Bilaga 10 - Länsstyrelserna

Bilaga 10
Arbetsprogram för 2017 – reviderat
Årsmöte
Förbundet håller ordinarie årsmöte i mars. Årsmötet hålls om möjligt hos någon av förbundets
medlemmar som efter mötet kan presentera sin verksamhet. Vid årsmötet 2017 kommer arbetet med vattenvårdsplanen genom kampanjer 2016-2021 att presenteras. Under 2017 drar arbetet igång med Vänerns vikar.
Årsskriften
De undersökningar som utförs i Vänern under 2016 kommer att tillgängliggöras på Vänerns
webb. Delar av miljöövervakningen kommer att rapporteras i årets skrift. Utförarna levererar
färdiga kapitel och Vänerkansliet är redaktör och svarar för övriga delar av rapporten. Årsskriften kommer att innehålla delar av miljöövervakningen och artiklar av temakaraktär. Skriften ska vara tryckt och distribuerad under 2017.
Vänerdagen
Vid Vänerdagen presenteras de senaste resultaten från miljöövervakningen av Vänern och aktuell information om sådant som berör förbundets verksamheter. Vänerdagen hålls i oktober
eller november.
Övrig information
Under året skickas det elektroniska nyhetsbrevet Vänertelegrammet ut. Webbplatsen,
www.vanern.se, hålls aktuell. Förbundets kansli tillhandahåller som vanligt informationsmaterial och svarar på frågor om Vänern och vattenvårdsförbundet.
Miljöövervakning
De undersökningar som genomförs i förbundets regi finns i Program för samordnad nationell
miljöövervakning i Vänern. Programmet och mer information om de undersökningar som görs
finns på förbundets webbplats eller kan fås från förbundets kansli. Undersökningarna kommer
att rapporteras på Vänerdagen och i årsskriften för 2018. Under året genomförs följande ordinarie undersökningar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Provtagning av vattenkemi, bottendjur, växt- och djurplankton i Storvänern
Provtagning av vattenkemi i Göta älv, Vargön
Miljögifter i fisk samt undersökningar av läkemedelsrester i fisk om budget tillåter
Ekoräkning av fisk
Inventering av kolonihäckande sjöfåglar
Övervakning av Gullspångslaxen och Klarälvslaxen
Inventering av strandväxter
Undersökning av glacialrelikta kräftdjur
Undervattensväxter – 4 lokaler
Vänervikar – provtagning av vattenkemi och växtplankton samt sammanställning
Samarbetet med länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, SLU Sötvattenslaboratoriet,
Vattenvårdsförbundet och Mälarens vattenvårdsförbund fortsätter och förbundets kansli deltar
vid möten och seminarier om miljöövervakningen.
Samförvaltning av fisket
Förbundet ansvarar för en arbetsgrupp för samförvaltningen av fisket i Vänern. Gruppen leds
av Jonas Andersson, sakkunnig fiske, Länsstyrelsen i Värmland. Vänerns vattenvårdsförbunds
ordförande är också ordförande för denna grupp.
1(2)
2(2)
Deltagande i projekt
Förbundet deltar i mån av tid i projekt som överensstämmer med förbundets målsättning*.
Projekt i förbundets regi
• Vattenvårdsplan – kampanjer 2016-2021
Under 2017 kommer kampanjen ”Vänerns vikar” att påbörjas, se separat verksamhetsplan. Under året kommer en broschyr om skötsel av Vänerns vikar att färdigställas och
sommaren 2017 kommer en utökad provtagning av vattenkemi och växtplankton att utföras i några av Vänerns vikar som inte uppnår god ekologisk status, se separat program.
Under 2016 påbörjades kampanjen ”Vänerns dricksvatten” och under 2017 kommer
vattenvårdsförbundet att genomföra provtagning av miljögifter i vatten där EU:s 45 prioriterade ämnen, bekämpningsmedel och dricksvattenparasiter kommer att analyseras i
utsjöstationerna. Kommuner med råvattenintag i Vänern kommer att erbjudas att delta i
kampanjen, se separat program. Kampanjen ”Vänerns tillgängliga stränder” löper över
hela perioden 2016-2021. Vattenvårdsförbundet deltar bland annat i SMHIs referensgrupp för Vänern gällande Sveriges stora sjöar i ett framtida klimat. Förbundet följer
också utvecklingen gällande Vänerns reglering.
• Spridningsmodellen Seatrack web Vänern, ny avtalsperiod 2016-2018. Under den
nya treårsperioden kommer Vattenvårdsförbundet ansvarar för att kalla till och samordna en användarträff som SMHI håller i. Detta skulle med fördel kunna samordnas
under en Vänerdag eller vid ett årsmöte.
Projekt i annan regi
Under 2017 kommer Örebro universitet att genomföra undersökningar av mikroplaster i Sveriges stora sjöar. Projekt genomförs i samverkan mellan flera olika aktörer med såväl enskilda
som gemensamma intressen. Syftet är att öka kunskapen kring mikroplast i Sveriges stora sjöar
Vänern, Vättern och Mälaren (inkl. Hjälmaren). Flera är med och finansiera detta utvecklingsprojekt exempelvis Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Region Jönköping, Stockholms stad och även de fyra vattenvårdsförbunden för Vänern samt Göta älv, Vättern, Mälaren
och Hjälmaren.
Vattenvårdsarbete och vattenråd
Förbundets Vattenvårdsplan för Vänern hålls levande vid föredrag, möten och i yttranden.
Vattenvårdsförbundet har som en av sina arbetsuppgifter att utgöra ett vattenråd för Vänern.
Vattenråd är en ideell och frivillig intresseförening som ska svara för lokal delaktighet och
samverkan vid arbetet med EU:s vattendirektiv. Detta arbete leds av Vattenmyndigheten för
Västerhavets vattendistrikt och av Länsstyrelserna. Huvudsakliga uppgifter för vattenrådet
under 2017 är att förbundet kommer att delta i arbetet med vattenförbättrande åtgärder och i
den mån det är möjligt initiera lokala åtgärdsgrupper. Detta kommer främst att bedrivas inom
ramen för arbete med vattenvårdsplanen för Vänern.
Rörlig del
I den rörliga delen bör medel årligen reserveras för kampanjvisa undersökningar, t.ex. när tillfälliga miljöstörningar uppstår och till sammanställningar och utredningar. Behov av kampanjvisa undersökningar och utredningar styrs många gånger av yttre faktorer som klimat, nationella utredningar, EU-direktiv eller annat.
* Förbundets allmänna målsättning
Vänerns vattenvårdsförbund ska verka för en vattenkvalitet som ger långsiktigt ekologiskt hållbara och variationsrika
livsmiljöer i Vänern och
•
•
•
•
•
fungera som ett forum för miljöfrågor för Vänern och för information om Vänern,
fungera som ett vattenråd för Vänern,
genomföra undersökningar av Vänern,
sammanställa och utvärdera resultaten från miljöövervakningen,
formulera miljömål och föreslå åtgärder där det behövs. Vid behov initiera ytterligare undersökningar. Initiera projekt
som ökar kunskapen om Vänern,
• informera om Vänerns miljötillstånd och aktuella miljöfrågor,
• ta fram lättillgänglig information om Vänern samt
• samverka med andra organisationer för att utbyta erfarenheter och effektivisera arbetet.
Mer information och aktuella miljöfrågor för Vänern finns på förbundets webbplats: www.vanern.se, i Vattenvårdsplanen för
Vänern och i årsskriften.