Djuromsorgspolicy

Djuromsorgspolicy
1
Bakgrund
Skånemejeriers ambition är att leverera djuromsorg i världsklass.
Mår korna bra, blir också mjölken bra.
Om Skånemejerier
Skånemejerier grundades år 1964 av skånska bönder som gick samman och bildade en gemensam förening. Sedan
2012 ägs Skånemejerier AB av den franska koncernen Lactalis, men vårt ursprung är fortfarande kvar i Skåne. Här finns
idag 65 % av våra gårdar. Våra andra gårdar finns i de närliggande södra landskapen Blekinge, Halland, Småland,
Västra Götaland och Östergötland. Totalt levererar cirka 400 bönder mjölk varje dag till våra mejerier. Skånemejerier
AB erbjuder 100% svensk mjölk av högsta kvalitet under varumärket Skånemejerier.
För att kunna ha en djuromsorg i världsklass ställer vi höga krav på oss själva och våra leverantörer. I detta dokument
har vi sammanfattat den djuromsorgspolicy som vi arbetar efter i företaget. Policyn syftar till att säkerställa att våra
krav uppfylls. Den omfattar produkterna under varumärkena Skånemejerier, LC+, Hjordnära och Åsens Lantmjölk
(nedan benämnda som Skånemejeriers varumärken).
Tillämpningsområde
Skånemejeriers djuromsorgspolicy omfattar:
1. Samtliga mjölkleverantörer som levererar till Skånemejeriers varumärken
2. Alla kor, ungdjur och kalvar på gårdar som har anknytning till mjölkproduktion för Skånemejeriers varumärken
3. Samtliga produkter som produceras under varumärkena Skånemejerier, LC+, Hjordnära och Åsens Lantmjölk.
Varför god djuromsorg?
En självklarhet för Skånemejerier
I Sverige har vi en djurskyddslag som är till för att måna om våra djur, stora som små. Detta är något som
Skånemejeriers leverantörer (mjölkbönderna) väldigt noga arbetar med på sina gårdar. Det är egentligen en
självklarhet, för mår korna bra så blir också mjölken bra.
Djuromsorg är också bra för affärerna
Att ge våra djur bästa möjliga omsorg är logiskt ur affärssynpunkt eftersom vi vill uppnå:
Högsta kvalitet på produkter
Våra produkter ska hålla högsta kvalitet. Genom att våra leverantörer ger sina kor det bästa fodret och omsorgen så
ökar deras välmående. Och när kor mår bra så smakar mjölken också gott.
Rätt produktivitet
För att kor ska kunna producera mjölk måste de må bra. När korna är välmående och friska kan de också producera
rätt mängd mjölk.
Färre sjukdomar
När kor får bra omsorg kan sjukdomar undvikas och antibiotikaanvändning undvikas. Det vinner djuren, bönderna och
Skånemejerier på.
Konsumentefterfrågan
Inte bara vi utan också våra konsumenter månar om djurens bästa. När konsumenterna köper mejeriprodukter från
Skånemejeriers varumärken kan de alltid vara säkra på att korna har fått den bästa djuromsorgen. Det ökar lojaliteten
till Skånemejeriers varumärken.
Svensk lag – hårdast i världen
Skånemejerier är tydliga med att vi i vårt arbete med djuromsorg följer djurskyddslagstiftningen till punkt och pricka.
Svensk djurskyddslagstiftning är hårdast i världen, där särskilt beteskravet för kor är helt unikt i sin omfattning. Sverige
har som enda land i världen lagkrav på att alla nötkreatur över sex månaders ålder (med undantag av tjurar som inte
är kastrerade) ska få gå ut på bete sommartid1. Inne i stallarna finns även specifika krav om utrymme. Utöver detta
omfattar den svenska djurskyddslagen ett totalförbud på gödkalvsuppfödning samt kräver bedövning vid slakt och alla
operativa ingrepp. Skånemejerier sätter högt värde på den svenska lagstiftningen inom djuromsorg. Den hjälper oss i
arbetet med en djuromsorg i världsklass.
