En översikt av kursen Grundläggande forskningsmetodik HT 2017

ÖVERSIKT AV KURSEN I FORSKNINGSMETODIK HT 2017 version 1
(Stöd vid planering av tid för kursarbete. Mer information meddelas under kursen.)

Före kursstart: Läsning av kursboken (Levi). Idéskiss för tänkt
projekt mejlas till [email protected] senast 6/9.
Förslag: 1-2 dagar för kursarbete i god tid före deadline.
senast XX.
Kursdagar 20-21/9



Kursdagar 18-19/10
Individuell rådgivning
kring PM via mejl


Arbeta vidare med PM.
Mejla PM för individuell rådgivning till
[email protected] senast 1/11.
Förslag: 1-2 dagar för kursarbete.


Arbeta vidare med PM
Mejla din färdiga PM senast 15/11. Adress:
[email protected]
Skriv ditt namn och år i ämnesraden (t ex
”PM Anna Andersson 2017”).
Förbered presentation och opponering till
examinationen. Förslag: 1-2 dagar för
kursarbete.

Kursdagar 29-30/11
(Examination)
Kursintyg
Sök litteratur i databaser och skriv på PM
Inlämningsuppgift i momentet ”Kritisk
granskning av vetenskapliga artiklar”
Mejla inlämningsuppgift om artiklar och
utkast av PM till [email protected]
senast 5/10. Förslag: 2-3 dagar för
kursarbete, i god tid före 6/10.



Planera in kursarbete både 29 och 30/11.
En dag för examination och en antingen för
förberedelse eller efterarbete.
Ev. revidering av PM
Mejla reviderat PM till
[email protected],
helst så
fort som möjligt, men senast 13/12
Förslag: Ev 0,5-1 dag för kursarbete.
Kurs 2, tentamen
23 februari 2018
Frågor besvaras av
[email protected];
026-531430