Årsstämma 2017 inbjudan

Årsstämma LLU Tornedalen 2020
Välkommen!!!
Datum: söndagen den 2 april 2017
Tid: kl. 14.00
Plats: Polcirkelhuset i Juoksengi
Roland Haapalahti, ordförande
[email protected]
VI BJUDER PÅ SMÖRGÅSTÅRTA!
Årsstämma LLU Tornedalen 2020
Dagordning enligt stadgarna;
1. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.
2. Beslut om stämmans offentlighet.
3. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.
4. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.
5. Styrelsens berättelse över det gångna räkenskapsåret och fastställande av denna.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.
10. Beslut om medlemsavgift.
11. Beslut om arvoden till styrelse.
12. Av styrelsen tillika LAG-gruppens hänskjutna frågor till stämman.
13. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden och motioner.
14. Val av 4 styrelseledamöter tillika LAG-grupps ledamöter för 2 år och 4 ersättare för 2 år.
15. Val av ordförande för 2 år
16. Fastställande av nya stadgar
17. Val av 4 personer till valberedning, därav en sammankallande.
18. Övriga frågor.
Årsstämma LLU Tornedalen 2020 | hälsningar
19. Mötets avslutande.
1
Övriga årsmötes handlingar kan rekvireras från Tornedalen 2020 kansli, 1 vecka före
årsmötesdagen, handlingarna finns tillgängliga i möteslokalen.
Kontakta gärna Kerstin eller Ylva för eventuella frågor
Kerstin Sipola, [email protected], 070-617 53 70
Ylva Ylinenpää Sannemalm, [email protected]