Nedan visas de lagar, förordningar och föreskrifter, som vi på Skånemejerier använder som grund och vägledning i vårt
dagliga djuromsorgsarbete:
•
Djurskyddslagen (SFS 1988:534)
•
Djurskyddsförordningen (SFS 1988:539)
•
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket (SJVFS 2010:15)
•
Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning (SJVFS 2010:17)
•
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om avelsarbete (DFS 2004:22)
•
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:12) om förprövning.
•
Rådets förordning om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden (EG 1/2005)
•
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur
•
(SJVFS 2010:2)
•
Statens jordbruksverks föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom
djurens hälso- och sjukvård. SJVFS 2009:85
•
Svensk Mjölk – Branschriktlinjer för hygienisk mjölkproduktion
1
www.lrf.se/globalassets/dokument/politik--paverkan/naringspolitiska_villkor_webb.pdf
#
2
Skånemejeriers djuromsorgspolicy
Här följer en genomgång av Skånemejeriers djuromsorgspolicy där vi anger våra regler inom respektive område. För
varje område anges tydligt vilka riktlinjer som gäller, vad och vem som omfattas, samt i de fall det är möjligt tydliga
kvantitativa angivelser.
Skånemejeriers arbete för en djuromsorg i världsklass
Mjölkbönderna som levererar till Skånemejeriers varumärken jobbar dagligen med sina kor och ser till att de har det
bra såväl ute som inne. Idag är även modern teknik till stor hjälp på många gårdar. De flesta kor har en så kallad
transponder på sig som läser av att kon får rätt foder vid rätt tillfälle och att rörelseaktiviteten är som den ska. Den
fungerar ungefär som ett aktivitetsarmband som vi människor kan ha för att mäta hur vi rör oss.
Friska kor & antibiotika
Endast friska kor får leverera mjölk till Skånemejerier, och all mjölkråvara kontrolleras så att den inte innehåller
antibiotika.
Skånemejeriers leverantörer har relativt friska kor och använder endast antibiotika i de fall kon är sjuk och veterinär
ordinerar detta. Statistik visar att Sverige är ett av de länder i världen med absolut lägst antibiotikaanvändning.
Bete
Något som bidrar till ökat välmående hos korna är möjligheten att röra sig fritt. Under sommarmånaderna går
alla våra kor fritt ute på bete där de kan njuta av varandras sällskap och fri rörlighet. Alla kor i Sverige får gå på
sommarbete under 2–4 månader i enlighet med svensk lag2. Alla kor, stutar (kastrerade handjur) och kvigor som tillhör
Skånemejeriers mjölkleverantörer är ute 3–4 månader om året. Flera av bönderna har sina kor ute under ännu längre
tid, beroende på var i landet gårdarna är belägna.
Stall- & närmiljö
Att kor ska ha ordentligt med utrymme är viktigt för oss på Skånemejerier, eftersom ordentligt utrymme är centralt för
att kor ska kunna må bra. När vi besöker våra gårdar, undersöker vi därför utrymmet i ladugården, kornas välmående
och hur man kan använda lämpligt liggunderlag för djuren. Kor och kalvar ska ha möjlighet till att kunna ligga ned och
vila när de vill.
2
Djurskyddsförordning (1988:539), 10 § ”Nötkreatur som hålls för mjölkproduktion och som är äldre än sex månader skall sommartid hållas på bete.”
Något som ökar kornas möjlighet till fri rörelse är den så kallade lösdriften, vilket innebär att alla kor i ladugården får
gå helt fritt, istället för att stå bundna. En av de stora fördelarna med lösdriften är att korna får röra sina muskler mer
och att de slipper stå stilla under vinterhalvåret, vilket gör att kornas välbefinnande ökar. Skånemejeriers leverantörer
ligger också långt fram i Sverige vad gäller att låta korna gå i så kallad lösdrift. Idag är hela 84% av korna som
levererar till Skånemejeriers varumärken i lösdrift, vilket är klart bättre än det svenska genomsnittet som ligger på
58%.
I tabellerna nedan anges måttanvisningar för bås och för lösdrift. Måtten anges för kor, kalvar, och tjurar, och
understigs inte hos mjölkbönder som levererar till Skånemejeriers varumärken, allt i enlighet med svensk lag.
