Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringar Japanfond

106 50 Stockholm
Vi ändrar fondbestämmelserna
för Länsförsäkringar Japanfond
Den 28 april 2017 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för Länsförsäkringar Japanfond,
nedan kallad fonden. Du som sparar i fonden behöver inte göra något på grund av detta.
I samband med förändringen sänks förvaltningsavgiften till 0,2 procent. Fondens högsta tillåtna förvaltningsavgift enligt
fondbestämmelserna sänks inte.
Ändring av § 1
Fonden byter namn till Länsförsäkringar Japan Indexnära. Fonden har tidigare haft två andelsklasser men kommer framöver
att inte ha dem kvar. Det innebär att högsta tillåtna förvaltningsavgift kommer vara 1,8 procent för samtliga andelsägare.
Ändring av § 4
Fonden omvandlas från en aktivt förvaltad aktiefond till en passivt förvaltad aktiefond genom att investera i företag inom olika
branscher i Japan som ingår i indexet MSCI Japan. Fondens målsättning är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av
indexet MSCI Japan med de avvikelser som kan uppkomma med anledning av att fonden följer fondbolagets principer för
ansvarsfulla investeringar. Detta innebär att fondbolaget kan utesluta aktier som ingår i indexet.
Ändring av § 5 och § 7
Fonden får möjlighet att placera tillgångar i ränterelaterade överlåtbara värdepapper.
Ändring § 11
Fondens högsta fasta förvaltningsavgift är 1,8 procent per år av fondens värde.
Ändring § 16
Bestämmelsen som reglerar ansvarsbegränsning för förvaringsinstitutet och fondbolaget har ändrats med anledning av ändrade
lagregler. Det innebär att det tydligare framgår vilka ansvarsbegränsningar som gäller för fondbolaget och förvaringsinstitutet
vid förvaltningen av fonden.
Inlösen av fondandelar kostnadsfritt
Enligt lag har du som andelsägare rätt att få dina fondandelar inlösta innan de ändrade fondbestämmelserna börjar tillämpas
den 28 april 2017 utan att avgifter tas ut. Du har denna rättighet minst 30 dagar från dagen efter du mottagit meddelande om
ändrade fondbestämmelser. Fondbolaget tar dock aldrig ut någon avgift eller andra kostnader av dig som andelsägare i samband
med inlösen av fondandelar oavsett om det sker före eller efter en förändring av fondbestämmelserna.
LF 11095 utg 00 Sitrus 210617 2017-02
Frågor
Vill du ställa frågor om förändringen är du välkommen att kontakta ditt lokala länsförsäkringsbolag.
Mer information om våra fonder hittar du på lansforsakringar.se/fonder.
Med vänlig hälsning
Länsförsäkringar Fondförvaltning
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
Postadress 106 50 Stockholm | Organisationsnummer 556364-2783 | Styrelsens säte Stockholm