Inbjudan 21 april

Inspirationsseminarium – med fokus på
ensamkommande barn och unga
21 april 2017, Medborgarhuset i Eslöv
Välkommen att ta del av metoder och material och bli inspirerad till förebyggande och
främjande arbete med fokus på ensamkommande barn och unga!
Länsstyrelsen Skåne arrangerar ett seminarium med syfte att presentera olika metoder och material
som kan användas av personal som i sitt dagliga arbete möter ensamkommande
barn och unga. Förmiddagen avslutas med ”stationer” där det ges utrymme att prata mer
med de medverkande och ta del av presenterade material och metoder.
Målgrupp: Chefer för HVB, ANDT-samordnare, integrationssamordnare, våldssamordnare,
folkhälsosamordnare, barnrättsstrateger, Maria-mottagningar, ungdomsmottagningar m fl.
Medverkande:
PID, Preventiva insatser mot droger - Maria Wallander, Maria Malmö
Aktivt föräldraskap/ledarskap i Landskrona - Viktoria Fransson, Landskrona Stad
Snacka Loss! - Amanda Angelöw, Rädda Barnen
Hur-boken, Normkritik - Linda Leveau, Kommunförbundet Skåne
Jämställdhetsintegrering på HVB - Pia Forsberg, Lunds kommun
Hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär – Toktam Jahangiry, Kompetenscentrum mot våld i nära
relationer
Våga prata sex och relationer med unga ensamkommande på HVB - Emma Skarpås, RFSU Malmö
Datum: 21 april 2017
Tid: 09.00-12.15, fika från 08.30. Vi bjuder därefter på lunch
Plats: Medborgarhuset, Kyrkogatan 1 i Eslöv
Medborgarhuset ligger fem minuters promenad från tågstationen. Parkeringsplatser finns utanför.
Lokalen är utrustad med handikapptoalett och hörslinga
Seminariet är kostnadsfritt
Anmäl dig senast den 11 april på Länsstyrelsens hemsida
Länk till anmälningsformuläret
Frågor: Linda Jönsson, 010- 224 14 19
PID, Preventiva insatser mot droger
En handbok, som är framtagen av Malmö stad, vänder sig till dem som möter ensamkommande barn
och unga i sitt arbete och vill lära mer om hur missbruk kan förebyggas, upptäckas och hanteras.
På PID:s hemsida finns också en föreläsning att ta del av.
Aktivt föräldraskap/ledarskap i Landskrona
I Landskrona har man använt metoden Aktivt föräldraskap/ledarskap för att utbilda personal på HVBhem, som är viktiga vuxna för de ensamkommande barnen. Genom utbildningen har personalen fått
möjlighet att bl. a. diskutera ett gemensamt förhållningssätt.
Snacka Loss! – samtal i grupp för barn och unga som kommer ensamma
Rädda Barnens verksamhet Traumamedveten Omsorg erbjuder en rad utbildningar om hur viktiga
vuxna kan bemöta barn som varit med om svåra påfrestningar. Gruppledarutbildningen ”Snacka Loss!”
är en av dessa. Utbildningen ger förståelse för hur strukturerade samtal kan bedrivas på boenden i
syfte att främja ett klimat som ger trygghet och fördjupade relationer.
Hur-boken, Normkritik
”Hur-boken” är ett konkret material med övningar, som ska fungera som stöd till verksamheter som
arbetar mot diskriminering och med jämställdhet och likabehandling.
Jämställdhetsintegrering på HVB
I Lunds projekt Jämställdhetsintegrering på kommunens Hem för vård och boende för ensamkommande
barn och ungdomar ska ett utbildningsmaterial utvecklas kring normkritik och jämställdhet riktat till
personalen för att tillsammans utforma ett långsiktig jämställdhetsfrämjande arbete. Projektet
samverkar med Tamam, en ideell ungdomsorganisation som arbetar med mångfald, anti-rasism och
ungas samhällsengagemang. Tamam kommer att jobba med jämställdhetsmaterialet tillsammans med
ungdomarna på HVB-hemmen och på andra arenor där Tamam möter nyanlända barn och ungdomar.
Hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär
Kompetenscentrum mot våld i nära relationer lanserar 2017 en ny utbildning om ensamkommande
barn som har upplevt eller fortfarande upplever hot och våld. Hur ska vi bemöta ensamkommande
barns behov? Hur kan vi förebygga och hantera hot och våld som barnet har upplevt, nu eller tidigare?
Utbildningen är på en grundläggande nivå och riktar sig speciellt till personalgrupper i
Kompetenscentrums avtalskommuner, som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar.
Våga prata sex och relationer med unga ensamkommande på HVB
RFSU Malmö har sedan 2010 mött ensamkommande och personal som arbetar nära dem i samtal och
utbildningar om sex, kärlek och relationer, med syftet att säkra en god sexuell hälsa bland
ensamkommande i Skåne. RFSU Malmö delar med sig av sina erfarenheter och HANDSON, en
handbok för personal som arbetar på HVB, kommer att finnas tillgänglig.