Planförhållanden Tomterna får endast bebyggas

Planförhållanden
Tomterna får endast bebyggas med friliggande hus. Byggnadsytan på varje tomt får inte överstiga 90
m² varav uthus / garage får uppgå till max 30 m². Max byggnadshöjd är 3,5 meter. Bostadshus måste
ligga minst 6 meter från fastighetsgräns såvida inte huset byggs samman med liknande byggnad på
angränsande fastighet. Uthus och garage måste i allmänhet ligga minst 4,5 meter från fastighetsgräns.
Prickad mark i byggnadsplanen får inte bebyggas. Källare får inte anordnas i byggnad inom område
betecknat med streckprickning i byggnadsplanen. På yta betecknad med u i byggnadsplanen (se bil)
får inte anordningar finnas som hindrar framdragande eller underhåll av underjordiska, allmänna
ledningar. Avståndet mellan skilda byggnader på samma tomt får generellt inte understiga 12 meter
men i vissa fall medges ett mindre avstånd ner till 9 meter
Vatten- och avlopp
Tomterna ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp och skall kopplas
mot kommunalt VA. Vid avstyckning reserverar kommunen en ledningsrätt för kommunala vattenoch avloppsledningar utmed blivande fastighetsgräns mot Sjöhagavägen.