Innehåll

Innehåll
Det stora projektet 9
Missuppfattningar och överdrifter 15 Böckernas mångfald 17
Ett stort, ofullbordat författarskap 21 Vägvisare genom verket 25
Omvälvningarnas tid
31
Den industriella revolutionen 31 Vetenskapens nydaningar 36
... och filosofins 40 Omvälvningarna 43
»Lyckans gullgosse«
51
Bakgrunden 51 Familjen 54 Student och diktare 58 Jenny
von Westphalen 64 Far och son 66 Brevet till fadern 70
Unghegelianerna 72 Doktorsavhandlingen 81 Familjerna 88
Journalisten 93 På väg bort 103 Hegels rättsfilosofi, jude­
frågan och analysen av det mystiska 109
I Paris
123
En sjudande miljö 123 I salonger och på kaféer 124 Socialism
och kommunism 128 Wilhelm Weitling 132 Vorwärts,
vävarupproret och Ruge 137 Friedrich Engels 142
Manuskripten
151
Senkommen berömmelse 151 Ett stort projekt blir till 152
Kampen mellan arbetare, kapitalist och jordägare 155
Det alienerade arbetet 158 Privategendomen och kommunis­
men 165 Behov, arbetsdelning och pengar 174 Och till sist
Hegel 176 En viktig etapp i M arx utveckling 178
Brytningarnas år
183
Den heliga familjen 183 Det smärtsamma avskedet och ett
nytt liv 189 Tyska ideologin 195 Max Stirner och hans bok
203 Polemikens hårda kanter 220 Filosofins elände 228
Teori och praktik 241
Manifestet och revolutionerna
245
Kampen om inflytande 245 Vandrande gesäller, intellektuella
och en och annan industriarbetare 251 En katekes blir ett
manifest 255 Upprorens tid 269 Parlamentets vanmakt och
pressens frihet 276 Reträtterna 288 Med orden som vapen 291
Svåra tider, svåra förluster
297
Ideologisk förändring 297 Armod och död 306
Journalist på två kontinenter
323
Arbete trots allt 323 Neue Rheinische Zeitung som tidskrift
326 Ett litet mästerverk som inbringade »mindre än ingen­
ting« 335 Att erövra världen med pennan 345 Arbetarna
och deras möjligheter 351 Politiska kriser - och ekonomiska
356 London och världen 360 USA och världen 367
Den mest intensiva ansträngning
377
Grundrisse 377 En ny glädje och en sjuk lever 377 Självstän­
digt verk eller förarbete? 379 Ett tankedigert flöde 364
Helheten enligt Marx 396 Ekonomi och filosofi 399 Den
inre slitningen 404 Ett hanterligare projekt? 408 Basen och
överbyggnaden 412 Värde och pengar 416 Kapitlet om
kapitalet 420 Samhällen bortom kapitalismen 423 Den stora
matrisen 432
Det ofullbordade mästerverket
435
Nya prövningar 436 Den långa vägen till Band 1439 Kapi­
talets uppbyggnad 446 Uttolkarna 465 Väsen och framträdesform; form och innehåll; yta och djup 476 Naturligt och
övernaturligt, frihet och jämlikhet 482 Strävan efter exakthet
484 Den historiska utvecklingen i Kapitalet 492 Människan
och klasserna 498 Det okända mästerverket 506
Tvillingsjälar eller ett tragiskt misstag?
513
Matematiken 516 Mötet med naturvetenskaperna 520 Carl
Schorlemmer 528 Kvantitet slår över i kvalitet 532 AntiDiihring 540 »Grundvalen för vår teori« 548 Människans
förhistoria 555 Att tolka världen och att förändra den
562 Avslutande 573
Politikern Marx
577
Herr Vogt 580 Internationalen 582 Adressen 585 Lön, pris
och profit 592 Bakunin och M arx 596 Pariskommunen 1871
603 Internationalens upplösning 613 De tyska socialdemo­
kraterna 615 Kritiken av Gothaprogrammet 620 Den ryska
vägen 625 Politikens former 631
Statyerna, nidbilderna och verket
639
Vägen från Highgate till Vinterpalatset 641 Sovjetunionen,
ortodoxin och avvikarna 654 Raden av avvikare 657 Sum­
man av M arx 668 M arx och eftervärlden 676
Tidslinje
684
Anmärkningar till texten
Källor och litteratur
Efterskrift
Register
783
784
751
687