1 - Mölndals stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Skolnämnden
Sammanträdesdatum
2017-02-01
Plats och tid
Mölndals stadshus, rum 214 kl. 17:00-19:50
Beslutande ledamöter
Patrik Karlsson (S) (ordförande)
Kajsa Hamnén (M) (vice ordförande)
Jonny Blomgren (S)
Annika Bjerrhede (MP)
Ana Maria Stuparich (V)
Kent Klarenius (KD)
Peter Librell (M)
Lars Ramboldt (L)
Eric Nilsson (C)
Mikael Brodin (SD)
Faraidoon Said (S) ersätter Alan Abdali (S)
Ej tjänstgörande ersättare
Lovisa Rambjer (S)
Aylin Fazelian (S)
Kader Hamakarim (MP) §§1-10
Carina Gustafsson (M)
Linus Hedberg (M)
Robert Engström (M)
Delaram Esmaeili (L)
Peter Bjellheim (SD)
Övriga närvarande
Elisabeth Jacobsson (Förvaltningschef)
Leif Ivelind (Verksamhetschef)
Johan Berntsson (Verksamhetschef)
Sten-Inge Lilja (Chef ekonomienheten)
Fredric Tolly (Förvaltningsjurist)
Stefan Ekenberg (Kvalitetsledare)
Erica Goding (Nämndsekreterare)
Maria Wilhelmsson (Bitr Kulturskolechef) §1
Cajsa Lagerkvist (Chef Mölndals Museum) §1
Annika Håkansson (Lärarnas Riksförbund) §§1-2
Helene Gustafsson (Lärarförbundet)
Utses att justera
Jonny Blomgren (S)
Justeringens plats och tid
Paragrafer
§§1-12
1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Skolnämnden
Sammanträdesdatum
2017-02-01
Underskrifter
Sekreterare
....................................……………………………………………………….
Erica Goding
Ordförande
....................................……………………………………………………….
Patrik Karlsson (S)
Justerande
....................................……………………………………………………….
Jonny Blomgren (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans
Skolnämnden
Sammanträdesdatum
2017-02-01
Anslag sätts upp
Anslag tas ner
Förvaringsplats för
protokollet
Mölndals stadshus
Underskrift
.................................................
Erica Goding
2
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Skolnämnden
Sammanträdesdatum
2017-02-01
Innehållsförteckning
§1
Information om kulturgaranti
§2
Information om resultat från medarbetarundersökning
§3
Ekonomisk årsrapport 2016
§4
Information om detaljbudget 2017
§5
Yttrande över remiss: Vissa skollagsfrågor - del 4
§6
Ny timplan för särskolan
§7
Val till skolnämndens arbetsutskott
§8
Inbjudningar/kurser/möten/konferenser
§9
Redovisning av delegeringsbeslut
§10
Redovisning av meddelanden
§11
Skolchefen informerar
§12
Övrigt
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
3
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Skolnämnden
Sammanträdesdatum
2017-02-01
§1
Information om kulturgaranti
Ärendet
Maria Wilhelmsson, bitr Kulturskolechef och Cajsa Lagerkvist, chef Mölndals museum
informerar om arbetet med att införa en kulturgaranti för barn i Mölndal.
Ett av målen i Barn- och ungkulturplanen (antagen av KFN 2015) är att ”säkerställa
professionella kulturupplevelser och aktiviteter med eget skapande i alla årskurser under
förskole- och skoltiden”. Kultur- och fritidsförvaltningen, skolförvaltningen och
utbildningsförvaltningen arbetar tillsammans med att planera och organisera ett kulturutbud
för barnen i alla årskurser. Genom arbetet kommer resurserna att spridas mer jämlikt till alla
barn. Arbetsmodellen kallas kulturgaranti, och förekommer i många av landets kommuner.
För att fylla kulturgarantin med innehåll används inledningsvis befintliga resurser inom
förvaltningarna såsom stadens kulturinstitutioner, kulturskolan/skapande skola samt årliga
medel för barn- och ungkulturen. På sikt kan garantin även kompletteras med tillfälliga
projekt eller genom samverkan med det fria kulturlivet i Mölndal. För att forma garantin
arbetar skolans och kulturverksamheternas representanter tillsammans under hösten 2016 och
våren 2017. Elevinflytande är ett viktigt inslag. Kulturgarantin kommer att sjösättas under
hösten 2017.
Ordföranden tackar för informationen.
Justerad
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
4
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Skolnämnden
Sammanträdesdatum
2017-02-01
§2
Information om resultat från medarbetarundersökning
Ärendet
Elisabeth Jacobsson, förvaltningschef informerar om resultatet från 2016 års
medarbetarundersökning. En omfattande undersökning görs vartannat år och för 2016 har
vissa frågor valts ut med fokus på det hållbara medarbetarskapet, så kallade HME-frågor.
