Smallcaplisted.se

Inbjudan att teckna aktier i
Originalbagarn AB
....från ax till limpa...
Allt börjar i trågeriet, där sätts
alla degar efter datorbaserade
recept och de flesta råvarorna
kommer i sinnrika pipeline­
system från taket. Fortfarande
lägger Trågaren en sista hand
med lite extra ingredienser.
Kryddor, salt, gluten allt för
att slutresultatet ska bli som
kunden vill ha det.
De stora kärlen förbereds med
ingredienser för att slutligen
blandas och kanske ställas på
vila. Kärlen till vänster innehåll­
er vilande degar. Vi använder
aldrig konserveringmedel eller
onödiga e-nummer i vår pro­
duktion. Visste du att sirap och
salt står för hållbarheten?.
Från de färdiga degklumparna
längst ner på bilden tills de åter­
kommer på svalbanan i taket
går det ofta 2- 2,5 timme.
En härlig bild som visar nästan
hela processen. Den färdiga de­
gen längst till höger all tekno­
logi som är inblandad i mitten
och de färdiga bröden uppe till
vänster. Lika bra 10 000 tals
gånger efter varann.
Med jäsdelen i början är den
ugnen nästan 40 meter lång.
Man fascineras av den enorma
produktionen.
I processindustri är det massor
av teknik inkopplad. Maskiner
som garanterar samma höga
kvalitet gång efter gång. Ändå
måste vissa degar ligga och vila
på gammalt vis för det perfekta
resultatet.
Vid omställningar och pauser
ägnas tid till rengörning men
också tekniskt underhåll som till
exempel byte av transportband
eller elmotorer. Ibland tänker
man på ett Pit stop i Formel 1 när
teknikerna springer fram för en
insats. Oftast går det lugnare till.
6 juni 2014 övertog Originalbagarn konkursboet för Lockarps
Bageri/Växjöbagarn. Affärsidén var tydlig och klar från början
- leverera industribakat bröd på beställning till livsmedelskedjor
och grossister (EMV). Originalbagarn bakar bara på beställning.
Efter 1,5 år har Bolaget utvecklat ett 20-tal recept på populära
matbröd. Verksamheten går bra när många andra bagerier går
minus. Bolaget tar inga beställningar utan att ha en vinstmarginal
om 10-15 procent på varje produkt. Under 2016 dubblerar man
omsättningen från 2015 – från 35 till närmare 70 miljoner.
Det finns idag inget annat större bageri i Sverige som bakar enbart EMV-produkter. I England består 40 procent av marknaden
av EMV-produkter. Den totala marknaden för färskt industribakat
matbröd är ca 8 Mdr i Sverige.
Nu ägarsprids bolaget genom Smallcaplisted.se till 400 nya
aktieägare och börsnoteras senare i vår. De stora bagerierna
skyddar sina starka varumärken medan kunderna i allt större
utsträckning efterfrågar EMV- Egna MärkesVaror. Dvs. att få sälja
bröd under sina egna varumärken. I dag har Originalbagarn AB
följande kunder: LIDL, ICA, Martin & Servera, Netto, Europartner
i Bread, Valora Trade och Coop Bageri.
När andra bagerier levererar eget bröd till butik och där själva får plocka upp och sedan ner det som inte säljs några dagar
senare, så säljer Originalbagarn AB allt sitt bröd från egen kaj
i Växjö. Kunden hämtar själv och sköter sin egen distribution.
Detta slipper Originalbagarn AB. Därmed minskar affärsrisken
drastiskt.
Ett franchisekoncept är under bildande. I Växjö har man
”Bakfickan” där säljs bröd som ej kvalificeras in till att vara
estetiskt acceptabla för att leverera till kund. Prima bröd som
säljs till rabatterat pris. Resultatet blir att inget spill eller svinn
finns från bageriet. På fyra orter dit det går dagliga leveranser
är det möjligt att starta fler ”bakfickor”.
Originalbagarn vill växa. Främst vill man växa i de lokaler som
man moderniserat och skaffat nya linjer för att kunna baka fler
bröd. Den uppgraderade moderna maskinparken finns på 4 000
kvm hyrda lokaler (gamla Växjöbagarn). Produktionskapaciteten
överstiger 250 mkr per år. Det finns flera bagerier som är kandidater för uppköp. Vid ett köp med kontanta medel och egna aktier
omformas det aktuella bageriet till att bli ett renodlat EMV-bageri.
När brödet kommer ut ur
jäsbanan finns en sista chans
till applicering av topping.
