till LRF Konsult AB, Dnr MS2012/03362.
För mångfaldigande och återgivning av kartorna behövs Lantmäteriverkets skriftliga medgivande.