Handlingsplan psykisk hälsa Alvesta

PSYKISK HÄLSA HANDLINGSPLAN ALVESTA KOMMUN 2016-2020
Nationellt krav/mål
Mått
Aktivitet
Tidplan/status
Ansvarig
Fokusområde
Utifrån länsgemensam
analys
Rullande SIP-utbildningar
Pågående
Utvärderas årligen
Enhetschef
socialpsykiatri
Enskildas delaktighet och rättighe
Samverkan skola och
socialtjänst
Pågående
Utvärderas årligen
Avdelningschef
Barn och familj
Avdelningschef
elevhälsa
Förebyggande och främjande arbe
Tillgängliga tidiga insatser
Satsningar på
boendestödjare, samverkan
mellan omsorg och IFO
Pågående
Utvärderas årligen
Avdelningschef
Missbruk vuxen
Enhetschef
socialpsykiatri
Utsatta grupper
Satsningar på mötesplatser
för de yngre med psykisk
ohälsa
Pågående
Utvärderas årligen
Enhetschef
socialpsykiatri
Utsatta grupper
Förebyggande och främjande arbe
Utifrån länsgemensam
analys
Utifrån länsgemensam
analys
Utifrån länsgemensam
analys
Alla ska erbjudas en SIP som har
kontakt med socialtjänsten och
annan aktör. Mäts gm SPSS
kartläggning som sker 2 ggr/år
Barn/ungdomar med psykisk hälsa
ska tidigt uppmärksammas.
Mäts gm SPSS kartläggning att
socialtjänsten gör tidig upptäckt i
samverkan med
utbildningsförvaltnigen
Personer med samsjuklighet ska ha
tillgång till boendestöd för att
förbättra sin livskvalitet.
Mäts genom SPSS kartläggning att
socialtjänsten erbjuder boendestöd
till personer med samsjuklighet
Särskilt yngre personer med psykisk
ohälsa ska ha tillgång till aktiva
mötesplatser/meningsfull
syselsättning.
Mäts gm SPSS kartläggning att
socialtjänsten erbjuder mötesplatser
till personer med psykisk ohälsa