Välkomna till en workshop i Gävle för fördjupade samtal om hur

Välkomna till en workshop i Gävle för fördjupade samtal om hur
samverkan utvecklas mellan myndigheterna!
Tid
Tisdag den 4 april kl 08.30 – 12.00
Plats
Elite Grand Hotel, Gävle
Målgrupp
Mysamgruppen i Gävle kommun, övriga berörda chefer och
verksamhetsföreträdare samt politiker.
Bakgrund
Workshopen är del två i en tre stegsprocess1 som startade under hösten 2016 i syfte att visa
hur samverkan utvecklas i Gävleborgs län. Första steget har genomförts av Region Gävleborg,
FoU Välfärd. Med fokusintervjuer och enkäter har de försökt ”ta temperaturen” på
samverkansklimatet inom rehabiliteringsområdet i länet idag. Målet med processen är att få
ett utgångsvärde som underlag för jämförelse vid en uppföljning om tre år.
Innehåll
Workshopen leds av Jonas Wells, utvecklare vid Nationella Nätverket för
Samordningsförbund (NNS). Så här är beskriver Jonas sina bästa förhoppningar för dagen:
”Mina bästa förhoppningar är att vi tillsammans kan skapa en plats och tid för intressanta
samtal om hur samverkan utvecklas i ert område. Jag kommer att vara ”nördigt” intresserad
av just er bild av vart ni är på väg och vad som redan händer som pekar i den riktningen. Jag
hoppas att jag kan vara ett stöd för er att dela och utveckla berättelser, gärna i termer av
konkret och observerbart beteende samt reflektioner från dessa. Vi kommer att få ett inspel
från den nyss genomförda enkät- och fokusgruppstudien. Med den hoppas jag att vi kan både
bygga vidare och utveckla fördjupade beskrivningar under workshopen. Förbered er på en
aktiv förmiddag då ni kommer att vara högst delaktiga. Till vår hjälp kommer vi, i rummet, att
ha Susanna Larsson-Tholén från Örebro universitet samt Jofen Kihlström med följeforskare
från FoU Välfärd, Region Gävleborg, för dokumentation och fortsatt stöd i den vidare
analysen.”
Varmt välkommen att ge just ditt avtryck i denna process!
Tinna Cars-Björling
Förbundschef
1
Baslinjemätningen görs på uppdrag av Samordningsförbund Gävleborg och utförs i tre steg genom intervjuer,
enkäter, uppföljande workshops och analys. Genomförandet sker i samarbete med Region Gävleborg, FoU
Välfärd, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och Örebro Universitet.