Motion: Inrättande av seniorråd

MotionfrånSkaratillKulturskolerådetsårsmöteom
inrättandetavettseniorråd
Bakgrund
Motionenomettseniorrådsyftartillattbättrenyttja
denkompetenssomfinnsblandseniora
kulturskolledareochpedagoger.Detfinnsmånga
seniorersomharettfortsattengagemangochvillbidra
tillattutvecklakulturskolan.Dessabörsessomen
resursbådenationelltförKulturskolerådetsverksamhet
menocksålokalt.Dettarådskullenationelltkunnabidra
medstöd,rådgivningochförslaginommångaområden
ochfrågor.Rådetskulleocksåkunnaverkaförattfler
pensionärer,somtidigarearbetatinomkulturskolan,
engageraslokalt.Beslutomformernafördettaarbete
börtasframavKulturskolerådetsstyrelse.
Yrkande:Attårsmötetbifallermotionenomatt
Kulturskolerådetsstyrelseskallverkaförattinrättaett
seniorråd