Bedömning av arbetsfärdigheter

Bedömning av arbetsfärdigheter
Förmågan att arbeta ska tränas i olika läroämnen, i de mångvetenskapliga lärområdena och i
skolans övriga verksamhet. Läraren ska stödja eleverna både som individer och som grupp att
planera sitt arbete och tillämpa arbetssätt som främjar lärandet. Eleverna handleds att också
analysera hur planerna har förverkligats och utvärdera hur arbetet lyckades och vilka faktorer som
påverkat resultatet.
Bedömning av arbetet ingår som en del av bedömningen i läroämnena och beaktas när vitsord
bildas. Det innebär att bedömningen baserar sig på de mål för arbetet som ingår i målen för
läroämnena och de mångvetenskapliga lärområdena. Mångsidig respons angående arbetet i alla
studiesituationer främjar elevernas möjligheter att granska sitt sätt att arbeta och utveckla sin
förmåga att arbeta.
Arbetsfärdigheter som bedöms är förmåga att arbeta självständigt, förmåga att arbeta i grupp,
förmåga att planera, reglera och utvärdera sitt arbete, förmåga att handla ansvarsfullt och göra sitt
bästa samt förmåga att kommunicera konstruktivt.
Kriterier för bedömning av arbetsfärdigheter:
Berömligt/Utmärkt (9-10)
Eleven
● arbetar på eget initiativ
● arbetar smidigt och naturligt både ensam och i grupp
● kan ta emot och ge konstruktiv kritik och anpassar sitt arbete efter responsen
● tar ansvar för sitt arbete
● hjälper andra
● arbetar tålmodigt och organiserat
● deltar aktivt i undervisningen
● gör sina uppgifter samvetsgrant och ordentligt
● producerar snygga, slutförda och personliga arbeten
● har med sig sitt arbetsmaterial
Bra (8)
Eleven
● arbetar för det mesta aktivt och företagsamt
● arbetar bra både ensam och i grupp
● kan ta emot konstruktiv kritik och försöker anpassa sitt arbete efter responsen
● ger arbetsro åt sig själv och andra
● deltar ofta i undervisningen
● gör huvudsakligen alla uppgifter och lämnar in dem i tid
● producerar snygga och sakliga arbeten
● har med sig sitt arbetsmaterial
Nöjaktigt (7)
Eleven
● behöver i sitt arbete ibland lärarens uppmärksamhet och handledning
● kan ta emot konstruktiv respons och anpassar ibland sitt arbete efter responsen
● stör i allmänhet inte under lektionerna
● deltar stundvis i undervisningen
● gör ibland uppgifterna slarvigt eller lämnar inte in dem i tid
● har ibland ogjorda uppgifter
● saknar sitt arbetsmaterial ibland
Försvarligt (5-6)
Eleven
● behöver mycket hjälp för att upprätthålla arbetet
● är för det mesta passiv och likgiltig
● bryr sig inte om den respons som getts
● stör ofta andras arbetsro
● deltar knappt i undervisningen
● gör ofta uppgifterna slarvigt eller lämnar uppgifter ogjorda
● saknar ofta sitt arbetsmaterial
Svagt (4)
Eleven
● behöver kontinuerligt lärarens övervakning, uppmärksamhet och hjälp
● stör kontinuerligt andras arbetsro
● kan och vill inte samarbeta
● lämnar oftast uppgifterna ogjorda
● gör uppgifter oftast slarvigt eller bristfälligt
● saknar nästan alltid sitt arbetsmaterial
● klarar inte ens med stöd arbetet som krävs för ifrågavarande årskurs eller läroämne