pdf-fil - Nordic Mines

!
!
!
NORDIC'MINES'AB'(publ)'
Bokslutskommuniké!2016!
!
!
Fjärde'kvartalet'2016'
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
Intäkter! uppgick! som! en! följd! av! produktionsstoppet! vid! Laivagruvan! till! 0,0! miljoner! kronor! (0,0!
miljoner!kronor!fjärde!kvartalet!2015).!
Rörelseresultatet!uppgick!till!J12,3!miljoner!kronor!(J25,0!miljoner!fjärde!kvartalet!2015).!
Periodens! resultat! efter! skatt! uppgick! till! J12,5! miljoner! (76,1! miljoner! fjärde! kvartalet! 2015),!
motsvarande!J0,02!kronor!(0,36!kronor)!per!aktie.!
Likvida! medel! uppgick! vid! periodens! slut! till! 2,8! miljoner! kronor! (3,5! miljoner! kronor,! 30! september!
2016).! Bolaget! har! vid! rapportdagen! inte! tillräckligt! med! likviditet! för! att! täcka! sitt! behov! under! de!
kommande!tre!månaderna.!
Eget!kapital!uppgick!vid!periodens!slut!till!489,7!miljoner!kronor!(501,9!miljoner!kronor!30!september!
2016).!
Aktieägarlån!på!4,5!miljoner!kronor!säkrades!för!att!finansiera!Bolaget!löpande!kostnader.!
Den! 19! oktober! utsåg! Bolaget! Ola! Wahlquist,! tidigare! senior! partner! på! Ernst! &! Young,! till! senior!
rådgivare.!Ola!Wahlquist!är!expert!inom!områdena!riskhantering,!compliance!och!revisorsfrågor.!!
Den! 25! oktober! tillkännagav! Nordic! Mines! att! Tony! Butler! utsetts! till! ny! CFO! och! Rune! Nordström!
utsetts!till!Head!of!Corporate!Communications!and!Investor!Relations.!
Den! 27! oktober! utsåg! Nordic! Mines! Ludmilla! Lundberg! till! senior! rådgivare! för! Compliance! och!
Reporting.!Ludmilla!tillför!bolaget!20!års!erfarenhet!inom!compliance!och!reporting!!
Den! 30! november! tillkännagav! bolaget! ett! aktieägarlån! från! Lau! Su! Holding! AB! och! meddelade!
Bolagets! avsikt! att! hålla! en! extrainsatt! bolagsstämma! för! att! där! få! aktieägares! godkännande! att!
ändra! bolagsordningen! för! att! kunna! skapa! en! ny! typ! av! preferensaktier! och! för! att! godkänna! en!
placering! av! 1,5! miljoner! USD! i! en! kombination! av! preferens! och! stamaktier! till! Lau! Su! Holding! AB.!
Den!9!januari!beslutade!styrelsen!om!att!ställa!in!den!extrainsatta!bolagsstämman!och!den!planerade!
finansieringen!till!förmån!för!att!söka!efter!alternativ!kapitalinsamling!–!se!mer!detaljer!nedan.!!
Den!21!december!mottog!Bolaget!analyserade!resultat!från!den!första!omgången!av!test!genomförda!
vid! Björkdalsgruvan! i! september.! Det! är! uppenbart! att! det! optiska! sorteringstestet! har! potential! att!
förändra! ekonomin! vid! Laivagruvan.! Medan! den! uppgraderade! prognosen! på! 1,33! g/t! var! nära! våra!
bästa!förhoppningar!är!det!tydligt!att!ytterligare!arbete!med!tröskeloptimering!krävs.!
Januari'D'december'2016'
•!
•!
•!
•!
Intäkter! uppgick! som! en! följd! av! produktionsstoppet! vid! Laivagruvan! till! 0,0! miljoner! kronor! (0,0!
miljoner!kronor!2015).!
Rörelseresultatet!uppgick!till!J37,2!miljoner!kronor!(J92,3!miljoner!2015).!
Periodens!resultat!efter!skatt!uppgick!till!J37,3!miljoner!(0,0!miljoner!2015),!motsvarande!J0,07!kronor!
per!aktie!(0,00!kronor!2015).!
Totalresultat!för!perioden!var!J35,2!miljoner!kronor!(J2,6!miljoner!2015).!!
Betydande'händelser'efter'31'december''2016'
•!
•!
•!
•!
Den! 9! januari! 2017! bestämde! styrelsen! att! ställa! in! den! extrainsatta! bolagsstämman! som! beskrivs!
ovan.!Beslutet!togs!då!styrelsen!i!Nordic!Mines!har!bestämt!att!genomföra!de!nödvändiga!steg!för!att!
genomföra! en! nyemission! av! stamaktier! till! Bolagets! aktieägare! på! cirka! 5! miljoner! USD,! efter!
godkännande!av!en!extra!bolagsstämma.!
Den! 18! januari! utsåg! Nordic! Mines! investmentbanken! Evli! Bank! plc! för! att! leda! en! nyemission! på!
uppdrag!av!Bolaget.!
Den!18!januari!tillkännagav!Bolaget!att!Pranay!Panda!lämnar!styrelsen!med!omedelbar!verkan.!
Bolaget!säkrade!ytterligare!2,6!miljoner!kronor!i!aktieägarlån!från!Lau!Su!Holding!AB.!
VDs'kommentar'
Under!det!fjärde!kvartalet!fortsatte!Nordic!Mines!framåt!med!Laivaprojektet.!Ledningens!har!haft!huvudfokus!på!
två! saker! under! de! två! senaste! kvartalen.! Det! första! har! varit! att! undersöka! olika! sätt! att! minska! brytning! och!
bearbetning!av!gråberg,!vilket!är!avgörande!för!låghaltiga!guldfyndigheter!som!Laiva.!Den!andra!delen!har!varit!
att!planera!ett!borrningsprogram!som!kommer!att!a)!göra!det!möjligt!att!bryta!i!ett!bredare!spektra!än!tidigare!och!
Nordic!Mines!AB!(publ)!|!Bokslutskommuniké!2016!|!
!
1!(20)!
!
!
b)!kliva!utanför!och!öka!gruvresursen,!utveckla!nya!dagbrott!och!minska!mängden!gråberg!som!behöver!fraktas!
bort!i!förhållande!till!malmen!under!de!tidiga!produktionsåren.!
Borrning!kommer!att!möjliggöra!för!ledningen!att!fastställa!graden!av!potentiellt!direkt!utvinningsbara!resurser!och!
uppgradera! en! del! av! den! befintliga! tillgången! till! brytbar.! Det! kommer! samtidigt! även! att! möjliggöra! noggrann!
hantering!av!djupet!på!sektionerna!i!dagbrottet.!
Ledningen! har! genomfört! ett! utförligt! optiskt! lasersorteringsprogram! under! två! år! som! kulminerade! i! ett! stort!
sorteringstest!vid!Mandalays!Björkdalsgruva!i!Sverige!i!augusti!2016.!Optisk!sortering!i!olika!former!har!använts!i!
stor!utsträckning!inom!gruvindustrin!sedan!1990Jtalet.!Sortering!fungerar!i!huvudsak!som!en!andra!användning!av!
bruten! malm.! Vi! anser! att! resultaten! från! Björkdal! är! mycket! framgångsrika:! omräknade! guldhalter! från! kvarnen!
har!kunnat!uppdateras!med!45!%.!Dessa!resultat!bekräftar!att!optisk!sortering!av!vår!kvartsdiorit!och!vulkanmalm!
sannolikt!kommer!att!utgöra!en!betydande!del!av!vår!plan!för!att!återföra!Laivafyndigheten!till!långsiktigt!lönsam!
produktion!efter!bolagets!finansiering.!
Laivafyndighetens! längd! (malmkroppen)! har! spårats! till! över! åtta! kilometer.! Det! är! idag! en! relativt! outforskad!
tillgång!och!ledningen!är!övertygad!om!att!det!finns!potential!att!avsevärt!öka!mängden!brytvärda!resurser!längs!
med! malmkroppen! och! även! nedåt! –! en! uppfattning! som! grundar! sig! på! kända! mineralhaltiga! prover! och!
borrhålsdata!från!499!borrhål!och!totalt!79!000!meter.!
Finansiering'
Nordic!Mines!styrelse!undersöker!olika!strategiska!alternativ!för!att!skapa!aktieägarvärde!och!driva!Laivagruvan!
tillbaka!i!produktion.!Vi!räknar!med!att!några!de!av!dessa!alternativ!kommer!att!utkristalliseras!under!de!närmsta!
månaderna.!Styrelsen!kommer!så!snart!som!möjligt!att!tillkännage!det!bästa!alternativet.!Alternativen!sträcker!sig!
från!en!dubbel!notering!på!en!andra!större!aktiemarknad,!samarbete!med!framstående!guldinvesterare,!en!direkt!
försäljning,! en! nyemission! eller! en! kombination.! Företaget! genomför! due! diligence! på! vissa! av! dessa! tänkbara!
alternativ.!