Originalbagarn har under året
investerat i den här maskinen
som kan applicera fukt för att
binda till exempel Vallmofrö
eller salt som sedan läggs på.
Vallmofrö är det vanligaste.
Vi hanterar aldrig nötter eller
andra allergener.
Trots att det mesta sköts automa­
tiskt behövs det mänskliga ögat.
Specialisten som direkt ser att det
är som det ska.
Hela bagerinäringen, inklusive konditori, omsätter 23 Mdr i
Sverige. EMV-marknaden för bröd uppgår idag till 3-4 procent
av det industribakade brödet. En snabb volymförändring med
fler maskinbakade EMV-bröd sker nu i Sverige. Orginalbagarn
AB har i dag 20 commonbröd och 9 ekologiska bröd. Efterfrågan
efter fler typer av bröd ökar hos kunderna. Bolaget ser produktionskapaciteten som ett större problem än kundtillströmningen.
Originalbagarn bryter nu mark för industriell EMV-produktion i
större skala.
En del av produktutvecklingen har varit kopplat till Ekologisk
produktion, något som bageriet inte sysslat med tidigare. Ekologiskt mjöl är en utmaning i sig för bagarna med sin tyngre
något strävare struktur och svårigheten att hitta rätt i jäsningsprocessen och att få passande textur och smak. Att ta fram så
många nya ekologiska produkter har slitit på organisationen men
medverkar till Bolagets trovärdighet, inte minst inom miljö och
uthållighet. Efter en tid av konsolidering avser Originalbagarn att
senare utveckla en helt ny serie av avancerade bröd av högsta
kvalitet.
När vi jobbar med stickugnslinjen,
som vi kallar 43:an, fylls plåtarna
och laddas i rack genom den här
maskinen. 200 bröd per ugn i
fyra ugnar och 35 – 40 minuters
baktid är ganska vanligt. Att köra
dem till jäsugnen och bakning är
dock fortfarande manuellt. Det
gör kalkylen lite tuffare.
En hel serie med stickugnar som
drivs av el eller gas tryggar en stor
produktion men ger också möj­
lighet till flexibilitet och kortare
serier.
När den sista provraden har rätt färg vet vi
att bröden är färdiga för leverans. Här är
allt gräddat och klart. Om vi bakar med lock
kommer en robot och plockar av locken här.
Bolaget har genomgått en BRC-Certifiering vilket
innebär en global standard för livsmedelssäkerhet
(Global Standard for Food Safety). Certifierings­
revisionen slutfördes den 29:e Maj 2015 och resultatet
gav Originalbagarn högsta betyg. BRC Grade A.
Emission
Bolaget genomför först en kvittningsemission. Inlånat kapital
byts mot aktier vid en extra bolagsstämma längre fram. Första
emissionen sker på en lägre värdering än kommande också med
hänsyn tagen till att minsta post är fyra gånger större än i kommande emission. Själva nyemissionen görs också med syfte att
ägarsprida bolaget inför kommande börsnotering av bolaget. Så
fort emissionerna är klara och registrerade så går bolaget upp på
listning. Under tiden kommer löpande ett flertal pressmeddelanden att skickas från bolaget om fler order.
Bolaget genomför informationsmöten på ett flertal platser
under våren och vintern - se www.delecta.se. Obligatorisk an­
mälan. Du kan beställa memorandum från bolaget över nätet
eller få det skickat postalt.
HACCP, BRC, Kommunala mil­
jöregler och självklart våra egna
ambitioner. Det är många fakto­
rer som driver fram ordning och
reda liksom skyddsåtgärder och
instruktioner.
Mycket bröd bakas i silikontäckta
formar. När de är klara blåser den
här maskinen loss brödet från
formen och kör upp det på sval­
banan där det ska svalna till rätt
temperatur för att kunna skivas.
Nu närmar vi oss slutet. Brödet är skivat, har gått igenom scanning
mot främmande föremål och blåses in i påsar. Här behövs en mänsk­
lig hand men kanske ännu mer ett mänskligt öga som erfaret kollar så
att inget blivit fel på vägen.
Bl.a. av miljöskäl har Original­
bagarn lagt ner all hantering av
plastbackar som både är dyra
och miljöbovar. Allt bröd packas i
återvinningsbar Wellpapp, i sin tur
tillverkade av återvunnet mate­
rial. 2015 investerade vi i den här
supermoderna lådresaren som gör
en låda var 10:e sekund. Sen vi fick
den har den gjort 800 000 lådor.
