Nyhetsbrev från skolläkarföreningen

SvenskaSkolläkarföreningen
2017-02-28
Nyhetsbrevfrånskolläkarföreningen
Medlemmarkollegerochvänner!
Dettaförstanyhetsbrevfrånskolläkarföreningenkommerattföljasavfler.Ungefärvarsjättevecka
tillattbörjamed.Vivillgenomnyhetsbrevetinformeradigomvårakommandeevenemang,vadvi
görförattstärkaskolläkarensrollielevhälsanochinteminstattfåindinasynpunkterochförslag.
Menförstnågranyheter.Vidårsmötet2.2iGävleblevfyranyaledamöterinvaldaistyrelsen.Lena
Ansved,Lidingö,AnnaGutniak,Stockholm,HelkaWidengren,SolnaochLouiseForslund,Motala.
Heladennyastyrelsenhittarnipålänkenhttps://www.slf.se/Foreningarnasstartsidor/Specialitetsforening/Svenska-Skollakarforeningen/Foreningen/Styrelse-2/.Vårdynamiske
tidigareordförandeMatsSwensonlovatattståkvarsomwebmaster,dockutanattdeltaistyrelsens
arbete.
EnavstyrelsensprioriteradeuppgifterblirattstartauppST-kursernaskolhälsovård.Vimenaratt
allaskolläkare–varesigmanvilltautsinskolläkarspecialitetellerej–skallhamöjlighetenattgåen
teoretiskutbildningsommotsvararsocialstyrelsens13delmålförskolläkarspecialiteten.Denförsta
”portalkursen”somLarsCernerudtillstordelutformatkommerattstarta18.102017iStockholmi
samarbetemedInstitutionenförBarnsochKvinnorsHälsavidKarolinskaInstitutet.
StyrelsenharuppvaktatbådeUtbildningsdepartementet,SocialstyrelsenochSkolverketförattfå
derasstödförattallaskolläkareskallkunnatadelavST–kursensteoretiskadel.Hittillsharvibara
fåttpositivasignaler–vihoppasattdetävenutmynnarikonkretaåtgärder.
Meromkursenochvårakommandeaktiviteterinästanyhetsbrev.
Medbästahälsningar
JosefMileradordförande