Minsta utrymme i bås
Högsta vikt
(kg)
Långbås,
Liggbås1
Längd (m)
Kalvar
3
Ungdjur
Vuxna djur
Kortbås2
Foderliggbås,
Fångbås
Bredd (m)
60
1,20
0,60
90
1,40
0,65
Längd (m)
1,10
Ätbås
Bredd (m)
Längd (m)
Bredd (m)
0,65
150
1,50
0,80
1,20
0,80
250
1,70
0,90
1,30
0,90
400
1,90
1,00
1,50
1,00
600
2,00
1,10
1,60
1,10
>600
2,10
1,20
1,70
1,20
400
1,90
1,00
1,50
1,00
500
2,00
1,10
1,60
1,10
650
2,20
1,20
1,70
1,20
1,60
0,80
>650
2,30
1,25
1,80
1,25
1,65
0,80
Båset ska vara 0,30 m längre om båsavskiljaren eller frontväggen hindrar djuret från att föra huvudet åt sidan eller framåt när det reser sig.
För kortbås med begränsning framåt, så kallat mellanbås, ska avståndet mellan begränsningen på foderbordet och båspallens bakkant, som du ska
mäta 1 m över båspallen, vara lika med båslängden för långbås.
3
Kalvar får inte hållas bundna.
1
2
Minsta gångbredd i lösdriftsstallar
Gångar i lösdriftsstallar får inte vara så smala att djuren riskerar att fastna.
Gång mellan:
Vuxna djur
≤ 25 djur per
grupp (m)
Liggbåsrad och vägg
Ungdjur
≤250 kg (m)
Ungdjur
>250 kg (m)
1,80
2,00
1,40
1,80
1
1,80
2,00
1,40
1,80
Två liggbåsrader
2,00
2,20
1,50
1,90
Ätbås och vägg
1
Vuxna djur
>25 djur per
grupp (m)
Liggbåsrad och ätbåsrad
2,00
2,20
1,50
1,90
Foderbord och vägg
2,80
3,00
2,10
2,50
Liggbåsrad och foderbord
2,80
3,00
2,10
2,50
Som vägg räknas också avgränsning mot djupströbädd.
Foder & vatten
Kvaliteten på foder och vatten är av stor vikt och gör att korna mår bra och därmed att mjölken blir bra.
Skånemejeriers krav är att foderanalys ska göras årligen. Fodret får inte kontamineras och ska kunna spåras. Vatten
till mjölkkor på stall och bete ska vara av god kvalité och finnas i tillräcklig mängd. Godkänd vattenanalys ska kunna
uppvisas. Korna som levererar till Skånemejerier ska få GMO-fritt foder. Genmodifiering är en omdiskuterad metod
för att ge grödor egenskaper som inte går att ta fram med traditionellt förädlingsarbete. Det finns både fördelar och
nackdelar med GMO, men kunskapen om effekterna är idag inte fullt utredd och därför har Skånemejerier beslutat
att enbart använda GMO-fritt foder till korna. Bra foder är A och O för kohälsan, precis som för människor. En ko äter
omkring 50 kg foder om dagen. Korna hos Skånemejeriers leverantörer får beta färskt gräs utomhus på sommaren och
på vintern får de ensilage – förtorkat och konserverat gräs. För att säkerställa att de får all den näring de behöver får de
även kraftfoder. Skånemejerier har skrivit under Svenska Sojadialogen och garanterar därmed att all soja som används
i produkterna under Skånemejeriers varumärken är ansvarsfullt producerad och certifierad enligt ProTerra och RTRS.
I Sverige har vi bra vatten och detta gynnar våra kor. Korna ska ha tillgång till friskt vatten varje dag, och vattnet
måste analyseras för att säkerställa att det håller den kvalitet som behövs på mjölkgården. Det gör att korna får i sig
tillräckligt med vatten som är av godkänd kvalitet.
Operativa ingrepp
När operativa ingrepp är nödvändiga ska dessa utföras av veterinär, och ske under bedövning i enlighet med
djurskyddsförordningen (1988:539) 25 §.