Under!tiden!har!Lau!Su!Holdings!AB!(”Lau!Su”)!avser!att!ge!ytterligare!ett!aktieägarlån!till!Bolaget!om!0,5!miljoner!
USD! som! en! bro! till! mer! finansiering.! Med! förbehåll! för! villkor! och! styrelsens! godkännande! har! Lau! Su! även!
meddelat! att! de! är! beredda! att! garantera! en! andel! av! en! föreslagen! nyemission.! Alla! Lau! Sus! utestående!
aktieägarlån! förväntas! omvandlas! till! stamaktier! i! Bolaget! på! samma! villkor! vid! en! nyemission.! Nordic! Mines!
hoppas!kunna!göra!ett!tillkännagivande!till!marknaden!inom!kort!i!detta!avseende.!
!
Resultat'fjärde'kvartalet'2016'
Intäkter!uppgick!till!0,0!miljoner!kronor!(0,0!miljoner!kronor)!under!det!fjärde!kvartalet!2016!och!hittills!under!året!
som!en!följd!av!produktionsstoppet!vid!Laivagruvan.!
Produktionskostnaderna! uppgick! till! J3,8! miljoner! kronor! (J2,7! miljoner! fjärde! kvartalet! 2015)! under! det! fjärde!
kvartalet!2016.!Även!om!ingen!produktion!har!skett!under!kvartalet!har!Bolaget!behållit!en!viss!organisation!kring!
Laivagruvan! för! bland! annat! underhåll! och! miljötillsyn.! Gruva! och! verk! har! även! en! del! fasta! kostnader! som!
kvarstår!även!när!produktionen!står!still,!exempelvis!för!att!balansera!vattennivåerna!inom!gruvområdet.!AvJ!och!
nedskrivningarna!för!det!fjärde!kvartalet!uppgick!till!J3,5!miljoner!kronor!(J5,8!miljoner!kronor!Q4!2015).!
Försäljning!och!administrationskostnader!uppgick!till!J4,6!miljoner!kronor!(J11,1!miljoner!Q4!2015).!
Bolagets!rörelseresultat!uppgick!till!J12,3!miljoner!kronor!(J25!miljoner!Q4!2015).!
Finansnetto! uppgick! till! J0,2! miljoner! kronor! (101,0! miljoner,! huvudsakligen! ackumulerade! räntor).! Bolagets!
inkomstskatt!för!perioden!påverkar!resultat!med!0,0!miljoner!kronor!(0,0!miljoner!kronor).!
Periodens!resultat!efter!skatt!uppgick!till!J12,5!miljoner!kronor!(76,1!miljoner!kronor!Q4!2015).!
Kassaflöde'och'finansiell'ställning'
Kassaflödet! för! den! löpande! verksamheten! inklusive! förändringar! av! rörelsekapital! för! fjärde! kvartalet! 2016!
uppgick!till!J7,7!miljoner!kronor!(J34,3!miljoner!Q4!2015).!Nettokassaflöde!från!finansieringsverksamheten!uppgick!
till!7!miljoner!kronor!(48,9!miljoner!Q4!2015)!under!samma!period.!Likvida!medel!vid!periodens!slut!uppgick!till!2,9!
miljoner! kronor! att! jämföra! med! 3,5! miljoner! kronor! per! den! 30! september! 2016.! Därmed! har! Bolaget! vid!
rapportdagen! inte! tillräckligt! med! likviditet! för! att! täcka! sina! behov! för! de! kommande! tre! månaderna.! Om! inte!
Nordic!Mines!AB!(publ)!|!Bokslutskommuniké!2016!|!
!
2(20)!
!
!
externa!medel!tillförs!är!det!styrelsens!bedömning!att!risken!för!likviditetsunderskott!är!hög.!Majoritetsägaren!Lau!
Su!har!dock!meddelat!styrelsen!sitt!stora!engagemang!för!att!uppfylla!den!nya!ledningens!finansieringsbehov!för!
att!få!bolaget!att!gå!framåt.!För!mer!information,!se!Likviditetsrisker.!
!
Vid! periodens! utgång! uppgick! Koncernens! eget! kapital! till! 489,7! miljoner! kronor,! jämfört! med! 501,9! miljoner!
kronor! per! den! 30! september! 2016.! För! risker! avseende! Bolagets! eget! kapital,! se! avsnittet! Fortlevnadsprincip.!
Soliditeten!uppgick!till!88,7!procent!jämfört!med!89,8!procent!per!den!30!september!2016.!Nettoskulden!uppgick!
till!8,5!miljoner!kronor!jämfört!med!0,8!miljoner!kronor!per!den!30!september!2016.!
!
Investeringar''
Då!Bolaget!för!närvarande!inte!bedriver!någon!gruvverksamhet!vid!Laivagruvan!har!endast!mindre!investeringar!
genomförts.!Investeringarna!under!kvartalet!uppgick!netto!till!J0,0!miljoner!kronor,!jämfört!med!0,6!miljoner!kronor!
under!samma!kvartal!2015.!
Segmentrapportering'
Koncernen!har!från!och!med!januari!2013!frångått!segmentsindelning!då!det!endast!funnits!en!produktiv!gruva!i!
Finland!inom!Koncernen!och!då!prospekteringsarbetet!för!närvarande!sker!endast!i!administrativ!omfattning!till!
följd!av!kostnadsbesparingar.!Koncernens!resultat!och!balansräkningar!följs!upp!och!värderas!därefter.!
Anställda'
Medelantalet!anställda!var!16!under!det!fjärde!kvartalet!2016.!
Inga!allvarliga!olyckor!har!rapporters!under!perioden.!
Prospektering'
Till!följd!av!kostnadsbesparingar!upphörde!Nordic!Mines!i!princip!med!prospektering!i!början!av!2013.!Totalt!
kapitaliserade!prospekteringskostnader!per!den!31!december!2016!uppgick!till!64,7!miljoner!kronor.!
Mineraltillgång'och'mineralreserv,'1'januari'2015,'framtagen'av'SRK'Consulting'UK'Ltd'
Tabellerna!nedan!visar!den!senaste!uppdateringen!av!uppskattningen!av!mineraltillgång!som!inkluderar!
malmsortering!som!minskar!mängden!gråberg!och!den!tidigare!uppskattningen!av!mineraltillgång!utan!sortering.!
Mineraltillgång'i'Laiva'–'Med'sortering'(16'maj'2016)'
Kategori'
Tonnage'(t)'
Guldhalt'(g/t)'
J'
J'
J!
J'
Indikerad'
24,317,397'
1.13'
27,535!
885,000'
Känd'+'Indikerad'
24,317,397'
1.13'
27,535'
885,000'
4,374,277'
1.64'
7,187!
231,000'
Känd!
Antagen'
Guldinnehåll'(kg)' Guldinnehåll'(tr.oz)'
Mineraltillgången!redovisas!med!en!cutJoff!om!0,6!g/t.!
Modellen!för!beräkningen!av!mineraltillgången!baseras!på!ett!antaget!femårigt!guldpris!om!1!225!euro!per!tr.oz!(1,400!USD!
per!tr.oz).!
Nordic!Mines!AB!(publ)!|!Bokslutskommuniké!2016!|!
!
3(20)!
!
!
Mineraltillgång'i'Laiva'–'utan'sortering'(1'januari'2015)!
Kategori'
Tonnage'(t)'
Guldhalt'(g/t)'
J'
J'
J!
J'
Indikerad'
15,970,000'
1.52'
24,300!
780,000'
Känd'+'Indikerad'
15,970,000'
1.52'
24,300'
780,000'
Antagen'
3,220,000'
2.08'
6,700!
215,000'
Känd!
Guldinnehåll'(kg)' Guldinnehåll'(tr.oz)'
Mineraltillgången!redovisas!med!en!cutJoff!om!0,6!g/t!
Modellen!för!beräkningen!av!mineraltillgången!begränsas!av!ett!antaget!guldpris!om!1!300!EUR!per!troy!
ounce!(1!510!USD!per!troy!ounce)!
Mineraltillgången!redovisas!inklusive!nedan!redovisad!mineralreserv!
Mineralreserv'I'Laiva'–'utan'sortering'(1'januari'2015)!
Kategori'
Tonnage'(t)'
Guldhalt'(g/t)'
Guldinnehåll'(kg)'
Guldinnehåll'
(tr.oz)'
Bevisad!
J!
J!
J!
J!
Sannolik!
9,367,000!
1.19!
11,200!
360,000!
Bevisad'+'sannolik'
9,367,000'
1.19'
11,200'
360,000'
Mineralreserven!redovisas!med!en!cutJoff!om!0,6!g/t!
Beräkningen!av!mineralreserven!har!baserats!på!ett!antaget!femårigt!guldpris!om!1!020!EUR!per!troy!ounce!
