kurser - PLUS Utbildning

KURSER
Fastighetsägarens ansvar
i praktiken
www.plus.se
Fastighetsägarens ansvar i praktiken
Presentation
Som fastighetsägare har du ansvar för hur byggnaden fungerar och hur den inverkar på människor
och miljö. Det gäller under såväl byggandet som
i förvaltningsskedet men vad innebär egentligen
detta ansvar? Och vilka metoder finns det för att
hantera ansvarsfällorna?
Utbildningsmål
Efter kursen har du kunskapen som krävs för att
identifiera och åtgärda eventuella brister i din
fastighet samt vetskap om de skyldigheter och ansvarsområden du har som fastighetsägare. Du vet
var kraven finns, vad det kan innebära i praktiken
och hur du praktiskt hanterar det.
Målgrupp
Fastighetsägare, fastighetsvärdar, förvaltare mfl.
▪▪Drift och skötselrutiner - granskning och
uppdatering av dokumentation
▪▪Brunnar - säkerhetsanordningar
▪▪Kemiska produkter - användning
▪▪Farliga kemiska ämnen – förvaring, riskkällor
identifieras och förtecknas, riskbedömning.
▪▪PCB inventering
▪▪Lekplatser - underhåll, tillsyn
▪▪Olycksfall - begränsas, se rättsfall
Kursblock 2
Obligatorisk ventilationskontroll
(OVK - Besikningsman)
▪▪Schemaläggning, funktionskontroll, besiktningsprotokoll, åtgärd anslå intyg.
Kursblock 1
▪▪Asbest i tilluft i samband med OVK
Fastighetsägarens ansvar - Arbetsmiljöingenjör
Elansvar i fastigheter - Elingenjör
▪▪Allmänna regler
▪▪Enligt plan- och bygglagen (PBL)
▪▪Ansvar för tekniska installationer
▪▪Lagen om skydd mot olyckor
▪▪Miljöbalken och följdlagstiftning
▪▪Ansvar för förorenade områden
▪▪Hälsoskydd
▪▪Den elektriska faran och dess konsekvenser
▪▪Genomgång av relevant lagstiftning för elansvar
▪▪Arbetsgivaransvar
▪▪Innehavaransvar
▪▪Behörighetsansvar
▪▪Krav på periodisk kontroll och besiktning
▪▪Ombyggnadskrav på portar och liknande
▪▪Ombyggnadskrav på lokaler dit allmänheten har
▪▪Brandskyddsdokumentation
▪▪Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
▪▪Utrymningsvägar/utrymningsskyltar
▪▪Brandbegränsning
▪▪Släckutrustning
▪▪Räddningsväg
▪▪Övriga brandtekniska installationer
▪▪Rökluckor
▪▪Brandfarliga och explosiva varor - hantering
▪▪Sotning och rengöring
▪▪Ombyggnad av vind till lägenheter
▪▪Pannanläggning, varmvattenberedare
Kurslängd
▪▪Arbete på tak
▪▪Is och snö på tak
▪▪Snöröjning på kvartersmark – skötsel
▪▪Brister på byggnader, ställningar, skyltar och
liknande anordningar som medför risk för skada
på person eller egendom på offentlig plats.
▪▪Hissar och andra motordrivna anordningar
- installation, underhåll, tillsyn, besiktning/
kontroll
tillträde - åtgärdsplan
- tillsyn och kontroll/besiktningar
2 kursdagar updelade på två olika kurstilfällen
PLUS UTBILDNING AB
TELEFON: 010-471 10 60
STOCKHOLM ÅRSTAÄNGSVÄGEN 9
| 117 43 STOCKHOLM
|
E-POST: [email protected]
GÖTEBORG HJÄLLBO LILLGATA 1
| 424 33 ANGERED | MALMÖ SÖDERGATAN 24
| 211 34 MALMÖ |
FÖR AKTUELL TID, PLATS OCH
PRIS, SE VÅR HEMSIDA.
ESLÖV
ÖSTERGATAN 15
| 241 39 ESLÖV
|
WWW.PLUS.SE
Med reservation för ev ändringar
Brandsäkerhet i flerbostadshus - Brandingenjör
Arbetsmiljö - Arbetsmiljöingenjör