IndustrIella reglerlösnIngar

Industriella reglerlösningar
NGC-40 Avancerat värmekabelreglersystem
industrial heat tracing solutions
WWW.PENTAIRTHERMAL.SE
Raychem NGC-40
Raychem NGC-40
är ett avancerat,
modulärt regler-,
övervaknings- och
effektfördelningssystem
vars enda reglermodul
per värmekabelkrets ger
en design med högsta
tillförlitlighet för din
värmekabelapplikation.
Hög tillförlitlighet samt centraliserad
reglering och övervakning har
blivit allt viktigare för industriella
värmekabelinstallationer. Raychem NGC40 reglersystem har utformats för att
uppfylla dessa målsättningar.
Designen med en reglerenhet per
värmekabelkrets hos Raychem NGC-40
erbjuder den mest tillförlitliga regleroch övervakningslösningen för ditt
värmekabelsystem.
Gränssnittet Raychem Touch 1500
ger intuitiv och lättanvänd åtkomst
till Raychem NGC-40-systemet. Detta
ger personalen vid anläggningen
möjlighet att snabbt och lätt hitta
nödvändig information för att göra
konfigurationsändringar eller lösa
problem.
mer exakt reglering av rörledningars
bibehållningstemperaturer och
optimering av underhåll. Resultatet kan
bli förbättrad produktionskvalitet och
processavkastning och färre driftstopp.
Raychem NGC-40 reglersystem erbjuder
ett modulärt värmekabelsystem
för reglering, övervakning och
effektfördelning. Systemet är fullt
flexibelt ur konfigurationssynpunkt
och erbjuder individuella enfasiga eller
trefasiga reglerenheter. I/O-moduler
Den lokala åtkomsten via Raychem
Touch 1500, i kombination med Raychem
Supervisor programvara, medger
både lokal-och fjärrkonfiguration
och övervakning. Detta möjliggör en
Raychem NGC-40-moduler
som kan monteras på
DIN-skena
21
INDUSTRIAL CONTROL SOLUTIONS NGC-40
Övervakande
programvara
Användargränssnitt
Raychem NGC-40
ger ytterligare expansionsflexibilitet
hos Raychem NGC-40. En intelligent
SIL 2-certifierad säkerhetsmodul för
temperaturbegränsning är tillgänglig
som en del av systemet. Genom att
använda reglersystemet Raychem
NGC-40 kan kostnaden för signalkablaget
av temperaturgivare i hög grad reduceras
eftersom de kan anslutas via ett bussystem.
Raychem NGC-40 övervakar och reglerar
värmekabeln vid önskad temperatur
och begränsar och larmar om något
värde ligger utanför specifikationen.
Värmekabelsystemets status, störningar
och fel rapporteras till användaren
med tydliga meddelanden och larm,
vilket optimerar underhålls- och
återställningstid.
Raychem NGC-40 regler- och
övervakningssystem kompletterar varje
värmekabelsystem och följer helt Pentairs
åtagande "We manage the heat you need".
Raychem ngc-40 - Funktioner och egenskaper
• 15" pekskärm, med användargränssnitt, som kan panelmonteras för övervakning
och konfiguration.
• Varje krets regleras av individuella enfasiga eller trefasiga reglerenheter.
• Via I/O-moduler kan ytterligare temperatursignaler och analoga/digitala signaler
tas in till reglermodulerna.
• 8 reglermetoder är tillgängliga såsom PÅ/AV, luftgivare, PASC (Proportional Ambient
Sensing Control) och proportionell reglering (vid användning med halvledarreläer).
• Moduler är av typen "plug and play" och kan monteras på DIN-skena.
Ledningsdragning minimeras med internt CAN-baserat nätverk.
• Reglering och övervakning av upp till 80 individuella kretsar per automatikskåp.
Flera automatikskåp kan anslutas till ett Raychem Touch 1500 användargränssnitt.
• Kapacitet att övervaka temperaturer, läckströmmar och driftströmmar.
• Effekt- och strömreglering på värmekabelkretsar för att reducera startströmmar
och onödiga utlösningar av säkringar.
• Central övervakning och konfiguration via "klient-server"-programvaran Raychem
Supervisor med olika nivåer av åtkomst för olika användargrupper.
• Automatiskt självtest och många andra funktioner.
Raychem ngc-40 - Fördelar
• Intelligent SIL 2 temperaturlimiter (IEC 61508: 2000) med upp till 3 sensorer för
trefasiga system.
