Implantat vid frakturkirurgi på Operation 1 Sahlgrenska

Doknr. i Barium
16750
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2017-03-01
Version
5
RUTIN
Implantat vid frakturkirurgi på Operation 1 Sahlgrenska
sjukhuset
Innehållsansvarig: Lena Fransson, Operationssjuksköt., Operation 1 Sahlgrenska och Operation 2 Sahlgrenska (lenfr10);
Janos Solyom, Överläkare, Läkare ortopedi (jansl1); Cecilia Flodin, Operationssjuksköt., Operation 1 Sahlgrenska och
Operation 2 Sahlgrenska (cecfl)
Godkänd av: Henrik Malchau, Verksamhetschef, Verksamhetsgemensamt (henma1)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Ortopedi
Revideringar i denna version
Borttagning av inaktuella implantat, extern fixation, rek..
Syfte
Att ge möjlighet till adekvat preoperativ planering och undanröja osäkerhet kring vilka implantat som
finns på Sahlgrenska sjukhuset (SS) för operatörer som huvudsakligen arbetar på Mölndals sjukhus
(MS).
Arbetsbeskrivning
Frakturkirurgi på SS kan indelas i följande undergrupper:

Akut operation hos svårt skadad patient i syfte att rädda liv eller extremitet.

Subakut operation hos svårt skadad patient som kvarligger på SS på grund av skadornas
natur; exempelvis bäckenfrakturkirurgi, samtidig ryggfrakturkirurgi, samplanering med annan
specialitet så som plastikkirurgi.

Frakturkirurgi på patient som vårdas inneliggande på annan klinik på SS och som där ådrar
sig en fraktur eller frakturen diagnostiseras där, till exempel höftfraktur.
Tillgängliga implantat avspeglar situationen ovan. Därför saknas vissa typer av mer speciella
implantat som senaste generationen plattor för fixation av vissa ledfrakturer. Dessa skador åtgärdas
sällan akut. Om operationen ändå utförs på SS av särskilda skäl, kan implantat och instrument lånas
från MS.
OBS! Gör en preoperativ planering och berätta (=skriv) vilka instrumentarier, implantat och
repositionshjälpmedel som önskas. Då ökar garanterat sannolikheten att man får det man behöver.
Hos multitrauma patienter i fall behov av extern fixation använd MR-säker Hoffman III
instrumentarium
Vad finns att tillgå på SS (2017-02-13):
Manualer och informationsmaterial finns på:
1. Operationsmanualer via Anestesi/Op Omr Mölndal nås på:
http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/Organisation/Omrade3/Verksamheter/AnOpIVASc/Enheter/Ortopedoperation/Medicinteknik1/Operationsmanualer1/
2. Manualer från Synthes (ff a plattor) finns på
http://www.synthes.com/sites/intl/Products/Trauma/Pages/Trauma.aspx
3. Pappersbroschyrer finns vid skrivbordet inne i instrumentarieförrådet på Operation SS
Proteser
Höftprotes: Lubinus höftprotes SP2;
- Femur standard höger och vänster, storlekar: 01, 1, 2, 3, 4, 4A
stamlängd 150 mm, halsvinkel 126 grader
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 4)
Doknr. i Barium
16750
Giltigt fr.o.m
2017-03-01
Version
5
RUTIN
Implantat vid frakturkirurgi på Operation 1 Sahlgrenska
sjukhuset
- Cup Excentrisk; förtjockad plast kraniell i storlekar 46 – 64 med huvuden -4 - +8,5
Halvprotes;
Lubinus Unii storlek 38 - 60

Axel- och armbågsproteser saknas.
Märgspikar/övriga spikar

För antegrad och retrograd femurspikning samt tibiaspikning: Trigen®.

För antegrad humerusspikning: T2® Proximal spik

För instabila PTFF och för STFF: Kort och lång Gamma3®.

För odislocerade cervikala höftfrakturer: LIH-spikar®.
Externfixationer
(Obs! För närvarande saknas MRI säkra extern fixaturer, uppdatering pågår)
I akutsituation överbroande skadeområde o/e led:
 Hoffman II Tibia/femur (=stora, blåa), finns 2 kompletta uppsättningar + 1 uppsättning
med pinnar.

Hoffman Handled (=lilla, gula) finns 2 kompletta uppsättningar. Osterilt finns ytterligare
material att tillgå.

Borrbyxa till de självborrande Hoffmanpinnarna finns.