Inom områden som motivation, ledarskap och styrning ligger skolförvaltningen bra till i
jämförelse med staden som helhet. Fortfarande avviker förvaltningens resultat negativt på
frågan "Jag rekommenderar gärna Mölndals stad som arbetsgivare, 2016".
Ordföranden tackar för informationen.
Justerad
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
5
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Skolnämnden
Sammanträdesdatum
2017-02-01
§3
SKN 190/16
Ekonomisk årsrapport 2016
Beslut
Informationen noteras.
Ärendet
Resultatet för helåret 2016 är +15,5 mnkr, vilket är något lägre än den senaste prognosen. Alla
kommunbidragsområden utom särskolan redovisar överskott gentemot budgeten.
Underskottet inom särskolan är dock lägre än den senaste prognosen. Störst överskott finns
inom kommunbidragsområdet förskola och pedagogisk omsorg. Överskottet uppgår till 10,4
mnkr. Den främsta anledningen är att antalet barn inom verksamheterna var drygt 120 färre än
budgeterat. Huvuddelen av minskningen uppkom inom den egna bedrivna verksamheten och
framförallt under hösten.
Ärendets behandling
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 januari 2017.
Förslag till beslut
Informationen noteras.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Justerad
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Skolnämnden
Sammanträdesdatum
2017-02-01
§4
SKN 585/16
Information om detaljbudget 2017
Beslut
Skolnämnden noterar informationen om fördelning av detaljbudgeten.
Ärendet
Totalt tilldelades skolnämnden 1 291,9 mnkr i kommunbidrag 2017. I fördelningen har
hänsyn tagits till den av nämnden beslutade budgetskrivningen samt till de satsningar som
gjorts av fullmäktige. Stadens budgetriktlinjer ger inte nämnden rätt att flytta medel mellan
kommunbidragsområden.
Ärendets behandling
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor den 9 januari 2017.
Skolnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 januari 2017, § 1.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Skolnämnden noterar informationen om fördelning av detaljbudgeten.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Justerad
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Skolnämnden
Sammanträdesdatum
2017-02-01
§5
SKN 946/16
Yttrande över remiss: Vissa skollagsfrågor - del 4
Beslut
Skolnämnden tillstyrker promemorians förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Kommunstyrelsen har överlämnat Utbildningsdepartementets promemoria
Vissaskollagsfrågor – del 4 (U2016/05181/GV) till skolnämnden för yttrande. Lagförslagen
föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. De kan sammanfattas enligt följande:
Ett av Skolinspektionen beslutat godkännande av enskild som huvudman för utbildning inom
skolväsendet, fristående förskola eller pedagogisk omsorg ska kunna återkallas helt eller
delvis, om inte utbildningen har startat efter viss tid sedan godkännandet.
Det föreslås att skollagen ändras så att det ska räcka med att den person som
registerkontrollen omfattar, i stället för att lämna ett utdrag ur belastningsregistret, visar upp
ett sådant utdrag för den som erbjuder anställningen eller tilldelar platsen som sedan
antecknar att utdraget visats upp.
Det föreslås att huvudmannen för en fristående gymnasiesärskola, på motsvarande sätt som
krävs av en kommunal huvudman för en gymnasiesärskola, ska hämta in ett yttrande från den
sökandes hemkommun innan en sökande tas emot.
Bestämmelserna om undantag vid betygssättning på gymnasienivå ska vara enhetliga för de
olika skolformerna. Det föreslås därför att reglerna om betygssättning i kommunal
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna ska ändras så att det, i likhet med vad som
gäller vid betygssättning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, ska få bortses från enstaka
delar av kunskapskraven om det finns särskilda skäl.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
8
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Skolnämnden
Sammanträdesdatum
2017-02-01
Bestämmelserna om betygsrätt ska ändras så att kommuner kan få sådant tillstånd vid
distansundervisning utanför skolväsendet.
Ärendets behandling
Utbildningsdepartementets promemoria Vissa skollagsfrågor - del 4 (U2016/05181/GV)
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 december 2016.
Skolnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 januari 2017, § 2.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Skolnämnden tillstyrker promemorians förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsuskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Paragrafen justeras omedelbart.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
9
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Skolnämnden
Sammanträdesdatum
2017-02-01
§6
SKN 5/17
Ny timplan för särskolan
Beslut
Skolnämnden fastställer timplan för elever som läser ämnen inom Grundsärskolan. Den nya
timplanen tillämpas from HT-17.
Ärendet
Bestämmelser om fördelning av den garanterade undervisningstiden på ämnen och
ämnesområden (timplaner) finns i Skolförordningen (SFS 2011:185). Huvudmannen beslutar
efter förslag från rektorerna om fördelning av undervisningstiden mellan årskurserna. Då
regeringen beslutat att undervisningstiden i matematik skall utökas med 105 timmar under
elevens hela skolgång behöver timplanerna förändras för de elever som läser ämnen. Eleverna
läser idag totalt fler timmar än vad som är garanterat enligt Skolverket. Det är därför möjligt
att minska tiden på ett antal olika ämnen till förmån för matematiken. Detta innebär att
ökningen av antalet timmar för eleverna endast blir 22 timmar under hela skolgången. Det
kvarstår dock lite tid utöver det garanterade som ger en marginal som kompenserar för tid
som av olika anledningar går bort i skolvardagen.
