Basfakta för investerare Placeringsfonden OP

Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för
att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat
investeringsbeslut.
Placeringsfonden OP-Finland Småföretag, A-andel (ISIN: FI0008805403)
Fonden förvaltas av OP-Fondbolag Ab som ingår i finanskoncernen OP Gruppen.
Mål och placeringsinriktning
OP-Finland Småföretag är en aktiefond som placerar sina
tillgångar främst på aktiemarknaden i Finland i små och
medelstora offentligt noterade företags aktier. Fonden kan
placera högst en fjärdedel av sitt värde också i aktier i
sme-företag på aktiemarknaden i övriga västliga Europa.
Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar.
Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda
derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på
marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt
främja en effektiv portföljförvaltning.
Fondens tillgångar sprids på aktier i olika företag. Vanligen
placerar fonden sina tillgångar i cirka 30 till 50 företags
aktier, men antalet kan variera beroende på
portföljförvaltarens bedömning. Fonden strävar efter att på
lång sikt nå en avkastning som är bättre än indexet
Carnegie Small CXS Return Finland (EUR). Fonden kan ta
en hög aktiv risk och portföljförvaltaren kan avvika
avsevärt från jämförelseindexets sammansättning, viktning
och risknivå.
I fondens placeringsbeslut poängteras särskilt
portföljförvaltarens bedömning av enskilda företag,
fokuseringen mellan olika branscher samt mellan värdeoch tillväxtföretag.
Avkastningen från fondens placeringsobjekt återinvesteras
i fonden.
Rekommendation: den här fonden kan vara olämplig för
placerare som planerar att lösa in sina fondandelar inom 7
år.
Fondens andelar kan tecknas, lösas in och bytas varje
bankdag. Om uppdraget har tagits emot före kl. 16.00
genomförs det till värdet samma bankdag.
Risk- och avkastningsprofil
Högre risk
riskerna aktiemarknadsrisken, marknadsområdesrisken,
stilrisken och valutakursrisken.
Vanligen högre avkastning
Fonden placerar sina tillgångar på den inhemska
aktiemarknaden, vilket betyder att fondens värde kan
variera betydligt beroende på marknadsläget och den
inhemska ekonomin. Dessutom har fonden som mål att
placera i aktier i småförtag, vilkas värdeutveckling kan
avvika från den allmänna värdeutvecklingen på
aktiemarknaden.
Lägre risk
Vanligen lägre avkastning
1
2
3
4
5
6
7
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk
och möjlig avkastning vid en investering i fonden.
Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de
senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket
innebär hög risk för upp och nedgångar i andelsvärdet.
Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan
fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det
beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte
är en garanti för framtida risk/avkastning.
Med tanke på fondandelens värdeutveckling är de centrala
Fonden kan placera också på marknader utanför
euroområdet och de här placeringarna förknippas med
valutakursrisk. Fondens placeringar kan också
koncentreras branschvis, vilket betyder att framgången
inom branscherna i fråga kan påverka fondens
värdeutveckling.
Sida 1/2
Avgifter/provisioner för fonden
De avgifter investeraren betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra
och distribuera fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella avkastning.
Engångs avgifter vid teckning och inlösen av fond andelar
Teckningsprovison
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %
Dessa maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de
investeras och innan vinsten på din
investering betalas ut.
Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgifter
2,00 %
Avgifter som debiteras fonden under särskilda
omständigheter
Avkastingsbaserad
provision
Ingen avkastingsbaserad
provision
Teckningsavgift och inlöseavgift är maximital. Närmare
information fås t.ex. från gällande tariffer, fondbolaget
som förvaltar fonden eller av fondbolagets ombud.
Årliga avgifter grundas på de avgifter som debiterats
under år 2016. Talet kan variera från år till år. Årliga
avgifter inkluderar inte:
Avkastningsbaserad provision
I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader
såsom courtage på värdepapperstransaktioner, utom
transaktionskostnader för att teckna eller inlösa andelar i
en annan fond.
Ytterligare information om avgifter finns tillgänglig i det
officiella fondprospektet i bilagan Prislista, under adressen
https://www.op.fi.
Tidigare utveckling
Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den
framtida avkastingsnivån i fondplaceringar.
Tecknings- och inlösenprovision har inte beaktats i
avkastningsutvecklingen. Förvaltningsprovisionen har
beaktats i avkastningsutvecklingen.
Fonden startade år 2002.
Tidigare utveckling är presenterad i euro.
Fondens jämförelseindex är Carnegie Small CXS Return
Finland (EUR).
Praktisk information
Fondens förvaringsinstitut är OP Företagsbanken Abp.
Tilläggsinformation om fonden fås på adressen www.op.fi/rahastot eller i närmaste andelsbank. Informationen består av
fondprospektet, årsberättelsen och halvårsberättelsen på finska och svenska.
Fondandelarnas värden finns tillgängliga på OP gruppens kontor, på sidorna www.op.fi/rahastot och i OP 0100 0500
telefontjänsten (på finska) samt på adressen www.rahastoraportti.fi.
Finlands skattelagstiftning kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Mer information om detta finns i
fondprospektet.
OP-Fondbolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt
med det offentliga fondprospektet.
Det här faktabladet beskriver utvecklingen av A-andelen (tillväxt). Fonden kan dessutom ha andelar som betalar avkastning
samt andelar som riktas till institutionella placerare och som har ett minimiteckningsbelopp. För eventuella andra slag av
andelar har inget separat faktablad gjorts upp.
Stadgarna har senast fastställts 27.05.2016 i Finland.
OP-Fondbolag Ab är auktoriserat i Finland. Tillsyn över fonden och fondbolaget utövas av Finansinspektionen.
Dessa basfakta för investerare gäller per 15.02.2017.
Sida 2/2