Vi tillåter kastrering, avhorning och kövverkning enligt beskrivning i denna policy, men tar fullständigt avstånd
från amputationer på korna. Detta gäller för samtliga djur som levererar till Skånemejeriers varumärken, samtliga
produkter och inom samtliga geografiska områden.
Kastrering av kalvar skall alltid göras med bedövning. Genom att kastrera tjurkalvarna möjliggör man för dem att gå
på bete under 3–4 månader på sommaren tillsammans med kvigor/kvigkalvar, vilket de annars inte kan.
Skånemejeriers mjölkbönder ska alltid låta avhorna sina kalvar med bedövning. Kalvarna får i övervägande fall också
smärtstillande medel. Avhorningen får genomföras framförallt för att korna inte ska skada varandra.
Klövverkning ska genomföras regelbundet för att säkerställa en god ben och klövhälsa.
Policy vid slakt
Skånemejerier kräver att leverantörerna ser till att deras djur kommer till slakterier där de slaktas på ett korrekt sätt,
och att bedövning alltid sker före slakt. Djuren ska skonas från onödigt obehag och lidanden, och vid bedövning skall
djuret snabbt bli medvetslöst och medvetandet får ej återkomma. Detta gäller för samtliga djur som levererar till
Skånemejeriers varumärken, samtliga produkter och inom samtliga geografiska områden.
Transporttider
En viktig del i vår djuromsorg är att säkerställa att transporter hålls så korta som möjligt. Den stora majoriteten av
Skånemejeriers djurtransporter utgörs av transport av djuren till slakt. Då samtliga av Skånemejeriers gårdar har korta
avstånd till närmaste slakteri, är våra djurtransporter i majoriteten av fallen mindre än 3-4 timmar långa. Samtliga
levande djurtransporter har en maximal transporttid på 8 timmar och vår egna interna målsättning är att i samtliga
fall hamna på mindre än 4 timmars transport.
Riktlinjer och förbud som Skånemejerier står bakom
Förbud mot tillväxtbefrämjande medel
I likhet med svensk lag tar Skånemejerier starkt avstånd från alla former av tillväxthormoner. Detta gäller för
samtliga djur som levererar till Skånemejerier, samtliga produkter och inom samtliga geografiska områden. Svensk
djurskyddsförordning (1988:539) 28 § anger att det är ”förbjudet att tillföra djur hormoner eller andra ämnen för att
påverka djurets egenskaper i annat syfte än att förebygga, påvisa, bota eller lindra sjukdom eller sjukdomssymtom”.
Förbud mot genetisk modifiering/kloning
Precis som branschen i stort tar Skånemejerier starkt avstånd från alla former av genetisk manipulering och kloning.
Detta gäller för samtliga djur som levererar till Skånemejerier, samtliga produkter och inom samtliga geografiska
områden. Idag finns också en branschöverenskommelse om detta där samtliga aktörer på den svenska marknaden
deltar.
Förbud mot gödkalvar
Gödkalvsuppfödning är något som Skånemejerier tar kraftigt avstånd från. Det förekommer idag i flera andra
EU-länder men inte i Sverige. Skånemejerier står helt och fullt bakom det svenska avståndstagandet och våra
leverantörer ger alla kalvar fri tillgång till grovfoder från och med att de uppnått två veckors ålder. I de länder där
gödkalvsuppfödning förekommer föds kalven upp på huvudsakligen mjölk eller mjölkersättning med lågt järninnehåll,
samt kraftfoder. Detta görs för att hålla nivåerna av järn på en låg nivå i blod och muskler, för att göra kalvköttet
ljusare än normalt. EU-direktiv kräver att alla kalvar ska få minst 50 gram grovfoder vid åtta veckors ålder som skall
ökas successivt. Detta är avsevärt mindre än vad kalvar i denna ålder äter när de ges fri tillgång till hö3 . I Sverige ska
alla kalvar över två veckors ålder ha fri tillgång till grovfoder, för att matsmältningsorganen ska utvecklas normalt4.