(1!184!USD!per!troy!ounce)!
!
För!definitioner,!se!avsnittet!Definitioner!enligt!SveMin.!
Guldmarknaden'och'guldpriset'
Enligt!LBMA!(London!Bullion!Market!Association)!gold!fixing!price!noterades!guldpriset!per!troy!oz!vid!kvartalets!
början!till!1,318.65!USD!(1,175.27!EUR)!och!vid!kvartalets!slut!till!1,159.1!USD!(1,100.03!EUR).!
'
!
Nordic!Mines!AB!(publ)!|!Bokslutskommuniké!2016!|!
!
4(20)!
!
!
Nordic'Mines'aktie'
Nordic! Mines! aktie! är! sedan! i! juli! 2008! upptagen! till! handel! på! Nasdaq! Stockholms! Small! CapJlista.! Aktien! har!
kortnamnet!NOMI!och!ISINJkoden!SE0007491105.!!
NOMI.ST1Share1Price1Close1(SEK)
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
!
!!
Nordic!Mines!AB!(publ)!|!Bokslutskommuniké!2016!|!
!
5(20)!
!
!
Aktieägare'
Per!den!30!december!2016!uppgick!antalet!aktieägare!i!Nordic!Mines!till!cirka!13!000.!De!tio!största!aktieägarna!i!
bolaget!framgår!av!tabellen!nedan.!
Shareholders*per*den*30*december*2016*
Antal*aktier*
EUROCLEAR1BANK1S.A/N.V,1W8JIMY1
STATE1STREET1BANK1&1TRUST1COM.,1BOSTON1
CBSGJPHILLIP1SEC1P/LJCL(INSTI1NDVP)1
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET,1AVANZA1PENSION1
NORDNET1PENSIONSFÖRSÄKRING1AB1
SWEDBANK1FÖRSÄKRING1AB1
HANDELSBANKEN1LIV1
HILMAND,1BIRTE1
CBLDNJUBS1FINANCIAL1SERVICES1INC1
MENDRIS,1NICO1
OTHER1
Totalt*
143180116291
51135613811
47175417711
18106912201
7108414791
6136015471
4174612451
4160010001
4112919961
3135010001
274146914881
565,722,756*
Innehav*
%*
25,421%1
9,081%1
8,441%1
3,191%1
1,251%1
1,121%1
0,841%1
0,811%1
0,731%1
0,591%1
48,521%1
100%*
Källa:!Euroclear!
Aktiekapital'
Per!den!30!December!2016!uppgick!aktiekapitalet!till!282,9!miljoner!fördelat!på!565,722,756!aktier,!vardera!med!
ett!kvotvärde!om!0,5!SEK!per!styck.!
Det! egna! kapitalet! uppgick! till! 489.7! miljoner! kronor! per! den! 31! december! 2016,! jämfört! med! 501.9! miljoner!
kronor!per!den!30!september!2016.!!
Väsentliga'risker'och'osäkerhetsfaktorer'
Allt!företagande!är!förenat!med!ett!visst!mått!av!risktagande.!Nordic!Mines!verksamhet!måste!utvärderas!mot!
bakgrund!av!de!risker,!kostnader!och!svårigheter!som!bolag!aktiva!inom!gruvverksamhet!och!prospektering!ofta!
ställs!inför.!Riskerna!är!i!flertalet!fall!av!sådant!slag,!att!Bolaget!inte!kan!försäkra!sig!mot!dem.!
!
Riskerna!i!ett!gruvJ!och!prospekteringsföretag!är!främst!kopplade!till!utfallet!av!själva!prospekteringen,!
produktionen!samt!marknadspriset!på!metallmarknaden,!men!även!till!tillståndsfrågor!avseende!undersökning,!
bearbetning!och!miljö.!
!
Koncernen!är!också!exponerad!för!ett!antal!finansiella!risker:!likviditetsrisk,!kreditrisk,!guldprisrisk!och!valutarisk.!
Styrelsen!och!Bolagets!ledning!försöker!hantera!dessa!risker!genom!att!identifiera,!utvärdera!och!i!lämpliga!fall!
minimera!de!risker!som!uppräknas.!
!
Se!även!en!mer!detaljerad!analys!i!årsredovisningen!för!2015,!liksom!i!2015!års!prospekt,!vilka!finns!tillgängliga!
på!Bolagets!hemsida!www.nordicmines.se.!
!
!
Nordic!Mines!AB!(publ)!|!Bokslutskommuniké!2016!|!
!
6(20)!
!
!
Likviditetsrisk!
Bolaget!har!vid!rapportdagen!inte!tillräckligt!med!likviditet!för!att!täcka!sitt!behov!under!de!kommande!tre!
månaderna.!Likvida!medel!uppgick!till!2,9!miljoner!kronor!per!utgången!av!fjärde!kvartalet!2016!och!Bolaget!
saknar!i!princip!intäkter!sedan!gruvproduktionen!stängdes,!även!om!det!har!skett!mindre!timmerförsäljning!under!
det!fjärde!kvartalet.!Bolaget!är!beroende!av!externt!kapital!för!sin!fortsatta!verksamhet.!
!
Bolaget!saknar!idag!medel!för!att!finansiera!en!återstart!av!Laivagruvan.!För!att!finansiera!återstarten!av!
Laivagruvan!krävs!ett!yttre!tillskott!av!kapital.!Ett!sådant!ytterligare!kapitaltillskott!avser!att!finansiera!
rörelsekapital!i!samband!med!återstarten,!initiala!investeringar!samt!en!likviditetsreserv!för!oförutsedda!kostnader!
samt!administration.!Finansieringen!antas!ske!genom!en!kombination!av!skuldfinansiering!samt!ytterligare!tillskott!
av!eget!kapital.!!
!
Om!Bolaget!inte!kan!få!tag!i!ytterligare!kapitaltillskott!finns!det!en!risk!att!ett!likviditetsunderskott!uppstår.!Det!
finns!då!en!risk!att!den!finska!ackordsplanen!förfaller,!vilket!skulle!kunna!leda!till!en!ny!företagsrekonstruktion,!
konkurs!eller!annan!avveckling!av!Bolaget.!!
!
Ackordsplan!för!Nordic!Mines!Oy!
Uleåborgs!tingsrätt!beslutade!den!31!juli!2014!att!fastställa!det!ackordsförslag!som!inlämnats!till!tingsrätten!av!
rekonstruktören!för!Nordic!Mines!finska!dotterbolag.!Ackordsuppgörelsen!innehåller!villkor!som!gör!det!möjligt!för!
Bolagets!fordringsägare!och!övervakaren!av!ackordsuppgörelsen,!advokat!Hannu!Ylönen!vid!advokatfirman!
Krogerus,!att!under!vissa!förutsättningar!ansöka!om!att!ackordet!ska!upphöra.!Uppsägningsgrunderna!innefattar!
bland!annat!det!fall!att!koncernbolagen!inte!fullgör!sina!betalningsskyldigheter!enligt!ackordsplanerna.!
!
Om!Nordic!Mines!Oy!bryter!mot!den!finska!ackordsplanen!finns!det!en!risk!att!den!förfaller,!vilket!skulle!kunna!
leda!till!en!ny!företagsrekonstruktion,!konkurs!eller!annan!avveckling!av!Bolaget.!I!händelse!av!att!den!finska!
ackordsplanen!förfaller!återgår!de!relevanta!borgenärernas!fordringar!till!Nordic!Mines!Oy,!till!fullt!belopp,!och!i!
händelse!av!konkurs!kommer!samtliga!aktieägare!att!förlora!hela!sitt!tidigare!insatta!aktiekapital.!
!
En!mer!detaljerad!beskrivning!av!ackordsplanen!i!Nordic!Mines!Oy!återfinns!i!2015!års!prospekt,!vilket!finns!
tillgängligt!på!Bolagets!hemsida!www.nordicmines.se.!
Guldprisrisk!
Försäljningen!påbörjades!under!januari!2012!och!har!bestått!väsentligen!av!en!enda!produkt,!dorétackor,!
innehållande!guld,!silver!och!koppar.!En!nedgång!i!guldpriset!kan!få!en!negativ!inverkan!på!Koncernens!resultat!
framgent!och!även!en!negativ!inverkan!på!Bolagets!möjligheter!att!återstarta!Laivagruvan.!
!
Valutarisk!
Guld!noteras!i!USD,!majoriteten!av!kostnaderna!uppkommer!i!EUR!och!Koncernen!konsolideras!i!SEK.!Bolaget!
blir!därmed!direkt!beroende!av!växelkurserna!i!dessa!valutor.!Om!USD!stärks!gentemot!EUR!får!det!en!positiv!
effekt.!Om!EUR!stärks!gentemot!SEK!får!det!en!positiv!effekt!på!försäljningen,!men!en!negativ!effekt!på!
kostnaderna.!
