Kallelse medlemsmöte - Sveriges Arkitekter

KALLELSE till Årsmöte i Sveriges Arkitekter Västmanland
Plats: Galleri K, Slottsgatan 17, Västerås
Tid: Måndag 27 mars, 2017 kl 17.30
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Årmötets behöriga utlysande
3. Fastställande av röstlängd (närvarande medlemmar)
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
5. Fastställande av dagordning
6. Val av justerare tillika rösträknare
7. Föregående års revisionsberättelse samt resultaträkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiod
Fråga om ansvarsfrihet för år 2016.
9. Budget 2017
10. Fastställande av årsavgift till lokalföreningen
11. Fyllnadsval till lokalföreningens styrelse
Styrelsen är vald för 2016-2017. Ordförande Barbro Sollén Wilcox, vice ordförande Martin Wentz,
sekreterare Kristina Krtic Cejvan, kassör Zahra Shadravan, ledamot Annika Palmborg, ledamot Lars
E Persson (ansvarig hemsida).
Med anledning av Lars E Perssons bortgång ska ny ledamot till styrelsen väljas. Förslag från styrelsen
är att ledamoten i första hand väljs på ett år.
12. Val av stämmoombud 2018-2019 och en suppleant
Val att två ledamöter och en suppleant till Sveriges Arkitekters stämma 2018-2019.
13. Val av två verksamhetsrevisorer och en suppleant
14. Val av valberedning
Sittande valberedning föreslås kvartstå och ny väljas 2018 då styrelsen som helhet ska väljas.
15. Motioner
Se bilaga med motioner och styrelsens svar och förslag till beslut.
16. Övriga frågor
-
Studieresor 2017 - resa till Uppsala 20 maj samt resa till Bomässan i Linköping i september
Vårprogram 2017 – styrelsen informerar om vårprogrammet
Höstprogram 2017 – förslag från medlemmarna diskuteras
Södra Källtorp – Barbro Sollén Wilcox, planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen, och Thérese
Nyberg, arkitekt, Archus, presenterar detaljplanen för en ny stadsdel i Västerås
”Vi minns Lars E Persson” - Medlemmar visar bilder och berättar om Lars och hans gärning.
I samband med medlemsmötet bjuds det på smörgåstårta – skaldjur eller vegetarisk
Vi behöver din anmälan senast måndag den 20 mars. Ange om du önskar skaldjur eller vegetarisk
smörgåstårta samt eventuella kostrestriktioner.
Anmäl till Barbro Sollén Wilcox via e-post [email protected] eller mobil
0730-56 30 26.
Välkomna!
önskar Barbro, Martin, Kristina, Zahra och Annika