6762/17 ub 1 DG F 2B Omröstningsresultatet för lagstiftningsakten

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 28 februari 2017
(OR. en)
6762/17
Interinstitutionellt ärende:
2016/0075 (COD)
VOTE 7
INF 30
PUBLIC 10
CODEC 281
NOT
Ärende:
−
Omröstningsresultat
−
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över
tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de
passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer
vars medborgare är undantagna från detta krav (Georgien) (första
behandlingen)
− Antagande av lagstiftningsakten
3521:a mötet i EUROPEISKA UNIONENS RÅD
(transport, telekommunikation och energi)
27 februari 2017, Brussels
Omröstningsresultatet för lagstiftningsakten bifogas denna not.
Referensdokument:
6288/17
PE-CONS 64/16
godkänt av Coreper II den 22 februari 2017
Uttalanden och/eller röstmotiveringar finns på rådets webbplats:
Insyn och tillgång till handlingar
6762/17
ub
DG F 2B
1
SV
6762/17
ub
DG F 2B
2
SV