Sympati Spanien 170228 alla

Svenska Hamnarbetarförbundet
Avdelning 11
YilportGävleAB
att:FredrikRönnqvist
Gävle2017-02-28
Kopia: [email protected]
[email protected]
EskilRöné[email protected]
Varselomsympatiåtgärder
DetspanskahamnarbetarfacketCoordinadoraharvarslatomstrejk.Strejkenträder
ikraftfredagenden10mars2017.
IsambandmedattCoordinadoravarsladeomstrejk,sändemanävenenhemställan
omsympatiåtgärdertillSvenskaHamnarbetarförbundet.
SvenskaHamnarbetarförbundetsstyrelseochavdelningarharbeslutatatthörsamma
Coordinadorashemställanochvarslaomsympatistrejk.
Aktionensominnebärtotalarbetsnedläggelseträderikraftden10mars2017kl.12.00
ochvarartillden10mars2017kl.15.00.
Gävleden28februari2017
TommyTernström
Ordförande
SvenskaHamnarbetarförbundetavdelning11
Bilagor.
Hemställanomsympatiaktion
SvenskaHamnarbetarförbundetavdelning11
Fredriksdalsvägen10B
80267Gävle
[email protected]
073-7032077