!
Medarbetare!
Nordic!Mines!har!idag!en!liten!organisation!och!är!beroende!av!ett!antal!nyckelpersoner.!En!begränsad!förväntad!
livstid!och!hitintills!svag!lönsamhet!för!Laivagruvan!kan!resultera!i!att!möjligheten!att!rekrytera!nyckelpersoner!vid!
en!återstart!av!gruvan!är!begränsad.!
Fortlevnadsprincip'
Bolaget!har!vid!rapportdagen!inte!tillräckligt!med!likviditet!för!att!täcka!sitt!behov!under!de!kommande!tre!
månaderna.!Bolaget!saknar!i!princip!intäkter!sedan!gruvproduktionen!stängdes!och!är!därmed!beroende!av!
externt!tillfört!kapital!för!fortsatt!drift.!Se!vidare!Likviditetsrisk!ovan.!
!
Det!finns!inga!garantier!att!externt!kapital!tillförs!för!fortsatt!drift.!Inte!heller!finns!det!några!garantier!att!Nordic!
Mines,!vid!tidpunkten!då!beslut!om!återstart!av!gruvan!måste!fattas,!innehar!tillräcklig!likviditet!för!att!finansiera!
en!återstart!av!Laivagruvan.!
!
I!en!situation!där!Koncernens!fortsatta!drift!inte!längre!kan!förutsättas!föreligger!risk!för!väsentliga!
nedskrivningsbehov!av!Koncernens!tillgångar!liksom!av!moderbolagets!bokförda!värden!på!fordringar!på!
koncernbolag!och!andelar!i!dotterbolag.!
Nordic!Mines!AB!(publ)!|!Bokslutskommuniké!2016!|!
!
7(20)!
!
!
Redovisningsprinciper'
Koncernredovisningen!har!upprättats!i!enlighet!med!de!av!EU!anvisade!International!Financial!Reporting!
Standards!(IFRS),!samt!Rådet!för!finansiell!rapporterings!rekommendation!RFR!1,!kompletterande!
redovisningsregler!för!koncerner,!vilken!specificerar!de!tillägg!till!IFRSJupplysningar!som!krävs!enligt!
bestämmelserna!i!årsredovisningslagen.!Denna!delårsrapport!är!upprättad!i!enlighet!med!IAS!34,!Interim!
Financial!Reporting.!Moderbolagets!redovisning!är!upprättad!enligt!årsredovisningslagen!och!RFR!2,!redovisning!
för!juridiska!personer.!Koncernen!använder!sig!av!samma!redovisningsprinciper!såsom!de!beskrivits!i!
årsredovisningen!för!år!2015.!Det!har!inte!trätt!i!kraft!några!nya!IFRSJtillägg!eller!regler!som!påverkar!Koncernen.!
'
'
'
Kommande'informationstillfällen!
!
!
Årsredovisning! !
!
Ordinarie!årsstämma!
!
JJJ!
!
Kvartalsrapport!1!
Kvartalsrapport!2!
Kvartalsrapport!3!
Kvartalsrapport!4!
28!april!2017!
28!juni!2017!
23!maj!2017!
22!augusti!2017!
21!november!2017!
27!februari!2018!(Bokslutskommuniké)!
Nordic!Mines!AB!(publ)!|!Bokslutskommuniké!2016!|!
!
8(20)!
!
!
Styrelsen!och!verkställande!direktören!intygar!härmed!att!delårsrapporten!ger!en!rättvisande!översikt!av!Bolagets!
och!Koncernens!verksamhet,!ställning!och!resultat!samt!beskriver!väsentliga!risker!och!osäkerhetsfaktorer!som!
Bolaget!och!de!bolag!som!ingår!i!Koncernen!står!inför.!
Rapporten!för!januari!–!december!2016!har!ej!granskats!av!Bolagets!revisorer.!
!
Stockholm,!28!februari!2017!
!
NORDIC!MINES!AB!(publ)!
!
!
Vinod!Sethi!!
Styrelseordförande!
!
!!
D.!Saradhi!Rajan!!
VD!och!styrelseledamot!
Hans!Andreasson!!
Styrelseledamot!
Torsten!Börjemalm!!
Styrelseledamot!
Salim!Govani!!
Styrelseledamot!
Kari!Langenoja!!
Styrelseledamot!
!
Krister!Söderholm!
Styrelseledamot!
'
Notera'
Informationen!är!sådan!som!Nordic!Mines!ska!offentliggöra!enligt!lagen!om!värdepappersmarknaden!och/eller!
lagen!om!handel!med!finansiella!instrument.!Informationen!lämnades!för!offentliggörande!den!28!februari!2017!kl!
09.00!CET.!!
För'ytterligare'information,'vänligen'kontakta:'
D.'Saradhi'Rajan,!VD,!+44!743!271!1564!
Rune'Nordström,'Head!of!Corporate!Communications!and!Investor!Relations,!+46!70!602!65!20!
Mail:[email protected]
[email protected]!
Nordic!Mines!AB!(publ)!|!Bokslutskommuniké!2016!|!
!
9(20)!
!
!
!
Definitioner'enligt'SveMin'
En!mineraltillgång!(Mineral!Resource)!är!en!koncentration!av!ekonomiskt!intressanta!förekomster!av!material!i!
eller!på!jordskorpan!i!en!sådan!form,!kvalitet!och!kvantitet!att!det!finns!rimliga!möjligheter!till!eventuell!ekonomisk!
utvinning.!Läge,!kvantitet,!halt,!kontinuitet!och!andra!geologiska!karaktäristika!av!en!mineraltillgång!är!kända,!
uppskattade! eller! tolkade! utifrån! specifika! geologiska! fakta,! provtagning! och! kunskap.! Beroende! av! ökad!
geologisk! säkerhet! delas! mineraltillgång! in! i! kategorierna! antagen! mineraltillgång,! indikerad! mineraltillgång! och!
känd!mineraltillgång.!
!
En! antagen' mineraltillgång! (Inferred! Mineral! Resource)! är! den! del! av! en! mineraltillgång! för! vilken! tonnage,!
täthet! av! förekomster,! form,! fysiska! karaktäristika,! halt! och! mineralinnehåll! kan! uppskattas! med! en! låg! nivå! av!
säkerhet.! Den! indikeras! av! geologi,! provtagning! och! förväntad! men! inte! verifierad! kontinuitet! i! geologi! och/eller!
halt.! Den! är! baserad! på! information! som! erhållits! genom! prospektering,! provtagning! och! testning! utförd! enligt!
lämplig!teknik!från!till!exempel!hällar!och!blottningar,!diken,!gropar,!bearbetningar!och!borrhål.!Informationen!är!
begränsad!eller!av!osäker!kvalitet!och!tillförlitlighet.!
!
En!indikerad'mineraltillgång!(Indicated!Mineral!Resource)!är!den!del!av!en!mineraltillgång!för!vilken!tonnage,!
täthet!av!förekomster,!form,!fysiska!karaktäristika,!halt!och!mineralinnehåll!kan!uppskattas!med!rimlig!nivå!av!
säkerhet.! Den! är! baserad! på! information! som! erhållits! genom! prospektering,! provtagning! och! testning! utförd!
enligt!lämplig!teknik!från!till!exempel!hällar!och!blottningar,!diken,!gropar,!bearbetningar!och!borrhål.!
Informationspunkterna!är!dock!för!glesa!eller!olämpligt!fördelade!för!att!säkerställa!kontinuitet!i!geologi!och/eller!
halt.!!
!
En!känd'mineraltillgång!(Measured!Mineral!Resource)!är!den!del!av!en!mineraltillgång!för!vilken!tonnage,!täthet!
av!förekomster,!form,!fysiska!karaktäristika,!halt!och!mineralinnehåll!kan!uppskattas!med!hög!nivå!av!säkerhet.!
Den!är!baserad!på!information!vunnen!genom!detaljerad!och!tillförlitlig!prospektering,!provtagning!och!testning!
utförd!enligt!lämplig!teknik!från!till!exempelhällar!och!blottningar,!diken,!gropar,!bearbetningar!och!borrhål.!
Informationspunkterna!är!tillräckligt!täta!för!att!påvisa!kontinuitet!i!geologi!och/eller!halt.!
!
En!mineralreserv'(Mineral!Reserve)!är!den!ekonomiskt!utvinnbara!delen!av!en!känd!eller!indikerad!
mineraltillgång.!Den!inkluderar!gråbergsinblandning(diluting!materials)!och!malmförluster!(losses),!som!kan!
uppstå!när!materialet!bryts.!Lämpliga!värderingar!och!studier!har!gjorts!och!modifierats!med!hänsyn!till!realistiskt!
antagna!brytningsJ,!metallurgiska,!ekonomiska,!marknadsJ,!legala,!miljöJ,!sociala!och!politiska!faktorer.!Dessa!
värderingar!visar!vid!tiden!för!rapportering!att!utvinning!rimligen!kan!motiveras.!Beroende!av!ökad!geologisk!
säkerhet!delas!mineralreserver!in!i!kategorierna!sannolik!mineralreserv!och!bevisad!mineralreserv.!
