Organisationsskiss stadsledningsförvaltningen

STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Avdelningen för juridik och
administration
Elin Ask, administrativ direktör
Jörgen Fransson,
HR-direktör
Arbetsgivarenheten
HR-servicecenter
Projekt och
kommunikation
Avdelningen för ekonomi
och styrning
Ekonomienheten
Verksamhetsstyrning
Inköp och upphandling
Finansenheten
HR-avdelningen
Ulf Krabisch, ekonomidirektör
Palle Lundberg
stadsdirektör
Avdelningen för strategisk
samhällsutveckling
Elin Ask
tillförordnad
förvaltningschef
Digitaliseringsavdelningen
Micco Grönholm,
framtidsledare
CurioCity Idéutveckling
och Innovation
Stadskansliet
Stadsjuridiska enheten
Överförmyndarenheten
Renée Mohlkert,
utvecklingsdirektör
Enheten för
infrastrukturplanering
Enheten för mark och
exploatering
Enheten för
samhällsplanering
Enheten för trygghet och
säkerhet
Martin Güll,
digitaliseringsdirektör
Strategisk it-utveckling
It-driftenheten
Kommunikationsavdelningen
Marknad och
kommunikation
Redaktionen
Webbenheten
Charlotte Ekberg,
kommunikationsdirektör
Serviceavdelningen
Mathias Johansson Perttu,
servicedirektör
Avdelningen för
näringslivs- och
destinationsutveckling
Michael Fransson,
näringslivsdirektör
Helsingborg kontaktcenter
Stadsarkivet
Serviceenheten
Näringslivsutveckling och
service
Turism och
destinationsutveckling
Högre utbildning och
kompetens