• Ger enkel och intuitiv åtkomst till konfiguration, status, larm och händelser i
värmekabelsystemet.
• Individuell CPU per värmekabelkrets leder till tillförlitlighet och flexibilitet.
• Maximal flexibilitet i konstruktionen av värmekabelreglering ger högsta
funktionalitet och värde till lägsta kostnad.
• Valet av rätt reglermetod leder till den mest optimerade värmekabellösningen
genom att minimera energiförbrukningen och installationskostnaden.
• Individuell ledningsdragning för regler- och standardkommunikation leder till
flexibel och effektiv design av automatikskåp enligt kundkraven.
• Strategisk placering av Raychem Touch 1500 användargränssnitt länkat till en grupp
av automatikskåp leder till effektivare underhåll.
• Permanent övervakning av värmekabelns funktion och detaljerad larmrapport
förenklar underhåll och ökar personalens säkerhet.
• Reglering av ingående startströmmar leder till en reduktion av säkringsstorlekar
och ger därför betydande besparingar i effektfördelningskostnader.
• Raychem Supervisor erbjuder som en "klient-server"-applikation alternativ
för dataloggning, trender, felsökning och annan analys för att förenkla drift
och underhåll.
• Värmekabelsystemets status övervakas kontinuerligt även när värmekabeln inte
är i drift (exempelvis frostskydd under sommartid). Felfunktioner rapporteras till
användaren via tydliga meddelanden.
Tillgänglig som ett komplett
regler-, övervaknings- och
effektfördelningssystem
Pentair Industrial Heat Tracing Solutions
erbjuder Raychem NGC-40 som en
komplett lösning, där reglersystemet
redan är installerat i automatikskåpet.
Automatikskåpen med kapslingar av
industristandard är konstruerade för
enkelt underhåll och hög åtkomst
samt med tydlig layout och placering
av komponenter. Automatikskåpen
har kopplats, testats och certifierats
vid fabriken, och kräver endast
parameterinställningar efter installation
på plats.
Automatikskåpen är tillgängliga i olika
storlekar (antal kretsar/reserver), typer
av regleralternativ, typ av kontaktorer
(halvledare eller mekaniska), storlek
på automatsäkringar och många
andra alternativ.
Ett Raychem NGC-40-system
kan bestå av flera automatikskåp
länkade via en RS-485 eller
Ethernet kommunikationslänk där en
masterpanel innehåller Raychem Touch
1500-gränssnittet. Alla kan anslutas till
Raychem Supervisor som körs på LAN
(Local Area Network).
Raychem NGC-40
temperaturlimiter är
godkänd som en SIL 2-enhet
Raychem NGC-40 reglersystem har en
temperaturbegränsande säkerhetsmodul
som uppfyller kraven enligt IEC 61508:
2000 och är godkänd som en SIL 2-enhet.
Temperaturlimitern är utrustad med
en funktion som kan eliminera falska
larm eller utlösningar orsakade av
att processtemperaturen överskrider
temperaturklassificeringen. Den
kan anslutas med upp till tre
temperatursensorer för trefasiga
värmekabelkretsar.
Raychem Touch 1500 för
enkel åtkomst på plats
Raychem Supervisor
Software för samman allting
Användargränssnittet Raychem Touch
1500 är en 15" pekskärm och ger enkel
åtkomst till alla värmekabelkretsar.
Raychem Touch 1500 kan installeras
på antingen automatikskåpets
dörr eller på en fjärrplats och
kommunicera med Raychem NGC-40
värmekabelreglerenheter via Ethernet
eller seriellt gränssnitt.
Raychem Supervisor Software-paketet
ger ett grafiskt fjärrgränssnitt för
Raychem NGC-systemen. Programvaran
ger användaren möjlighet att konfigurera
och övervaka värmekabelsystemet
från en central plats eller från flera
platser. Den har funktioner som
ljudlarm, fjärrlarm, bekräfta och rensa
larm, avancerade funktioner såsom
dataloggning, trender, implementering
av ändringar i batcher och andra
användbara funktioner.
Touch 1500-programvaran är
flerspråkig, erbjuder 4 nivåer av
integrerad säkerhet och registrerar larm
och händelser för underhållsändamål.