Alla maskiner inspekteras av led­
ningen tillsamman med en av våra
tekniker. Bättre att förekomma än att
förekommas. Här går man igenom en
skivmaskin som kanske småkrånglat
nåt skift.
Den här lilla sektionen innehåller
massor av teknik som kan skära
snitt i bröd, nagga bullar och
lägga på topping. Ibland blir det
extra stressigt just här.
Intresseanmälan till teckning av aktier i
Originalbagarn AB
Härmed inbjuds ni, i enlighet med villkor
nedan angivna, utgivet av styrelsen för
Originalbagarn AB, org nr 556205-8890,
att teckna aktier i Originalbagarn AB
Teckningsnr:
Är lika med egna person-/
organisationsnumret
___________-__________
Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av:
............post/er ...........................SEK i nyemission i Originalbagarn AB till ett pris av 42 000 SEK per post , pris per
B-aktie 6,00 SEK. En post 7 000 aktier. Jag/vi kommer inom fem bankdagar att inbetala likvid enligt ovan.
Minsta kvittningspost är 42.000 SEK och omfattar 7.000 aktier.
alternativt:
............post/er ...........................SEK i nyemission i Originalbagarn AB till ett pris av 10 000 SEK per post , pris per
B-aktie 8,00 SEK. En post 1 250 aktier. Jag/vi kommer inom fem bankdagar att inbetala likvid enligt ovan.
Minsta post är 10.000 SEK och omfattar 1.250 aktier.
Om teckningen avser 140 000 SEK eller mer ska vidimerad kopia på giltig ID-handling
bifogas. För juridisk person ska registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på
firmatecknarns ID-handling bifogas.
Teckningstid: 2016-01-30 till 2016-03-30
Anmälan måste vara bolaget tillhanda senast 2016-03-30 kl 16.00.
Betalning för tilldelade aktier skall ske inom fem (5) bankdagar efter det att ifylld blankett är inskickad. Betalning sker på Bankgiro 280-1959
Teckning är fullgjord först då full likvid är erlagd på emissionskonto avseende tecknad post.
Anmälan är bindande. Kvittningsemission gäller utifrån att erbjudandet är villkorat vid extra bolagsstämma om kvittningsemission var med inlånat belopp kvittas mot aktier. Endast de som lånat
in ekonomiska medel för kvittning och upptecknats på teckningslistan avseende kvittningsemissionen får teckna aktier i denna emission. Genom denna anmälan har undertecknad accepterat
kvitt­ning av inlånat belopp till aktier. Vad gäller teckning i nyemissionen är anmälan juridiskt
bindande.
Anmälan skickas till:
Originalbagarn AB
c/o Delecta,
Slottsstigen 1,
722 11 Västerås
allra helst maila till
[email protected]
(Obligatoriska, vänligen texta)
Organisationsnr juridisk person (10 siffror)
Personnummer privatpersoner (12 siffror)
Depånummer
Depåinstitut
För- och efternamn alternativt firmanamn
Kontaktperson (för firma)
Postadress
Postnr
Ort
E-post
Telefon dagtid
Mobiltelefon
Ort och datum
Underskrift av tecknare (i förekommande fall firmatecknare)
Namnförtydligande
Härmed befullmäktigas Originalbagarn AB
att verkställa teckning enligt de villkor som
angivits i ovan angivna villkor.
Undertecknad har tagit del av ovan angivet informationsmemorandum och är medveten om samt
bekräftar att:
• Anmälan är bindande samt att endast en anmälingssedel per tecknare kommer att beaktas
• Genom undertecknande av denna anmälningssedel
befullmäktigas styrelsen i Originalbagarn AB att för
undertecknads räkning verkställa teckning av aktier
enligt villkoren i ovan nämnda informationsmemorandum
• Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i
denna anmälningssedel
• Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan
komma att lämnas utan avseende
• Originalbagarn AB ansvarar ej för tekniska fel, fel i
telekommunikations- eller posthantering i samband
med inlämnande av anmälningssedel
• Införandet av de nya aktieägarna i aktieboken kommer
ske senast ett antal veckor efter det att betalning erlagts erbjudandet enligt informationsmemorandumet
riktar sig enbart till den begränsade krets av utvalda
företag och privatpersoner som bolaget direkt har
distribuerat informationsmemorandumet till. Under
inga omständigheter riktar sig erbjudandet till sådana
personer vars deltagande förutsätter ytterliggare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som
följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier
i strid med ovanstående kan komma att anses vara
ogiltig.
* Frågor om bolaget kan ställas till Investment
Manager Jan Rejdnell , 0708-14 44 00 alt. [email protected]
delecta.se.