Medborgarlöfte 2017 Ragunda kommun

Medborgarlöfte 2017
Ragunda kommun
Polisen och Ragunda kommun lovar att arbeta för
 att öka trafiksäkerheten,
 att öka tryggheten genom brottsförebyggande arbete mot inbrott
 att arbeta brottsförebyggande för att ungdomar inte ska hamna i
riskbeteenden
Medborgarlöften är en ny del i polisens och kommunens samverkan i det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet utgår från en lokal
kartläggning som har gjorts under hösten 2016. En lägesbild har tagits fram
genom underrättelser, medarbetar- och medborgardialoger. Utifrån lägesbilden
har fokusområden för medborgarlöften tagits fram och prioriterats.
Fokusområden för Ragunda kommuns medborgarlöften 2017 är trafiksäkerhet
och tillgreppsbrott.
Utifrån medborgardialogerna kan man utläsa att medborgarna anser att en
synlig polis och tillgänglig polis är det som ska prioriteras i det
brottsförebyggande arbetet.
Det här ska vi göra
Utifrån de framtagna fokusområdena samt medborgarnas önskemål om en
synligare polis ger polisen och kommunen följande medborgarlöften.
Medborgarlöfte 2017
Ragunda kommun
Polisen lovar att i Ragunda kommun arbeta för ökad trafiksäkerhet. Detta
gör vi genom att:
 Genomföra minst 50 trafikkontroller på väg och i terräng, i vältrafikerade
miljöer, på vältrafikerade tider och geografiskt utspritt över hela kommunen.
Fokus på kontrollerna ska vara hastighet, beteende och
alkohol/drognykterhet.
 Följa upp arbetet SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken),
alla som misstänks för rattfylleri eller grovt rattfylleri ska få frågan om de vill
ta emot vård/hjälp för att komma tillrätta med sitt missbruk.
 Skyndsamt kontakta de personer som vill ta emot vård/hjälp. Inom två
veckor ska Ragunda Kommuns Individ- och familjeomsorg tagit kontakt med
dessa personer.
Polisen och Ragunda kommun lovar att arbeta för ökad trygghet och att
förebygga tillgreppsbrott i kommunen. Detta gör vi genom att:
 Polisen och kommunen genomför minst 4 gemensamma tillsyner enligt
alkohollagen av näringsställen som har serveringstillstånd.
 Ragunda Kommun erbjuder samtliga tillståndshavare
(av serveringstillstånd) och serveringspersonal utbildning i ansvarsfull
alkoholservering.
 Informera om och erbjuda konceptet Grannsamverkan.
Medborgarlöfte 2017
Ragunda kommun
Polisen och Ragunda kommun ska arbeta för att ungdomar i kommunen
har en trygg miljö. Detta gör vi genom att:
 Polisen ska besöka skolorna (5 st.) i Ragunda kommun minst 12 gånger.
 Kommunen ska via skolan främst arbeta förebyggande för att barn och
ungdomar ska få en trygg och meningsfull skolgång.
Det sker genom att arbeta alkohol- och drogförebyggande, motverka
kränkning och diskriminering, motverka hot och våldsamt samt förhindra
stölder och förstörelse.
Följ med i hur det går!
Medborgarna kan följa arbetet och resultatet av arbetet med medborgarlöften på
Polisområde Jämtlands facebook-sida samt via polisen.se.
Ort den DD månad ÅÅÅÅ
underskrift
underskrift
Peter Moberg, chef Lpo Östersund
Jonas Andersson, kommunstyrelsens
ordförande, Ragunda kommun.