!
För!att!använda!benämningen!mineralreserv!förväntas!att!studier!genomförts!till!åtminstone!nivån!”PreJ!
Feasibility”,!inklusive!en!gruvplan!som!är!tekniskt!lämplig!och!ekonomiskt!möjlig.!
!
En!sannolik'mineralreserv!(Probable!Mineral!Reserve)!är!den!ekonomiskt!utvinnbara!delen!av!en!indikerad!och!
under!vissa!omständigheter!en!känd!mineraltillgång.!Den!inkluderar!gråbergsinblandning!och!malmförluster!när!
materialet!bryts.!Studier!till!åtminstone!PreJFeasibilityJnivå!har!genomförts!och!modifierats!med!hänsyn!
tillbrytningsJ,!metallurgiska,!ekonomiska,!marknadsJ,!legala,!miljöJ,!sociala!och!politiska!faktorer.!Dessa!
värderingar!visar!vid!tiden!för!rapportering!att!utvinning!rimligen!kan!motiveras.!
!
En!bevisad'mineralreserv!(Proven!Mineral!Reserve)!är!den!ekonomiskt!utvinnbara!delen!av!en!känd!
mineraltillgång.!Den!inkluderar!gråbergsinblandning!och!malmförluster!när!materialet!bryts.!Studier!till!åtminstone!
PreJFeasibilityJnivå!har!genomförts!och!modifierats!med!hänsyn!tillbrytningsJ,!metallurgiska,!ekonomiska,!
marknadsJ,! legala,! miljöJ,! sociala! och! politiska! faktorer.! Dessa! värderingar! visar! vid! tiden! för! rapportering! att!
utvinning!är!motiverad.!
'
!
Nordic!Mines!AB!(publ)!|!Bokslutskommuniké!2016!|!
!
10(20)!
Koncernens(totalresultat
Kv(4
2015
0
D8'495
D2'735
D5'760
<8(495
Helår(
2016
0
D31'982
D16'844
D15'138
<31(982
Helår
2015
0
D51'155
D23'573
D27'582
<51(155
FörsäljningsD'och'administrationskostnader
Övriga'rörelseintäkter
1
Övriga'rörelsekostnader
1
Rörelseresultat
D4'638 D11'142
7'034
D2
D7'493
D5'326
<12(329 <24(965
D24'460
31'730
D12'496
<37(208
D35'870
4'868
D10'116
<92(273
Finansiella'intäkter
Finansiella'kostnader
Resultat(efter(finansiella(poster
3 105'307
D163 D4'275
<12(489 76(067
253
D293
<37(248
105'310
D13'059
<22
Inkomstskatt
Periodens(resultat
D6
<12(495
D2
76(065
D6
<37(254
D2
<24
Övrigt(totalresultat
Periodens'valutakursdifferenser
2
227
Summa'övrigt'totalresultat'netto'efter'skatt'för'perioden
227
Summa(totalresultat(för(perioden
<12(268
D1'830
D1'830
74(235
2'028
2'028
<35(226
D2'543
D2'543
<2(567
D12'495
<12(495
76'065
76(065
D37'254
<37(254
D24
<24
D12'268
<12(268
74'235
74(235
D35'226
<35(226
D2'567
<2(567
Genomsnittligt'antal'aktier'före'utspädning,'tusental'* 565'723 212'552
Genomsnittligt'antal'aktier'efter'utspädning,'tusental'* 565'723 212'552
Periodens'resultat'per'aktie'före'utspädning,'kr
D0,02
0,36
Periodens'resultat'per'aktie'efter'utspädning,'kr
D0,02
0,36
Totalresultat'per'aktie'före'utspädning,'kr
D0,02
0,35
Totalresultat'per'aktie'efter'utspädning,'kr
D0,02
0,35
2'262'892
2'262'892
D0,02
D0,02
D0,02
D0,02
93'661
93'661
0,00
0,00
D0,03
D0,03
Belopp(i(Tkr
Not
Försäljningsintäkter
Kostnad'för'sålda'varor
!!!!varav!produktionskostnader
!!!!varav!avskrivningar!och!nedskrivningar
Bruttoresultat
Periodens'resultat'hänförligt'till:
moderbolagets'aktieägare
Summa'totalresultat'hänförligt'till:
moderbolagets'aktieägare
Nordic''Mines'|'Bokslutskommuniké'2016'|
Kv(4
2016
0
D7'232
D3'771
D3'460
<7(232
'11'(20)
Koncernens(totalresultat,(kvartalsvis
Kv(1
2015
0
D17'178
29!541
27!637
<17(178
Kv(2
2015
0
D16'896
29!546
27!350
<16(896
Kv(3
2015
0
D8'586
21!751
26!835
<8(586
Kv(4
2015
0
D8'495
22!735
25!760
<8(495
Kv(1
2016
0
D8'927
24!605
24!322
<8(927
Kv(2
2016
0
D9'421
23!632
25!789
<9(421
Kv(3
2016
0
D6'402
24!836
21!567
<6(402
Kv(4
2016
0
D7'232
23!771
23!460
<7(232
D6'973
334
D2'470
<26(287
D9'714
365
D2'174
<28(419
D8'041
4'171
D146
<12(602
D11'142
D2
D5'326
<24(965
D6'850
4'462
D1'995
<13(310
D6'384
8'962
D1'615
<8(458
D6'588
11'272
D1'393
<3(111
D4'638
7'034
D7'493
<12(329
Finansiella'intäkter
Finansiella'kostnader
Resultat(efter(finansiella(poster
2
D2'871
<29(156
0
D2'881
<31(300
1
D3'032
<15(633
105'307
D4'275
76(067
0
D138
<13(448
1
38
<8(419
249
D30
<2(892
3
D163
<12(489
Inkomstskatt
Periodens(resultat
0
<29(156
0
<31(300
0
<15(633
D2
76(065
0
<13(448
0
<8(419
0
<2(892
D6
<12(495
Övrigt'totalresultat
Periodens'valutakursdifferenser
2
Summa'övrigt'totalresultat'netto'efter'skatt'för'perioden
Summa(totalresultat(för(perioden
D1'895
D1'895
<31(051
D632
D632
<31(932
1'814
1'814
<13(819
D1'830
D1'830
74(235
520
520
<12(928
902
902
<7(517
379
379
<2(513
227
227
<12(268
D29'156
<29(156
D31'300
<31(300
D15'633
<15(633
76'065
76(065
D13'448
<13(448
D8'419
<8(419
D2'892
<2(892
D12'495
<12(495
D31'051
<31(051
D31'932
<31(932
D13'819
<13(819
74'235
74(235
D12'928
<12(928
D7'517
<7(517
D2'513
<2(513
D12'268
<12(268
54'030
54'030
D0,54
D0,54
D0,57
D0,57
54'030
54'030
D0,58
D0,58
D0,59
D0,59
54'030
54'030
D0,29
D0,29
D0,26
D0,26
212'552
212'552
0,36
0,36
0,35
0,35
Belopp(i(Tkr
Försäljningsintäkter
Kostnad'för'sålda'varor
!!!!varav!produktionskostnader
!!!!varav!avskrivningar!och!nedskrivningar
Bruttoresultat
FörsäljningsD'och'administrationskostnader
Övriga'rörelseintäkter
Övriga'rörelsekostnader
Rörelseresultat
Not
1
1
Periodens'resultat'hänförligt'
till:'moderbolagets'aktieägare
Summa'totalresultat'hänförligt'
till:'moderbolagets'aktieägare
Genomsnittligt'antal'aktier'före'utspädning,'tusental'*
Genomsnittligt'antal'aktier'efter'utspädning,'tusental'*
Periodens'resultat'per'aktie'före'utspädning,'kr
Periodens'resultat'per'aktie'efter'utspädning,'kr
Totalresultat'per'aktie'före'utspädning,'kr
Totalresultat'per'aktie'efter'utspädning,'kr
565'723 565'723 565'723 565'723
565'723 565'723 565'723 565'723
D0,02
D0,01
D0,01
D0,02
D0,02
D0,01
D0,01
D0,02
D0,02
D0,01
0,00
D0,02
D0,02
D0,01
0,00
D0,02
*'Under'september'2015'genomfördes'en'sammanläggning'(omvänd'split)'av'bolagets'
aktier,'med'förhållande'1:100.'Även'historiska'siffror'är'omräknade.
