Motion nr 5 Diskriminering kring viltfrågor

REGIONSTÄMMAN 2017
LRF SÖDERMANLAND
REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
Nr 5
Motion nr 5 Diskriminering kring viltfrågor
Motionen har initierats enligt följande:
Motion nr
5
Lokalavdelning
Flensorten
Motionens innehåll
Motionären påtalar problemet med attityder och diskriminering av olika
grupper vid möten där jakt och viltfrågor behandlas. Man önskar att LRF
regionalt initierar möten med berörda parter för att diskutera förhållningssätt
och att det även når till skötselområden, älgförvaltningsområden med flera.
Styrelsens ställningstagande och förslag
Det har utan tvekan förekommit bristande respekt mellan olika parter i
viltfrågor. Då det är markägare som har huvudansvaret för viltförvaltningen på
sin mark är det avgörande att dennes synpunkter beaktas på möten där
viltförvaltning diskuteras. Markägare behöver tydligare ta plats i
skötselområden och inte lämna ifrån sig ansvaret utan att tydligt framhålla hur
man vill att viltstammarna ska hanteras utifrån foderresurser och skadesituation
i skog och gröda på ens fastighet. LRF har tagit fram förslag till stadgar för
Älgskötselområden där markägarperspektivet tydliggörs och det är viktigt att
markägare representeras i styrelser och att man är många som för
markägarperspektivets talan för att få stöd av varandra. Det finns även
jaktupplåtelseavtal som styrker markägarens ansvar och befogenheter.
Attitydfrågan och förhållningssättet mellan Svenska Jägareförbundet och LRF
har behandlats på både central och regional nivå för att tydliggöra våra roller
och förväntningar på varandra. Markägare har huvudansvaret för viltet på sin
egen mark och man har även ansvar för att inte grannars fastigheter ska
drabbas av skador om man väljer att ha höga viltstammar, jägare har också ett
stort ansvar att förvalta viltstammar så att de är sunda, vilket betyder att de
behöver vara i balans med naturen och dess ekosystem. § 4 i jaktlagen att viltet
ska vårdas i syfte att främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen
lämplig utveckling av viltstammarna är en bra vägledning.
Det nystartade dovhjortsprojektet är en möjlig mötesarena där olika intressen
möts för ökad samsyn. Regionstyrelsen uppmanar berörda markägare att delta i
de möten som anordnas och att vara tydlig med hur skadesituationen är.
Under året har LRF arrangerat ett möte om vilt i balans inom ramen för
åtgärdsprogrammet för biologisk mångfald, det var uppenbart en bra
infallsvinkel som inte blev ifrågasatt. För höga viltstammar i förhållande till
foderresurser är ett stort hot mot biologisk mångfald, inte minst ur ekologiskt
perspektiv.
Ser man viltfrågan ur ett ekologiskt och etiskt perspektiv bör det vara självklart
att balansera populationerna till naturliga foderresurser för att undvika osund
konkurrens om foder och behov av omfattande stödutfodring.
Regionstyrelsen kommer fortsätta föra dialog med jägarorganisationer och
jordägar- och arrendatorsföreningar för att söka samsyn och diskutera
rollfördelning och ansvarsfrågan.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att
motionen med detta svar ska anses vara besvarad