Jordfelsövervakning
förenklar underhåll
Jordfelsövervakning ger en mycket bra
indikering på värmekabelkretsarnas
elektriska status. Raychem NGC-40
reglermoduler erbjuder kontinuerlig
övervakning av jordfelsnivåer för varje
enfasig och trefasig krets. Jordfelslarm
kan ställas in på ett lägre värde än de
obligatoriska utlösningsnivåerna för
att få en tidig indikering på eventuella
jordfel. Underhållspersonal kan på så
sätt schemalägga en proaktiv felsökning,
i stället för att riskera ett driftstopp.
Systemet identifierar vilken krets som
har den ökade jordfelsströmmen och
åtgärder kan sedan vidtas innan kretsen
slutar fungera. Detta kan i hög grad
förenkla underhållet av anläggningen.
Användare har tillgång till all information
från var som helst i världen, vilket
gör Raychem Supervisor till ett
kraftfullt hanteringsverktyg för hela
värmekabelanläggningen.
Programvaran är flerspråkig och stöder
multiklient- och multiserverteknologi
baserat på Microsofts .NET-arkitektur
och SQL-server, ett beprövat
databassystem på industrinivå.
Raychem NGC-40
värmekabelreglerenheter
erbjuder många alternativ
Det moduluppbyggda
reglersystemet Raychem NGC-40
ger en fullt flexibel konfiguration av
värmekabelanläggningen. Reglerenheten
för varje värmekabelkrets har en egen
processor och är därför oberoende
av andra enheter. Raychem NGC-40
erbjuder styrenheter specifikt utformade
för enfasiga och trefasiga system.
Reglerenheterna innehåller funktioner
som underlättar drift och underhåll
Touch 1500
15" pekskärm
för värmekabelinstallationen.
Ytterligare I/O-moduler ger möjlighet
att utöka värmekabelregleringen
med digitala ingångar och ytterligare
temperaturgivare.
Leverera det optimerade
värmekabelsystemet
Raychem NGC-40 har
värmekabelspecifika reglermetoder
med larm. Varje reglerenhet mäter
strömmen till värmekabelkretsen.
Trefasiga kretsar mäter strömmen
per individuell fas och kan larma vid
onormala nivåer. Reglerenheten har
en mjukstartalgoritm som stöds av
en teknik som mäter både ingående
startströmmar och säkringskurvor.
Den kontrollerar och reglerar
effektförbrukningen för att säkerställa
att den håller sig inom specifikationen
för den installerade säkringen. Larm
rapporteras via Raychem Touch 1500
eller Raychem Supervisor.
Golvvärme
INDUSTRIAL CONTROL SOLUTIONS
NGC-40
4
3
Raychem NGC-40 SYSTEMÖVERSIKT
Raychem NGC-40 är ett
modulärt värmekabelsystem
för reglering, övervakning
och effektfördelning för
industriella
värmekabelapplikationer.
Allmän
kontorsmiljö
Raychem NGC-40 är ett kraftfullt
reglersystem för värmekablar som
erbjuder stor flexibilitet med högsta
tillförlitlighet.
Kontrollrum
/ Underhåll /
Lokalt kontor
Standard Ethernet
Raychem
Supervisor
Övervakningsprogramvara
Standard Ethernet eller RS-485
Panelrum,
fjärrplats
inomhus eller
utomhus
Raychem NGC-40 hanterar enfasiga
och trefasiga värmekabelkretsar.
I/O-moduler ger ytterligare
reglerflexibilitet och en intelligent
SIL 2-certifierad temperaturlimiter
är tillgänglig som en del av systemet.
Raychem
Touch 1500
Användargränssnitt
Standard Ethernet eller RS-485
Raychem
NGC-40
INDUSTRIAL CONTROL SOLUTIONS NGC-40
Modbus
Raychem
NGC-40
Raychem NGC-40
* Raychem NGC-40-modul
4
5
Modbus
*
*
*
*
*
*
*
Temperaturer, läckströmmar,
driftströmmar och annan
värdefull information som speglar
värmekabelkretsens status kan
övervakas och förmedlas till
en central plats, till rätt person
och i rätt tid. Informationen är
synlig via Raychem Touch 1500
användargränssnitt med pekskärm
och via Klient-Server programmet
Raychem Supervisor.
Raychem
Supervisor
WWW.PENTAIRTHERMAL.SE
SVERIGE
Tel. 031-335 58 00
Fax 031-335 58 99
[email protected]
Pentair och RMM2 ägs av Pentair eller dess globala dotterbolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Pentair förbehåller sig rätten att
ändra specifikationer utan föregående meddelande.
© 2006-2017 Pentair.
Thermal Management
Raychem-SB-H58250-NGC40-SV-1702
DOC-806