Hoffman Bäcken används vid stabilisering av bäckenfraktur. En uppsättning finns.

Hoffman armbågsexfix finns en uppsättning.
För stabilisering av lednära fraktur som tillfälligt överbroande temporärt eller för
slutbehandling:
 Ilizarovsystem och TSF-system som hybrid- eller ringfixator kan lånas från MS. Måste
kontrolleras avseende vad som finns inne och ska endast användas av operatör med
vana av systemen.

Tidigare använt ACE-Fischer-system finns enbart osterilt i källarförråd.
Platt- och skruvsystem
Till övervägande del finns samma AO-plattor (Synthes AB) som på MS med vissa undantag.
Utöver dessa plattor finns glidskruv och plattsystem för stabila PTFF (Hanssonplatta från
Swemac AB).
”AO LCP 5,0” innehåller LC-skruvar 5.0 med tillbehör samt smala, breda och böjda plattor för
Femur och Laterala prox tibiaplattor.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 4)
Doknr. i Barium
16750
Giltigt fr.o.m
2017-03-01
Version
5
RUTIN
Implantat vid frakturkirurgi på Operation 1 Sahlgrenska
sjukhuset
”AO LC-plattor distala femur” innehåller dessa plattor inklusive guideverktyg (sk LISSguide/jigg).
”AO Grund 4.5” innehåller enbart konventionella skruvar och tillbehör, inga plattor
En uppsättning äldre AO-plattor utan vinkelstabila möjlighet finns också att tillgå.
”AO 3,5 (=småfragment / benämns i Mölndal AO Generell) innehåller konventionella skruvar
och tillbehör samt enstaka plattor utan vinkelstabil möjlighet.
”AO LCP 3.5” innehåller vinkelstabila skruvar, tillbehör och olika vinkelstabila plattor med
skruvstorlek 3.5.

Raka plattor med kombihål

Rekonstruktionsplattor.

Tredjedelsrörsplattor

Hook plate LCP 3.5 till clavicel, hö/vä, 6 hål, 15/18mm

Anatomiska plattor. Såsom:
- LC DMH (distala mediala humerus).
- LC Distala tibia (dock äldre modell med ”tab”) – finns i särskild container D-sektionen
- LC Philos (kort och lång modell för prox humerus och humerusskaft) – D-sektion
- LC Metafysplatta (rak platta med olika profil centralt och i ände) – D-sektion
- Springplate för bäckenfrakturkirurgi – grön back ovanför D-sektionen
F n saknas: Kabelsystem, LAP (Locking Attachment Plate för fixation över annan platta vid
periprotetiska frakturer på femur), LCP Prox Feumrplatta, LCP Medial Prox Tibiaplatta och
Posteromedial prox tibiaplatta, Calcaneusplatta, Anterolateral distal tibiaplatta, Pilonplatta,
Olecranonplatta, Clavikelplatta, Prox radiusplatta, Distal fibulaplatta och Dia-Metaplatta för
radius som alltid finns på Mölndal.
AO 2,4 systemet saknas men finns i form av en uppsättning vardera för: Compact Hand,
Dorsal distal radius, Volar distal radius på Handkirurgen SS och kan lånas därifrån.
Konventionella skruvar och vinkelstabila skruvar för de olika systemen finns men är delvis
separatpackade och får begäras fram separat.
Ett set för extraktion av avbrutna och skadade skruvar finns.
Kannulerade skruvar finns 4,5 mm i rostfritt och 3,5 och 7,3 i titan och rostfritt.
För bäckenkirurgi finns separat container med bäckenrekonstruktionsplattor och Matta-plattor.
Övrigt

Stift: Orthofixstift, K-trådar, Steinmannpinnar

Resorberbara stift och skruvar finns enbart i Mölndal

Huvudlös skruv: Acutrac (kan lånas från Handkirurgen SS).
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 4)
Doknr. i Barium
16750
Giltigt fr.o.m
2017-03-01
Version
5
RUTIN
Implantat vid frakturkirurgi på Operation 1 Sahlgrenska
sjukhuset

Benersättningsmedel: Allogran, Osteoset.

Ankare för reinsertion: RXC och Super med tillhörande 2,9 mm borr. Mindre ankare kan
lånas på Handkirurgen.
Tre C-bågar finns liksom en Biplan båge.
Ansvar
Ansvarig för att den görs känd är VÖL Janos Solyom och för att den finns VC Henrik Malchau.
Uppföljning, utvärdering och revision
Avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient.
Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 4 (av 4)