3
4
Effects of restricted and free suckling, Sofie Fröberg, 2008 – fann att kalvar som ges fri tillgång till hö ca 700 gram hö om dagen när de var 9–10 veckor gamla.
http://www.lrf.se/globalassets/dokument/politik--paverkan/naringspolitiska_villkor_webb.pdf
3
Uppföljning & kontroller
Uppföljning av djuromsorgen inom Skånemejerier
Skånemejerier har idag ca 400 mjölkgårdar som levererar mjölk till våra mejerier. Varje gård besöks i genomsnitt
två gånger per år, vilket gör att vi på Skånemejerier känner alla våra leverantörer väl. Varje bonde är lika viktig för
företaget oavsett hur många kor som finns på gården.
Eftersom djuromsorg är en högt prioriterad fråga hos Skånemejerier har vi utformat en stark och tydlig intern
rollfördelning för djuromsorgen. På så vis kan vi garantera att frågan ges ett starkt mandat. Yttersta ansvar för
djuromsorgen innehas av Anna Forslid, som är utbildad veterinär och ansvarig chef för kvaliteten på mjölken som
levereras till våra mejerier. Hon sitter med i koncernledningen och samordnar, övervakar och utvecklar Skånemejerier
arbete med djuromsorg på daglig basis i samråd med leverantörerna, ledningen och övriga på kvalitetsavdelningen.
Processer för att kontrollera att djuromsorgen upprätthålls
Leverantörskontrakt
Kontrakt skrivs med samtliga bönder som levererar till Skånemejeriers varumärken. Våra mjölkbönder förbinder sig i
kontraktet att följa svensk lag i skötseln av sina djur i enligt Skånemejeriers djuromsorgspolicy. Detta sker i enlighet
med ISO 9001, som beskrivs mer ingående nedan.
Uppföljning & tredjepartscertifiering
Skånemejerier använder sig av kvalitetsledningssystemet ISO 9001. För att se till att ISO 9001, Skånemejeriers
djuromsorgspolicy och svensk lag efterföljs så genomförs kontroll i tre steg. Först utför alla lantbrukare egenkontroller
med utgångspunkt i Skånemejeriers Leverans- och Kvalitetsregler, LRF:s Miljöhusesyn och checklistan för
Skånemejeriers gårdscertifiering. Kontrollerna innefattar områdena gården, arbetsmiljön, växtodlingen, korna och
mjölkproduktionen hos bönderna. Sedan genomför Skånemejeriers internrevisorer gårdsbesök där de tittar på
hur väl djuromsorgen uppfylls på gårdarna och på hur man arbetat med gårdens egenkontroll. I ett tredje steg så
har Skånemejerier infört tredjepartscertifiering av samtliga gårdar (sedan 2012 enligt ISO 9001). Certifieringen
görs av företaget Intertek som är godkända av SWEDAC, ansvarigt organ för ackreditering av miljörevisorer
och certifieringsorgan. Skånemejerier är det största mejeriet i Sverige som har tredjepartscertifierade gårdar.
I tredjepartskontrollen ingår stickprovsrevisioner på slumpmässigt utvalda gårdar. Intertek reviderar också
huvudkontoret Milk Collection (gårdskvalitetsavdelningen) på Skånemejerier för att följa processerna i hela
Skånemejeriers kvalitetssäkrade mjölkproduktion.
Utbildning av lantbrukare
Skånemejerier utbildar sina leverantörer på ett antal sätt. För det första tillhandahålls skriftlig information till
samtliga bönder i form av en checklista för egenkontroll, samt Skånemejeriers Leverans- och Kvalitetsregler. Denna
skriftiga information belyser på lättillgängligt vis för hur god djuromsorg ska uppnås i enlighet med Skånemejeriers
djuromsorgspolicy. För det andra anordnar Skånemejerier årligen ett möte i mars, där samtliga lantbrukare bjuds in
och kan ställa frågor helt fritt till ledningen kring kvalitet, regler och djuromsorg. Vid detta möte samlar Skånemejeriers
ledning också in böndernas synpunkter och förslag på inom vilka områden som Skånemejerier kan förbättra sig.
Slutligen så bidrar också Skånemejeriers leverans- och kvalitetsgrupp med extra stöd och extra kontroller till de bönder
som ligger på gränsen till att bli underkända enligt Skånemejeriers djuromsorgspolicy. Detta stöd ges ända tills önskad
kvalitetsnivå i linje med Skånemejeriers standard är uppnådd.