Övrig(information
Kv(1
2015
0
N/A
N/A
N/A
0
0
0
0
Kv(2
2015
0
N/A
N/A
N/A
0
0
0
0
Kv(3
2015
0
N/A
N/A
N/A
0
0
0
0
Kv(4
2015
0
N/A
N/A
N/A
0
0
0
0
Kv(1
2016
0
N/A
N/A
N/A
0
0
0
0
Kv(2
2016
0
N/A
N/A
N/A
0
0
0
0
Kv(3
2016
0
N/A
N/A
N/A
0
0
0
0
Kv(4
2016
0
N/A
N/A
N/A
0
0
0
0
Cash'cost'(USD/oz)
Kostnad'per'anrikat'malmton'(EUR)
Kostnad'per'anrikat'malmton'(SEK)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Skadefrekvens'LTIFR,'inklusive'
entreprenörer'(olyckor'per'en'miljon'
arbetstimmar)
0
0
0
0
0
0
0
0
8,32
9,38
9,33
8,42
9,30
9,22
8,47
9,42
9,47
8,50
9,31
9,16
8,45
9,32
9,24
8,21
9,27
9,42
8,52
9,50
9,63
9,21
9,70
9,57
Genomsättning,'Anrikad'malm'(ton)
Guldhalt'gram'per'ton
Tillgänglighet/Kapacitetsutnyttjandetimmar'(%)
Guldutbyte'i'verket'(%)
Guldproduktion'(kg)
Guldproduktion'(tr'oz)
Guld'sålt/levererat'(kg)
Guld'sålt/levererat'(tr'oz)
USD/SEK,'genomsnitt
EUR/SEK,'genomsnitt
EUR/SEK,'sista'betalkurs
Nordic''Mines'|'Bokslutskommuniké'2016'|
'12'(20)
Koncernens(finansiella(ställning
31(mar
2015
30(jun
2015
30(sep
2015
31(dec
2015
31(mar
2016
30(jun
2016
3
4
63'797
448'682
22'165
534(644
63'414
438'066
21'920
523(400
64'313
438'327
22'495
525(135
63'188
423'608
21'821
508(617
63'482
421'972
22'010
507(464
64'123
421'590
22'422
508(135
5
31'031
10'833
57'872
99(736
30'689
8'137
40'658
79(484
34'487
7'970
21'081
63(538
34'586
6'404
32'602
73(592
34'885
5'800
14'819
55(504
35'537
6'016
6'735
48(288
SUMMA(TILLGÅNGAR
634(380
602(884
588(673
582(209
562(968
556(423
558(944 552(329
EGET(KAPITAL(OCH(SKULDER
Eget(kapital
435(698
403(766
389(947
524(891
511(963
504(446
501(932 489(665
123'098
26'674
0
149(772
124'207
26'379
0
150(586
130'073
27'071
0
157(144
0
26'204
15'467
41(671
0
26'431
15'601
42(032
0
26'925
15'893
42(818
0
27'543
6'668
34(211
0
27'357
6'623
33(980
28'403
5'208
1'166
14'133
48(910
28'341
3'095
1'299
15'797
48(532
24'888
1'487
1'119
14'088
41(582
9'408
1'062
1'856
3'321
15(647
5'307
528
367
2'771
8(973
6'472
0
347
2'340
9(159
15'453
4'309
644
2'395
22(801
13'750
11'355
578
3'001
28(684
634(380
602(884
588(673
582(209
562(968
556(423
558(944 552(329
7 20(169(614 19(947(134 20(470(070
8
35(304
35(089
35(594
22(131
34(962
22(136
35(127
22(147
35(488
22(161 220(566
9(632
9(567
Belopp(i(Tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella'anläggningstillgångar
Materiella'anläggningstillgångar
Övriga'anläggningstillgångar
Summa(anläggningstillgångar
Not
Omsättningstillgångar
Varulager'och'pågående'arbete
Kortfristiga'fordringar
Likvida'medel
Summa(omsättningstillgångar
Långfristiga(skulder
Upplåning
Avsättningar
Övriga'skulder
Summa(långfristiga(skulder
6
Kortfristiga(skulder
Leverantörsskulder
Upplåning
Övriga'skulder
Upplupna'kostnader'och'förutbetalda'intäkter
Summa(kortfristiga(skulder
SUMMA(EGET(KAPITAL(OCH(SKULDER
Ställda(säkerheter
Ansvarsförbindelser
30(sep
2016
31(dec
2016
64'925 64'684
426'844 421'438
22'936 22'781
514(705 508(903
35'990
4'776
3'473
44(239
35'233
5'312
2'881
43(426
Förändring(i(koncernens(eget(kapital
Belopp(i(Tkr
Ingående(saldo(per(1(januari(2015
Totalresultat
Periodens'resultat
Övrigt'totalresultat'för'perioden
Summa(totalresultat(för(perioden
Övrigt(
Summa(
tillskjutet(
Balanserat(
eget(
Aktiekapital
kapital Reserver
resultat kapital
391(835
<39(886
<820(644 466(749
D24
D2'543
<2(543
Transaktioner'som'redovisats'direkt'mot'eget'kapital
Transaktioner'med'aktieägare
Nyemission
Emissionskostnader
Nedsättning'aktiekapital
Summa(transaktioner(med(aktieägare
935(444
D13'457
D13'457
97'222
D28'173
D147'245
<142(128
69(049
0
102'339
D28'173
147'245
0
147(245
74(166
Summa(eget(kapital(per(31(december(2015
249(707
991(036
<42(429
<673(423 524(891
Ingående(saldo(per(1(januari(2016
Totalresultat
Periodens'resultat
Övrigt'totalresultat'för'perioden
Summa(totalresultat(för(perioden
249(707
991(036
<42(429
<673(423 524(891
Summa(eget(kapital(per(31(december(2016
249(707
Nordic''Mines'|'Bokslutskommuniké'2016'|
5'117
<24
D24
D2'543
<2(567
D37'254
2'028
2(028
991(036
<40(401
<37(254
D37'254
2'028
<35(226
<710(677 489(665
'13'(20)
Koncernens(kassaflöde
Kv(4
2016
Belopp(i(Tkr
Kassaflöde(från(rörelsen
Betald'ränta
Erhållen'ränta
Justeringar'för'poster'som'inte'ingår'i'kassaflödet:
Avskrivningar'och'nedskrivningar
Avsättningar
Övrigt
Kv(4
2015
Helår(
2016
Helår
2015
<12(329 <25(005
D163
D4'275
3 105'307
<37(208 <92(273
D293 D13'059
253 105'310
3'539
5'185
D186
D867
2'421 D106'077
15'741 27'269
1'153
D889
D12'478 D106'313
Kassaflöde(från(den(löpande(verksamheten(före(
förändring(av(rörelsekapital
<6(715
<25(732
<32(832
<79(955
Kassaflöde(från(förändring(i(rörelsekapital
Förändring'av'varulager'och'pågående'arbete
Förändring'av'kortfristiga'fordringar
Förändring'av'leverantörsskulder
Förändring'av'kortfristiga'skulder
Kassaflöde(från(den(löpande(verksamheten
757
D536
D1'703
540
<7(657
D99
1'567
D13
D10'030
<34(307
D647
1'092
4'342
D1'598
<29(643
D3'066
5'513
D7'827
D12'531
<97(866
8
155
163
D616
D19
<635
D1'168
D960
<2(128
D838
0
7'001
7(001
60'709
D11'823
48(886
0
1'449
1(449
60'709
D10'137
50(572
<493
13(944
<30(322
<48(132
3(473
<99
2(881
21(081
<2(423
32(602
32(602
601
2(881
83(197
<2(463
32(602
Kv(4
2015
Kv(1
2016
Kv(2
2016
Kv(3
2016
Kv(4
2016
Investeringsverksamheten
Förvärv'av'materiella'anläggningstillgångar
Återbetalning/Förvärv'av'övriga'anläggningstillgångar
Kassaflöde(från(investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering'och'upptagna'lån
Kassaflöde(från(finansieringsverksamheten
Förändring(i(likvida(medel(
Likvida(medel(vid(periodens(början
Valutakusförändring(i(likvida(medel
Likvida(medel(vid(perioden(slut
<838
Koncernens(kassaflöde,(kvartalsvis
Belopp(i(Tkr
Kassaflöde(från(rörelsen
Betald'ränta
Erhållen'ränta
Justeringar'för'poster'som'inte'ingår'i'kassaflödet:
Avskrivningar'och'nedskrivningar
Avsättningar
Övrigt
Kassaflöde(från(den(löpande(verksamheten(före(
förändring(av(rörelsekapital
Kassaflöde(från(förändring(i(rörelsekapital
Förändring'av'varulager'och'pågående'arbete
Förändring'av'kortfristiga'fordringar
Förändring'av'leverantörsskulder
Förändring'av'kortfristiga'skulder