Förslaget har kommit fram efter diskussioner i rektorsgruppen för Grundsärskolan och i
Grundsärskolans utvecklingsgrupp.
Ärendets behandling
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 januari 2017.
Skolnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 januari 2017, § 3.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Skolnämnden fastställer timplan för elever som läser ämnen inom Grundsärskolan. Den nya
timplanen tillämpas from HT-17.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Skolnämnden
Sammanträdesdatum
2017-02-01
Justerad
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
11
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Skolnämnden
Sammanträdesdatum
2017-02-01
§7
SKN 101/17
Val till skolnämndens arbetsutskott
Beslut
Till ledamot och ordförande i arbetsutskottet utses Patrik Karlsson (S).
Till ersättare i arbetsutskottet utses Jonny Blomgren (S) och Alan Abdali (S).
Förslag till beslut
Ledamöternas förslag till beslut
Patrik Karlsson (S) föreslår att till ledamot och ordförande i arbetsutskottet utse Patrik
Karlsson (S).
Patrik Karlsson (S) föreslår att till ersättare i arbetsutskottet utse Jonny Blomgren (S) och
Alan Abdali (S).
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Justerad
Expedieras till
Patrik Karlsson (S)
Jonny Blomgren (S)
Alan Abdali (S)
Stadsledningsförvaltningen
Lönenheten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Skolnämnden
Sammanträdesdatum
2017-02-01
§8
Inbjudningar/kurser/möten/konferenser
Ärendet
Deltagande i följande konferenser, möten och resor godkänns som förrättning.
Förrättningsunderlag efter deltagande lämnas till nämndsekreterare.
 Västra Götalandsregionens konferens "På väg - med gemensam kraft. Nästa steg i
kraftsamlingen för fullföljda studier" den 27 februari 2017.
 Skolinspektionen besöker förvaltningen den 7 februari 2017 för att informera om den
kommande inspektionen.
 Lars Ramboldt (L) kommer att representera skolnämnden vid Toleransprojektets resa
till Polen den 25 februari till den 3 mars 2017.
Annika Bjerrhede (MP) informerar om att utbildningsnämnden önskar bjuda in skolnämnden
till sammanträde om "elever som inte uppnår behörighet till gymnasiet".
Justerad
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
13
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Skolnämnden
Sammanträdesdatum
2017-02-01
§9
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.
Ärendet
Skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskottet och förvaltningen enligt
skolnämndens antagna delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.
Redovisningen innebär inte att skolnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.
Däremot står det skolnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Beslut som fattats med stöd av delegeringsordningen anmäles av följande befattningshavare:
Skolchef löpnr 1
Verksamhetschef löpnr 2-11
Rektor/förskolechef löpnr 12-29
Ovanstående delegeringsbeslut finns tillgängliga i pärm vid nämndens sammanträde.
Justerad
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Skolnämnden
Sammanträdesdatum
2017-02-01
§ 10
Redovisning av meddelanden
Beslut
Redovisningen av meddelanden godkänns.
Ärendet
Polismyndigheten:
Stöld: Sörgårdsskolan
Olaga intrång: Kvarnbyskolan
Arbetsmiljöverket:
Resultat av inspektionen 14 december 2016, dnr 992/16.
Skolinspektionen:
Rekommendationer efter kvalitetsgranskning om omsorg på obekväm tid i Mölndals
kommun, dnr 993/16.
Arkivmyndigheten Mölndals stad:
Arkivmyndighetens tillsyn 2016, dnr 991/16.
Kommunfullmäktige:
KS 426/14 Befrielse från uppdrag och kompletteringsval av ledamot och ordförande (S) i
skolnämnden.
KS 426/14 Kompletteringsval av ledamot (S) i skolnämnden.
Anmälan om hög frånvaro:
Fässbergsskolan, dnr 61/16.
Engelska skolan, dnr 24/17.
Justerad
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Skolnämnden
Sammanträdesdatum
2017-02-01
§ 11
Skolchefen informerar
Ärendet
 Krokslättsskolans åk 5A har gått vidare i Vi i femman.
 Invigning av Fässbergsskolan planeras under våren.
 Verksamhetschef, Leif Ivelind informerar om Brattåsskolans matsals kapacitet och ser
inget hinder för att eleverna ska kunna äta mellan kl. 11-13.
Justerad
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Skolnämnden
Sammanträdesdatum
2017-02-01
§ 12
Övrigt
Ärendet
Peter Librell (M) önskar en redovisning av betygsresultat till nästa nämnd.
Ordföranden föreslår att skolnämndens nästa möte hålls på Fässbergsskolan.
Justerad
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
17