FALKENBERGS KOMMUN

Kallelse och föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnd
Ersättarna för kännedom
Dag:
2017-03-01
Tid:
Kl 13:15
Plats:
Hållbarheten
Ärenden:
1
Val av justerare
2017/18
2
Nulägessituation i mottagandet av nyanlända
2017/51
3
Information till barn- och utbildningsnämnden
2017/19
4
 Kulturskolan och kultur i skolan – 13:30 Anders K
 Fritidshem – 13:45 Anette K-J, Heléne M
 Ogiltig frånvaro – 14:00 Cecilia K
 (HT resultat)
Riktlinjer skolskjuts, resebidrag och
13:30 – 14:15
2017/23
14:15 Charlotta A
2016/54
14:25 Åsa J
2017/46
15:00 Martin L
15:10 Cecilia K
inackorderingsbidrag
5
Motion om skolundervisning fri från
mobiltelefonanvändning
6
Förskoleplatser och skolplatser på Fajansskolan inför
höstterminen 2017
7
Barnkonsekvensanalys för förskolor i två våningar
2017/9
8
Anmälan om elevens rätt till utbildning
2016/329 15:20 Maria E
9
Medborgarförslag långsiktigt hållbar placering av
2017/25
15:30 Cecilia K
och Maria E –
grundsärskolan på Tullbroskolans framtida F-9 skola
fram till p 24
10
Medborgarförslag behåll särskolan i närhet av centrum i
2017/26
Kallelse och föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnd
Falkenberg
11
Medborgarförslag om att förslaget plan för förskola och
2017/27
grundskola ska beslutas av kommunfullmäktige
12
Medborgarförslag om att förslaget plan för förskola och
2017/28
grundskola ska beslutas av kommunfullmäktige
13
Medborgarförslag om att förslaget plan för förskola och
2017/29
grundskola ska beslutas av kommunfullmäktige
14
Medborgarförslag flytta inte grundsärskolan från
2017/30
Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan till Söderskolan
15
Medborgarförslag om att förslaget plan för förskola och
2017/31
grundskola skall beslutas av kommunfullmäktige för att
behålla grundsärskolan på Tullbroskolan
16
Medborgarförslag – Flytta inte grundsärskolan från
2017/32
Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan till Söderskolan,
förslaget ska beslutas av kommunfullmäktige
17
Medborgarförslag stoppa flytten av särskolan till Heberg
2017/33
18
Medborgarförslag en sammanslagning av de båda
2017/34
särskolorna till Tullbroskolan
19
Medborgarförslag låt särskolan vara kvar på
2017/35
Tullbroskolan så mitt barn får den undervisning han har
rätt till
20
Medborgarförslag upphäv beslutet om flytt av särskolan
2017/36
från Tullbroskolan och Hjortsbergsskolan, beslut ska tas
av kommunfullmäktige
21
Medborgarförslag barn- och utbildningsnämnden ska
2017/37
göra en barnkonsekvensanalys innan man tar slutgiltigt
beslut om flytt av grundsärskolan
22
Medborgarförslag grundsärskolans framtida lokalisering
2017/38
i Falkenbergs kommun
23
Medborgarförslag att Falkenbergs kommun river upp
beslutet att flytta grundsärskolan till Söderskolan i
Heberg och istället bygger ut Tullbroskolan och samlar
hela särskolan där
2017/39
Kallelse och föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnd
24
Medborgarförslag grundsärskolan ska vara kvar på
2017/40
Tullbroskolan
25
Redovisning av delegationsbeslut
2017/22
26
Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden
2017/20
27
Övriga ärenden barn- och utbildningsnämnden
2017/21
Falkenberg 2017-02-23
Kerstin Angel
Ordförande
Åsa Johansson
Sekreterare