Information och instruktioner

Tävlingen Mångsidigt med mobilen
Utbildningsstyrelsen utlyser tävlingen Bästa praxisen för skolornas mobilkultur, där vi söker beskrivningar
över praxis som allra bäst främjar och stöder en fungerande mobilkultur. Tävlingen är öppen för alla
utbildningsanordnare och deras personal. Av deltagarna önskas god praxis från den grundläggande
utbildningen.
Tävlingens teman
Mobiltelefoner och andra mobila enheter hör till vardagen i skolan. Mobila enheter främjar inlärningen då
de används på rätt sätt, men användningen av dem medför även nya utmaningar för skolorna. Skolans
ordningsregler kan innehålla bestämmelser om användningen av skolans datorer, mobiltelefoner och andra
mobila enheter, internet och skolans datanätverk samt om användningen av elevens egna enheter under
lektioner eller under annan undervisning som ges enligt läroplanen. Enligt läroplanen för den
grundläggande undervisningen kan elevens egen informationstekniska utrustning användas som stöd för
inlärningen på sådana sätt som avtalas med vårdnadshavarna.
Vi vill ta emot god praxis i fråga om användningen av mobiltelefoner och övriga mobila enheter:
-
på lektioner och i övrig undervisning som följer läroplanen (inkl. skolmåltider)
under raster och annan tid då ingen undervisning ges
Dessutom vill vi ta emot god praxis:
-
i fråga om allmänna anvisningar och handlingssätt (processen med att utarbeta ordningsregler,
avtal och övriga anvisningar samt deras innehåll)
hur skolan delar med sig av sina kunskaper (skolans personal, elever och vårdnadshavare)
Hur deltar man i tävlingen?
Tävlingstiden pågår 1.3–21.4.2017. Förslagen lämnas via God praxis-tjänsten på adressen:
https://godamodeller.oph.fi/tavling
Bedömning av förslag som gäller praxis
Den goda praxisen bedöms i Utbildningsstyrelsens bedömningsteam. I bedömningen fästs vikt vid följande
faktorer:
-
användbarhet och olika parters erfarenheter
innovativitet
lagenlighet
beaktande av synpunkter från skolans personal, elever och föräldrar i fråga om användbarheten
positiv effekt på skolans verksamhetskultur
Offentliggörande och belönande av vinnarna
Vinnarna offentliggörs på Utbildningsstyrelsens webbplats den 31 maj 2017. De tre mest intressanta
förslagen belönas. Tävlingens bästa praxis offentliggörs i God praxis-tjänsten.
Mer information om tävlingen
Närmare information om tävlingen ges på Utbildningsstyrelsen av:
Undervisningsråd Elisa Helin, [email protected], 029 533 1280
Specialsakkunnig Juho Helminen, [email protected], 029 533 1064
Jurist Laura Francke, [email protected], 029 533 1303
Jurist Teemu Tyrkkö, [email protected], 029 533 1435
hŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐƐƌĊĚ<ƌŝƐƚŝĂŶ^ŵĞĚůƵŶĚ, ŬƌŝƐƚŝĂŶ͘ƐŵĞĚůƵŶĚΛŽƉŚ͘Ĩŝ͕ 029 533 1Ϯϴϲ
hŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐƐƌĊĚDĂũͲ>ĞŶŶŐĞůŚŽůŵ͕ŵĂũͲůĞŶ͘ĞŶŐĞůŚŽůŵΛŽƉŚ͘Ĩŝ͕029 533 1ϲϬϭ