Beviljade och genomförda projekt i Biogasutlysningen under

2017-02-28
1 (3)
Beviljade och genomförda projekt i Biogasutlysningen under perioden 2010-2016.
Projektnr
32827-1
Kategori
Förbehandling
Titel
Optimerad förbehandling vid
Biogasanläggningen i Skellefteå
Minskade metanemissioner och ökad
biogasutvinning på Gryaabs avloppsreningsverk
Distribution av flytande biogas - tankbil
32830-1
Produktion
32838-1
Distribution
32858-1
Produktion
32880-1
Användning
32882-1
Användning
32883-1
34827-1
Produktion
Distribution
Biogas från torrötning av organiskt avfall från
hushåll och verksamheter
BiMe Trucks - energieffektiva tunga lastbilar
för flytande biogas (67 bilar)
BiMe Bus - Energieffektiva biogasbussar för
regionaltrafik
Vadsbo Biogasanläggning
Fortsatt satsning på flytande biogas i Eskilstuna
34834-1
Uppgradering
Gasrening Kungsängens gård
34837-1
Förbehandling
Förbehandling av vallensilage med extrusion
34856-1
Användning
Deponigasmotor på Rönneholms
avfallsanläggning
Stödmottagare
Skellefteå Kommun
Län
Västerbotten
Göteborg Energi
AB
Fordonsgas Sverige
AB
Västblekinge Miljö
AB
BRG Business
Region Göteborg
BRG Business
Region Göteborg
Vadsbo Biogas AB
Eskilstuna Energi &
Miljö AB
Uppsala Vatten och
Avfall AB
Karlskoga Biogas
AB
Mellanskånes
renhållning AB
V Götaland
1 500 000 kr
V Götaland
2 430 000 kr
Kalle Svensson
016-544 21 09
[email protected]
Bidrag [kr]
2 000 000 kr
Blekinge
19 000 000 kr
V Götaland
19 000 000 kr
V Götaland
4 950 000 kr
V Götaland
Sörmland
6 093 000 kr
1 125 000 kr
Uppsala
6 380 000 kr
Närke
1 513 000 kr
Skåne
918 000 kr
2017-02-28
1
36493-1
Användning
36501-1
Rötrest
36503-1
Produktion
36509-1
Uppgradering
36512-1
Förbehandling
36513-1
Uppgradering
36514-1
Rötrest
37646-1
Produktion
37647-1
Produktion
Den mest energioptimala och miljöeffektivaste
anläggningen uppförd på Wapnö gård
Installation av Biotains SplitBox® Sludge vid
biogasanläggning i Falkenberg
Biogas från materialåtervinning av
pappersbaserade förpackningar
Biogas uppgradering och förvätskningsprocess
för småskalig produktion
Ökad biogasproduktion genom termisk
hydrolys av slam
Småskalig uppgradering från gödselbasared
biogasproduktion - Hagelsrum
Projekt Stockholm Södra - Ökad
biogasproduktion och kretslopp av
näringsämnen
System för torrötning av matavfall och
avloppsslam för fordonsgasproduktion
Rågasproduktion & Energiåtervinning
37689-1
Produktion
Produktion av biogas och biogödsel – Sysav
37690-1
37693-1
Uppgradering
Uppgradering
Biogasuppgradering med membranteknik 1
Energieffektiv uppgradering av biogas med
hjälp av membranteknik
2 (3)
Wapnö AB
Halland
2 526 750 kr
Galko Svets och
Lantbruk AB
Fiskeby Board AB
Halland
1 383 507 kr
Borås Energi och
Miljö AB
Växjö kommun
Västra
Götaland
Kronoberg
2 243 500 kr
Hagelsrums Biogas
AB
Scandinavian
Biogas Fuels AB
Kalmar
4 050 000 kr
Stockholm
10 383 480 kr
Härnösand Energi
& Miljö AB
Trollhättan Energi
AB
SYSAV Sydskånes
Avfallsaktiebolag
Vadsbo Biogas AB
Luleå kommun
Västernorrland
12 915 000 kr
Projektet investerade i en vattenskrubber och inte i en membrananläggning
Kalle Svensson
016-544 21 09
[email protected]
Östergörland
12 663 000 kr
9 810 000 kr
V Götaland
2 340 000 kr
Skåne
9 495 000 kr
V Götaland
Norrbotten
1 917 500 kr
3 316 500 kr
2017-02-28
37700-1
Förbehandling
37706-1
Produktion
38968-1
Produktion
38974-1
Produktion
38976-1
Produktion
38981-1
38986-1
38987-1
Distribution
Förbehandling
Produktion
Förbättrad förbehandling av matavfall för ökad
biogasproduktion och bättre biogödselkvalitet
Effektiv svavelvätereducering för gårdsbaserad
biogasproduktion nr 3
Energiutvinning genom torrötning av organiskt
hushållsavfall genom fordonsgasproduktion i
Gästrikland
System för rötning av avloppsverksslam med
pluggflödesteknik
Projekt Sofielund – Ökad biogasproduktion
genom optimerad substrathantering
Biogasexpansion i Gävle
Föravskiljning i kombination med CEPT
Installation av kontinuerlig termofil rötning på
Stadskvarns avloppsreningsverk för
hygienisering, ökad stabilitet och optimerad
biogasproduktion
3 (3)
Svensk Biogas i
Linköping AB
Gajan Biogas
Östergötland
V Götaland
Gästrike Ekogas AB Gävleborg
Finspångs Tekniska
Verk AB
Scandinavian
Biogas Sofielund
Gästrike Ekogas AB
Klippans kommun
Skövde kommun
Kalle Svensson
016-544 21 09
[email protected]
5 000 000 kr
272 846 kr
24 375 125 kr
Östergötland
7 455 000 kr
Stockholm
3 799 620 kr
Gävleborg
Skåne
V Götaland
1 745 800 kr
4 381 200 kr
2 835 000 kr