Kassaflöde(från(den(löpande(verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv'av'materiella'anläggningstillgångar
Återbetalning/Förvärv'av'övriga'anläggningstillgångar
Kassaflöde(från(investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering'och'upptagna'lån
Kassaflöde(från(finansieringsverksamheten
Förändring(i(likvida(medel(
Likvida(medel(vid(periodens(början
Valutakusförändring(i(likvida(medel
Likvida(medel(vid(perioden(slut
Nordic''Mines'|'Bokslutskommuniké'2016'|
Kv(1
2015
Kv(2
2015
Kv(3
2015
<25(371
D2'871
2
<27(794
D2'881
0
<14(103 <25(005
D3'032
D4'275
1 105'307
<13(310
D138
0
<8(458
38
1
<3(111
D30
249
<12(329
D163
3
7'727
D419
3'201
7'438
D295
3'440
6'919
5'185
692
D867
D6'877 D106'077
4'673
227
D2'398
3'829
494
D3'168
3'700
618
D9'333
3'539
D186
2'421
<17(731
<20(092
<16(400
<25(732
<10(946
<7(264
<7(907
<6(715
489
1'084
D4'299
D2'409
<22(866
342
2'698
D62
1'797
<15(317
D3'798
164
D3'453
D1'889
<25(376
D99
1'567
D13
D10'030
<34(307
D299
604
D4'101
D2'039
<16(781
D652
D216
1'165
D451
<7(418
D453
1'240
8'981
352
2(213
757
D536
D1'703
540
<7(657
D324
349
25
D513
245
<268
615
D575
40
D616
D19
<635
D529
D189
<718
D278
D412
<690
D369
D514
<883
8
155
163
0
D1'568
<1(568
0
D1'004
<1(004
0
4'258
4(258
60'709
D11'823
48(886
0
D400
<400
0
D236
<236
0
D4'916
<4(916
0
7'001
7(001
<24(409
<16(589
<21(078
13(944
<17(899
<8(344
<3(586
<493
83(197
<916
57(872
57(872
<625
40(658
40(658
1(501
21(081
21(081
<2(423
32(602
32(602
116
14(819
14(819
260
6(735
6(735
324
3(473
3(473
<99
2(881
'14'(20)
Koncernens(nyckeltal
Kv(4
2016
Investering'i'anläggningar,'Tkr
Kv(4
2015
Helår(
2016
Helår
2015
369
616
1'545
838
D8'790
D12'489
Neg
Neg
489'665
552'329
8'474
88,7
36
36
0,87
565'723
565'723
565'723
0,00
D19'205
76'067
14
14
524'891
582'209
D31'540
90,2
47
44
0,93
565'723
565'723
212'552
0,02
D21'467
D37'248
Neg
Neg
489'665
552'329
8'474
88,7
39
36
0,87
565'723
565'723
565'723
D0,05
D64'691
D22
2
Neg
524'891
582'209
D31'540
90,2
62
44
0,93
565'723
565'723
212'552
D0,09
Kv(3
2015
Kv(4
2015
Kv(1
2016
Kv(2
2016
Kv(3
2016
Kv(4
2016
Investering'i'anläggningar,'Tkr
673
164
D615
EBITDA,'Tkr
D18'650 D21'069
D5'767
Resultat'efter'finansiella'poster,'Tkr
D29'156 D31'300 D15'633
Avkastning'på'totalt'kapital,'%
Neg
Neg
Neg
Avkastning'på'eget'kapital,'%
Neg
Neg
Neg
Eget'kapital,'Tkr
435'698 403'766 389'947
Balansomslutning,'Tkr
634'380 602'884 588'673
Nettoskuld,'Tkr
70'434 86'644 110'479
Soliditet,'%
68,7
67,0
66,2
Medelantal'anställda
72
67
63
Antal'anställda'vid'periodens'utgång
69
66
61
Eget'kapital'per'aktie'efter'utspädning,'kr
8,06
7,47
7,22
Antal'aktier,'tusental
54'030 54'030 54'030
Antal'aktier'efter'utspädning'vid'periodens'slut,'tusental 54'030 54'030 54'030
Antal'aktier'efter'utspädning'i'genomsnitt,'tusental
54'030 54'030 54'030
Kassaflöde'per'aktie,'kr
D0,45
D0,31
D0,39
616
D19'205
76'067
14
14
524'891
582'209
D31'540
90,2
47
44
0,93
565'723
565'723
212'552
0,02
529
D8'637
D13'448
Neg
Neg
511'963
562'968
D14'291
90,9
45
44
0,90
565'723
565'723
565'723
D0,03
278
D4'629
D8'419
Neg
Neg
504'446
556'423
D6'735
90,7
42
38
0,89
565'723
565'723
565'723
D0,01
369
589
D2'892
Neg
Neg
501'932
558'944
836
89,8
38
38
0,89
565'723
565'723
565'723
D0,01
369
D8'790
D12'489
Neg
Neg
489'665
552'329
8'474
88,7
36
36
0,87
565'723
565'723
565'723
0,00
EBITDA,'Tkr
Resultat'efter'finansiella'poster,'Tkr
Avkastning'på'totalt'kapital,'%
Avkastning'på'eget'kapital,'%
Eget'kapital,'Tkr
Balansomslutning,'Tkr
Nettoskuld,'Tkr
Soliditet,'%
Medelantal'anställda
Antal'anställda'vid'periodens'utgång
Eget'kapital'per'aktie'efter'utspädning,'kr
Antal'aktier,'tusental
Antal'aktier'efter'utspädning'vid'periodens'slut,'tusental
Antal'aktier'efter'utspädning'i'genomsnitt,'tusental
Kassaflöde'per'aktie,'kr
Koncernens(kvartalsvisa(nyckeltal
Kv(1
2015
Nordic''Mines'|'Bokslutskommuniké'2016'|
Kv(2
2015
'15'(20)
Moderbolagets(resultaträkning
Kv(4
2016
Kv(4
2015
Helår(
2016
Helår
2015
D3'675
7'922
D7'487
<3(240
D8'983
141
D5'310
<14(152
D21'389
27'649
D12'482
<6(222
D27'039
5'280
D10'065
<31(824
Finansiella'poster,'netto
Resultat(efter(finansiella(poster
4'901
1(661
1'921
<12(231
19'002
12(780
7'576
<24(248
Inkomstskatt
Periodens(resultat
D3
1(658
'D
<12(231
D3
12(777
'D
<24(248
Genomsnittligt'antal'aktier'före'utspädning,'tusental 565'723
Genomsnittligt'antal'aktier'efter'utspädning,'tusental 565'723
Resultat'per'aktie'före'utspädning,'kr
0,00
Resultat'per'aktie'efter'utspädning,'kr
0,00
212'552
212'552
D0,06
D0,06
565'723
565'723
0,02
0,02
93'661
93'661
D0,26
D0,26
Belopp(i(Tkr
Administrationskostnader
Övriga'rörelseintäkter
Övriga'rörelsekostnader
Rörelseresultat
Moderbolagets(balansräkning
31(dec
2016
31(dec
2015
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella'anläggningstillgångar
Materiella'anläggningstillgångar
Finansiella'anläggningstillgångar
Summa(anläggningstillgångar
63'879
31'136
290'403
385(418
62'383
31'443
239'718
333(544
Omsättningstillgångar
Kortfristiga'fordringar
Likvida'medel
Summa(omsättningstillgångar
SUMMA(TILLGÅNGAR
1'571
1'697
3(268
388(686
1'826
29'961
31(787
365(331
EGET(KAPITAL(OCH(SKULDER
Eget(kapital
Långfristiga(skulder
7
Kortfristiga(skulder
SUMMA(EGET(KAPITAL(OCH(SKULDER
373'236
68
15'382
388(686
360'779
68
4'484
365(331
Ställda(säkerheter
Ansvarsförbindelser
198(409
9(567
31
34(962
Belopp(i(Tkr
Nordic''Mines'|'Bokslutskommuniké'2016'|
Not
'16'(20)
Moderbolagets(förändring(av(eget(kapital
Belopp(i(Tkr
Ingående(balans(per(1(januari(2015
Transaktioner'som'redovisats'direkt'mot'eget'kapital
Nyemission
Emissionskostnader
Nedsättning'aktiekapital
Periodens'resultat
Omräkningsdifferens
Utgående(balans(per(31(december(2015
Belopp(i(Tkr
Ingående(balans(per(1(januari(2016
Periodens'resultat
Omräkningsdifferens
Utgående(balans(per(31(december(2016
Aktie<
kapital
391(835
Summa(
Reserv< Överkurs< Balanserat(
eget(
fond
fond
resultat kapital
26(000
5'117
D147'245
249(707
Aktie<
kapital
26(000
909(444 <1(056(689 270(590
39'959
39'959
97'222
102'339
D28'173
D28'173
147'245
0
D24'248 D24'248
312
312
1(018(452
<933(380 360(779
Summa(
Reserv< Överkurs< Balanserat(
eget(
fond
