Stipendium ur: NJ-fakultetens samlingsfond (blankett 11)

1(2)
SLU ID: SLU ua 2017.3.1.5-452
Fakulteten för naturresurser och
jordbruksvetenskap
Stipendiekommittén
2017
KUNGÖRELSE
Stipendium ur: NJ-fakultetens samlingsfond
(blankett 11)
Stipendiet är avsett för RESA, PROJEKT eller DYLIKT.
Ett eller flera stipendier ur NJ-fakultetens samlingsfond fond är till ansökan lediga.
Årets utdelningsbara stipendiebelopp är preliminärt 1 046 178 kr.
(Fonder som ingår: Chr Barthels fond, Carl Bendix stipendiefond, G. W. Gillbergs fond,
Stiftelsen Nils Lengquists stipendiefond, Birger Platons stipendiefond och Anselm Schmidts
stipendiefond).
NJ-fakultetens samlingsfond är sökbar för studerande på kandidat- och
yrkesprogrammen:
Agronom, Hortonom, Ekonomi, Landskapsarkitekt, Biologi med inriktning bioteknik,
Biologi med miljövetenskap
samt på masterprogrammen:
Agricultural economics and management,
Environmental economics and management,
Environmental communication and management,
Plant biology,
EnvEuro – European master in environmental science,
Sustainable development,
Rural development and natural resource management samt
Soil and water management
För att komma ifråga för stipendium från NJ-fakultetens samlingsfond ska den
studerande vid ansökningstillfället ha tillgodogjort sig minst 120 hp vid SLU, och
poängen ska vid ansökningstillfället vara registrerade i SLU:s LADOK (utdrag ska
bifogas).
Studier vid annan högskola vilka ligger till grund för behörighet till det utbildningsprogram
som studenten läser vid SLU kan, om dessa styrks, räknas in i de poäng som krävs för att
uppfylla kraven för stipendier
forts.
SLU, Box 7082, SE-750 07 Uppsala, Sweden
Org.nr 202100-2817
www.slu.se
tel: +46 (0)18-67 10 21
[email protected]
Ansökan med eventuella bilagor (se nedan) skall insändas i original + 5 kopior per
ansökan i färdigsorterade och häftade buntar till:
Registrator
SLU
Box 7070
750 07 Uppsala
Följande ska bifogas ansökan:
-
detaljerad plan och utförlig kostnadskalkyl,
aktuellt utdrag ur SLU:s LADOK,
antagningsbesked/deltagarbevis om ansökan gäller studier/deltagande i kurser
utanför SLU
samt övriga handlingar sökanden önskar åberopa
Vänligen observera att inga insända handlingar returneras.
För utbetalning av eventuellt stipendium anges bankens namn och bankkontonummer
(clearingnummer och kontonummer).
Fullständig ansökan skall vara inkommen senast den 31 mars 2017.
Närmare upplysningar lämnas av Marie Forsberg, tel 018 67 10 21,
[email protected]
2(2)