Konsekvenser vid bristande djuromsorg
Om en leverantör inte följer Skånemejeriers djuromsorgspolicy, och om felen inte korrigeras trots uppmaningar, eller
felen är grova så stängs lantbrukaren av och tillåts inte längre leverera mjölk till Skånemejerier. För att undvika att det
går så långt arbetar Skånemejerier nära leverantören i fråga redan tidigt i processen. Vi ger extra uppmärksamhet,
utbildar och bistår i arbetet med att rätta till felen.
Så arbetar vi för att förbättra djuromsorgen i branschen
Skånemejerier arbetar med att förbättra djuromsorgen i branschen inom fram för allt tre områden. För det första
samarbetar Skånemejerier i arbetsgrupper tillsammans med myndigheterna om salmonella. För det andra deltar
Skånemejerier i hur arbetet mellan bonde och myndigheter kan förenklas och förbättras. För det tredje erbjuder
Skånemejerier stöd till SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) Alnarp för alla typer av projekt som är relaterade till att
förbättra hälsan och välmåendet hos nötkreatur.
Så förklarar vi vikten av god djuromsorg för våra konsumenter
För oss på Skånemejerier är det av yttersta vikt att tydliggöra betydelsen av god djuromsorg för våra konsumenter.
Detta gör vi genom flera olika kanaler och till flera olika målgrupper.
Som ett led i utbildningen av barn erbjuds skolklasser möjlighet att besöka en mjölkgård för att lära sig mer och få
djupare förståelse för korna och hur viktigt det är att de mår bra. Skånemejerier använder också förpackningarna
för att genom fakta och illustrationer visa hur god djuromsorg är bra för djuren, människan och samhället.
Vi kommunicerar och informerar även genom att besvara frågor i sociala medier, såväl som på vår hemsida
(skanemejerier.se). Under 2015 lanserade vi konceptet Kofadder där vi uppmuntrar privatpersoner och företag
att bli fadder åt våra kor, för att på så vis stödja ett gott liv för korna och den svenske bonden (www.kofadder.se).
Varje år på våren anordnar vi kosläpp på gårdarna. Hit kommer gammal som ung för att se på när korna släpps ut
på sommarbete. På så vis får våra kunder insikt i var mjölken kommer ifrån och får se att korna tas väl om hand.
Skånemejeriers kosläpp är mycket populära, och år 2015 besökte 30 000 personer de olika gårdarna.
Slutligen lanserade vi i februari 2016 vår sajt www.kohälsa.se. Där kan konsumenterna läsa om det svenska
djurskyddet och hur Skånemejeriers leverantörer arbetar ute på gårdarna. Syftet med sajten är att utbilda folk i
djuromsorg och visa hur Skånemejerier arbetar för att ha en djurhälsa i världsklass.
4
Framtida arbete
Fokusområden för att utveckla Skånemejeriers djuromsorg
Skånemejeriers ambition är att kontinuerligt förbättra kvaliteten på djuromsorgen för samtliga nötkreatur. Under
kommande år kommer vi att arbeta med extra fokus på följande områden:
Friska kor
Sverige är det land i EU som i genomsnitt ger minst antibiotika till sina djur. Skånemejerier skall aktivt arbeta för att
sänka den redan låga antibiotikaanvändningen i Sverige. Genom att uppmuntra och samarbeta med våra leverantörer
ser vi till att antibiotika fortsatt används på ett medvetet och genomtänkt sätt.
Rörelse
I dagsläget går samtliga av Skånemejeriers leverantörers kor på sommarbete i enlighet med svensk lag. Vår fortsatta
målsättning är att leverantörernas kor, stutar och kvigor ska fortsätta gå på bete 3–4 månader om året. I nuläget
har Skånemejerier 84% av sina kor i lösdrift, att jämföra med snittet i Sverige som är 58%. Vi kommer att fortsätta
arbeta aktivt för att nå 100%. Alla nya stallar som byggs idag måste enligt lag byggas för lösdrift, så siffran ökar
kontinuerligt.
Har du några frågor?
Kontakta då gärna oss
Anna Forslid
e-post:[email protected]
Tel. växel: 040-619 30 00