fond
resultat kapital
249(707
26(000
1(018(452
<933(380 360(779
12'777 12(777
D320
<320
<920(923 373(236
249(707
26(000
1(018(452
Kv(4
2016
Kv(4
2015
Helår
2016
Helår
2015
2'015
D857
1(158
<8(577
7(046
<373
2(069
1
1(697
D10'168
373
<9(795
<36(125
60(707
14(787
15(752
<578
29(961
11'283
D202
11(081
<50(685
11(355
<28(249
29(961
<15
1(697
D21'864
D869
<22(733
<43(206
60(707
<5(232
35(764
<571
29(961
Moderbolagets(kassaflödesanalyser
Belopp(i(Tkr
Kassaflöde'från'den'löpande'
verksamheten'före'förändring'av'
rörelsekapital
Förändring'i'rörelsekapital
Kassaflöde(från(den(löpande(verksamheten
Kassaflöde(från(investeringsverksamheten
Kassaflöde(från(finansieringsverksamheten
Periodens(förändring(i(likvida(medel(
Likvida(medel(vid(periodens(början
Valutakusförändring(i(likvida(medel
Likvida(medel(vid(perioden(slut
Nordic''Mines'|'Bokslutskommuniké'2016'|
'17'(20)
Not(1(Övriga(rörelseintäkter(och(rörelsekostnader
Belopp(i(Tkr
Valutakursvinster'(ickeDrealiserade)
Försäljning'skog
Valutakursförluster'(ickeDrealiserade)
Kv(1
2015
334
Kv(2
2015
365
Kv(3
2015
4'171
Kv(4
2015
D2
Helår
2015
4'868
Kv(1
2016
4'462
D1'995
Kv(2
2016
7'559
1'403
D1'615
Kv(3
2016
8'507
2'765
D1'393
Kv(4
2016
4'738
2'296
D7'493
D2'470
D2'174
D146
D5'326
D10'116
Summa(övriga(rörelseintäker(
och(övriga(rörelsekostnader
<2(136
<1(809
4(025
<5(328
<5(248
2(467
7(347
9(879
<459
31(mar
2015
30(jun
2015
30(sep
2015
31(dec
2015
31(mar
2016
30(jun
2016
30(sep
2016
31(dec
2016
D39'886
D41'781
D42'413
D40'599
D42'429
D41'909
D41'007
D40'628
D1'895
<1(895
<41(781
D632
<632
<42(413
1'814
1(814
<40(599
D1'830
<1(830
<42(429
520
520
<41(909
902
902
<41(007
379
379
<40(628
227
227
<40(401
<41(781
<42(413
<40(599
<42(429
<41(909
<41(007
<40(628
<40(401
31(dec
2015
64'313
D1'125
63(188
31(mar
2016
63'188
294
63(482
30(jun
2016
63'482
641
64(123
30(sep
2016
64'123
802
64(925
31(dec
2016
64'925
D241
64(684
Not(2(Reserver(i(koncernen
Belopp(i(Tkr
Omräkningar
Ingående'balans
Valutakursdifferenser:
'D'Koncernen
Summa(omräkningar
Utgående(balans
Summa(reserver
Not(3(Immateriella(anläggningstillgångar
Belopp(i(Tkr
Ingående'balans
Valutakursdifferenser
Utgående(balans
Nordic''Mines'|'Bokslutskommuniké'2016'|
31(mar
2015
64'341
D544
63(797
30(jun
2015
63'797
D383
63(414
30(sep
2015
63'414
899
64(313
'18'(20)
Not(4(Materiella(anläggningstillgångar
Belopp(i(Tkr
Ingående'balans
Anskaffningar
Valutakursdifferenser
AvD'och'nedskrivningar
Utgående(balans
Byggn,(mark
och(markanl.
25'397
Gruv<
tillgångar
110'284
D57
25(340
110(284
31(december(2016
Maskiner
Summa
och Produktions<
materiella
inventarier anläggning
anl.(tillg.
6'622
281'305
423(608
31
1'137
1(168
13
12'390
12(403
D870
D14'814
<15(741
5(796
280(018
421(438
Not(5(Varulager(och(pågående(arbete
Belopp(i(Tkr
Förbrukningsmaterial
31(mar
2015
31'031
30(jun
2015
30'689
30(sep
2015
34'487
31(dec
2015
34'586
31(mar
2016
34'885
30(jun
2016
35'537
30(sep
2016
35'990
31(dec
2016
35'233
Summa(varulager(och(
pågående(arbete
31(031
30(689
34(487
34(586
34(885
35(537
35(990
35(233
Not(6(Upplåning
Nordic'Mines'AB'har'under'fjärde'kvartalet'2015'förvärvat'de'tidigare'projektfinansiärernas'samtliga'fordringar'på'Koncernen'enligt'
befintliga'projektfinansieringsavtal'(”Bankskulden”).'Köpet'av'Bankskulden'innebär'att'Nordic'Mines'AB'har'förvärvat'Bankskulden'
för'en'köpeskilling'om'5'miljoner'euro,'motsvarande'en'ytterligare'nedskrivning'av'de'ursprungliga'lånebeloppen'med'omkring'10'
miljoner'euro.'Före'den'första'nedskrivningen'sommaren'2014'uppgick'Bankskulden'till'drygt'45'miljoner'euro.'Nordic'Mines'AB'
har'även'förvärvat'de'teckningsoptioner'som'innehades'av'långivarna,'sådana'teckningsoptioner'motsvarade'efter'utnyttjande'en'
ägarandel'om'12'procent'i'Nordic'Mines'AB.'Teckningsoptionerna'har'därefter'makulerats.'Genom'köpet'har'Koncernen'återfått'
full'kontroll'över'de'tillgångar'som'är'pantsatta'enligt'projektfinansieringsavtalen.
Nordic''Mines'|'Bokslutskommuniké'2016'|
'19'(20)
Not(7(Ställda(säkerheter
Belopp(i(Tkr
För(egna(skulder(och(avsättningar
31(mar
2015
30(jun
2015
30(sep
2015
31(dec
2015
31(mar
2016
30(jun
2016
30(sep
2016
31(dec
2016
Spärrade'bankmedel,'Deposition'NäringsD,'trafikD'
och'miljöcentralen'i'Finland
21'535
21'535
21'535
21'535
21'535
21'535
21'535
21'535
31
31
31
596
601
612
626
622
6'529'460
6'809'294
6'457'360
6'734'104
6'626'830
6'910'837
Fastighetsinteckningar'(MEUR'730)
6'809'294
Pantsatta'aktier'i'dotterbolaget'Nordic'Mines'Marknad'AB*
6'734'104
6'910'837
Spärrade'bankmedel,'Bergstaten
Spärrade'bankmedel,'Tuukes'(TEUR'65)
Inteckningar'i'arrenderätt'(MEUR'700)
Företagsinteckningar'(MEUR'730)
Summa(ställda(säkerheter
198'409
20(169(614 19(947(134 20(470(070
22(131
22(136
22(147
22(161
220(566
En'väsentlig'del'av'den'projektfinansiering'som'ingicks'i'mars'2011'är'att'den'mark'kring'Laiva,'de'fastigheter'och'maskiner'
som'ägs'av'bolaget'är'pantsatt'till'förmån'för'projektfinansiärerna.'I'samband'med'att'Nordic'Mines'förvärvade'
projektfinansiärernas'samtliga'fordringar'på'Koncernen'enligt'befintliga'projektfinansieringsavtal'återfick'Nordic'Mines'full'
kontroll'över'de'tillgångar'som'är'pantsatta'enligt'projektfinansieringsavtalen.'Värdet'sattes'av'den'finska'Lantmäteriet'till'ett'
värde'av'730'miljoner'euro.'Det'bokförda'värdet'har'historiskt'redovisats'väsentligt'lägre'på'de'korresponderande'
tillgångarna.
Pantsättning'av'aktier'i'dotterbolaget'Nordic'Mines'Marknad'AB'är'till'förmån'för'bolagets'långivare.'Upptaget'värde'på'
pantsättningen'motsvarar'det'egna'kapitalet'per'balansdagen'i'dotterbolaget'Nordic'Mines'Marknad'AB.
Not(8(Ansvarsförbindelser
Belopp(i(Tkr
Garantiförbindelse'Tallqvist'AB'(MEUR'1)
Garantiförbindelse'Atlas'Copco'AB'(max'belopp)
Garantiförbindelse'Nordea'Oy'(MEUR'1,1)
Summa(ansvarsförbindelser
Nordic''Mines'|'Bokslutskommuniké'2016'|
31(mar
2015
30(jun
2015
30(sep
2015
31(dec
2015
31(mar
2016
30(jun
2016
30(sep
2016
31(dec
2016
9'328
15'840
10'136
9'225
15'840
10'024
9'467
15'840
10'287
9'164
15'840
9'958
9'243
15'840
10'044
9'416
15'840
10'232
9'632
9'567
35(304
35(089
35(594
34(962
35(127
35(488
9(632
9(567
'20'(20)