Seminarium 1 - presentation opiater, cannabis

Seminarium 1 beroende
Opiater/LARO-behandling, cannabis och
centralstimulantia
Anders Håkansson, leg läkare, professor
Enheten för klinisk beroendeforskning
Lunds universitet
Beroendecentrum Malmö
Missbruksspektrat i Sverige

”Missbrukskarriären”:

Tobak ->
Alkohol ->

Cannabis ->

CS, hallucinogener, bzd (+ tramadol) ->

Opiater/opioider (undantag tramadol)

Heroin

Injektion, rökning, sniffning

Intensiv eufori


Förlångsammad eller upphörd andning
Medvetandesänkning
Små pupiller

Snabb och kraftig toleransökning

Heroinabstinens

Vidgade pupiller
Gåshud, kall och blek hud
Muskelvärk
Illamående, kräkningar
Diarré

Ångest, intensivt drogsug




Opiatavgiftning - handläggning

Buprenorfin (Subutex®, Suboxone®) eller metadon

Preparat med agonisteffekt på opiatreceptorerna

Lindrar abstinenssymptom och craving

Trappas ner stegvis under 7-10 dagar
Underhållsbehandling med metadon eller
buprenorfin vid heroinberoende

”Sjukvårdsinrättning särskilt inrättad för beroendevård”

Inklusionskriterier


18 år
Ett års opioidberoende
Metadon eller buprenorfin

Buprenorfin – sublingualt


partiell opiatagonist
Metadon - oralt, i allmänhet vätska

full opiatagonist

Båda långverkande, en dos/dygn, stark evidens

Förstahandsval: buprenorfin + naloxon (Suboxone)

minskar risk för iv-missbruk
Tramadol

Opioidanalgetikum


Serotonerg effekt
Sänker kramptröskeln – ep-risk i överdos

Primärt missbruk hos unga eller del i annat opioidberoende
Centralstimulantia (amfetamin, kokain)

Ökad signalering av dopamin och noradrenalin

Eufori
Psykomotorisk aktivering och vakenhet.
Hallucinos, vanföreställningar (icke-bisarra, paranoida),
hänsyftningsidéer



Aptitförlust.

Tachykardi, hypertoni, hypertermi

Muskelkontraktioner

Mydriasis
Centralstimulantia - abstinens

”Crash”-symptom
 Dysfori, anhedoni
 Ökat sömnbehov
 Hunger

Ibland kvarstående psykotiska symptom (”nojor”)
Centralstimulantia - långtidsförlopp




Ofta episodiskt förlöpande
Relativt begränsat vårdsökande
Toxisk psykos (recidiverande eller kronisk)
Somatiska komplikationer (stroke, hjärtsjukdom,
njursjukdom mm)
Akut behandling

Vid agitation, hotande somatisk aktivering, utåtagerande
psykossymptom: bensodiazepiner (diazepam)

Försiktighet med neuroleptika vid amfetaminpåverkan

Akuta psykotiska symptom förbättras oftast av sömn
Amfetamin/kokain – behandling av beroendet

Traditionellt: avgiftning + behandlingshem

Begränsad effekt av utprövade farmaka

Visst forskningsstöd för behandling med naltrexon
Cannabis (hasch, marijuana)

Effekterna framför allt psykiska




Viss eufori
Förändrade sinnesupplevelser
Påverkan på omdöme, precision, inlärning
Abstinens




Ångest
Sömnsvårigheter
Huvudvärk
Irritabilitet
Cannabis

Kan ibland (sällan) hamna på sjukhus pga biverkningar till ruset
(panikångest mm)

Somatiska akutkomplikationer ovanliga


Akuta psykoser
Riskökning för kronisk psykos beskriven

Behandling


Ingen farmakologisk behandling av abstinens/beroende
Psykosocial behandling på kognitiv bas
Spice

Blandning av syntetiska cannabinoider, saluförs till stor del
via internet

Initialt marknadsfört som legalt alternativ till cannabis –
numera kriminaliserat

Svårt detektera i provtagning