Export av pcSKOG-planrapporter till PDF

Sammanställning över fastigheten
Arealer
hektar
%
16,0
95
Myr/kärr/mosse
0,7
4
Berg/Hällmark
0,0
<1
Inäga/åker
0,2
<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)
0,0
<1
Annat
0,0
<1
Produktiv skogsmark
Prod.
Myr
__________
Summa landareal
16,9
Vatten
1,3
Virkesförråd
Totalt
m³sk
1876
Tall
m³sk
1032
616
228
Tall
Gran
Löv
%
55
33
12
Medeltal
m³sk per hektar
Löv
117
Gran
Tillväxt
Bonitet
Fastighetens medelbonitet
är beräknad till
Avverkningsförslag
m³sk per ha
5,3
m³sk
Föryngringsavverkning
556
Gallring
173
Totalt under perioden
729
Tillväxt för perioden 2016 - 2025
beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder
m³sk per år
Förväntad tillväxt första växtsäsongen
m³sk
81
82
m³sk per ha
5,1
pcSKOG
Län: Dalarnas län Kommun: Mora Församling: Mora
Östnor 147:1 Id: 206201471
Utskriven: 2017-02-27
Skogens fördelning på åldersklasser
Areal
Virkesförråd
Åldersklass
ha
Kalmark
- 9 år
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 +
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt
Summa/Medel
m³sk
/ha
Totalt
m³sk
%
Gran %
Tall %
Löv %
6,3
1,0
0,3
5,5
39
6
2
34
189
157
61
754
30
157
203
137
60
86
7
39
20
6
2,2
0,7
14
4
495
63
225
90
53
100
47
[6,3]
16,0
100
157
1876
25
117
100
55
45
33
20
8
93
16
12
Arealfördelning, aktuell
40
Produktionsmål
Naturvårdsmål
35
Areal %
30
Virkesförråd:
1876 m³sk
25
20
15
10
5
0
Kalmark
5
15
25
35
45
55
65
75
Åldersklasser
85
95
105
115
120 + E Skog
Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)
40
Produktionsmål
Naturvårdsmål
35
Areal %
30
Virkesförråd:
1954 m³sk
25
20
15
10
5
0
Kalmark
5
15
25
35
45
55
65
75
Åldersklasser
pcSKOG
Län: Dalarnas län Kommun: Mora Församling: Mora
Östnor 147:1 Id: 206201471
85
95
105
115
120 + E Skog
Utskriven: 2017-02-27
Skogens fördelning på huggningsklasser
Areal
Virkesförråd
Huggningsklass
ha
K1
K2
Röjningsskog R1
R2
Gallringsskog G1
G2
Föryngrings- S1
avverknings- S2
skog
S3
Lågproducer- E1
ande skog
E2
E3
Överstånd/Skikt
Summa/Medel
m³sk
/ha
Totalt
m³sk
%
Tall %
Gran %
Löv %
Kalmark
6,3
3,4
39
21
189
581
30
171
60
75
20
12
20
12
2,2
4,1
14
26
495
454
225
111
53
14
47
60
26
[6,3]
16,0
100
157
1876
25
117
100
55
33
12
Kalmark
Föryngringsavverkningsskog
K1
Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande
föryngring.
S1 Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under
planperioden.
K2
Behandlad kalmark
S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men
där föryngringen inte säkerställts.
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
S3 Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.
Röjningsskog
Lågproducerande skog
R1
Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
R2
Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende
motsvarar röjningsskog.
E1 Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på
grund av skada.
E2 Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
E3 Skog av hagmarkskaraktär
Gallringsskog
G1
Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för
föryngringsavverkning).
G2
Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga
åtgärd normalt är gallring.
Gles skog av hagmarkskaraktär.
35
Areal %
30
25
20
15
10
5
0
R2
G1
pcSKOG
Län: Dalarnas län Kommun: Mora Församling: Mora
Östnor 147:1 Id: 206201471
S2
S3
Utskriven: 2017-02-27