Inbjudan till LAG

LAG-SM2017
Den8-9/72017arrangerarSSRKVästraenLagtävlingförretrievers.
TävlingenkommerattgenomförasiSkövdeområdet.
Antallagärmaximerattill28st.
Antalhundarivarjelagär5st+enlagledare(somtaremotallamailochinfosomskickasut)
Lagledarekanvaraenilaget.
• Ivarjelagfårbarafinnasmax3stelithundar
• Ivarjelagmåstedetfinnasminst1stnklhund.
• Förutomattettlagfårhamax3stEkl-hund,enNkl-hundochytterligareenÖklellerNkl
hundkanlagenbeståavhundarenl.nedan.
• Tex4ÖKL+1NKLärok.
• Tex3EKL+2NKLärok.
• Tex2EKL+2ÖKL+1NKLärok.Osv…
DåLAGSM2017ärentävlingdärvisätterregler,harvibestämtattföljandeklassindelningar
vidanmälangäller:Itabellennedansernivarniärmedertekipage.Tittaidenkolumnenni
ärlängsttillvänsterpåA–BellerCprov.Därnihamnarlängsttillvänsterföljernipilenrakt
nerochdåharniklassennistartaripåLagSM.
Startat
A-prov
JCH
EKL
B-prov
JCH
C-prov
LAGSM
Startat
Startat
Startat
EKL
ÖKL
NKL
EKL
ÖKL
NKL
NKL
EKL
EKL
ÖKL
NKL
NKL
Exempel:
• ÄrniJCHmenejstartatpåCprov=LagSM-EKL
• HarnistartatpåBproviEKLmenstartatpåCproviÖKL=LagSM-EKL
• HarnistartatiÖKLpåBprovmenejharkvalificeraterförÖKLpåCprov=LagSM-ÖKL
• HarnistartatiEKLpåCprovmenejiÖKLpåBprov=LagSM-EKL
Klassindelnings”meriter”räknastom2017-07-07
VarjeavdelninginomSSRKhar1plats.Detfinns14avdelningar.
HarduettlagsomduvillrepresenteraSmålandsavdelningenmedsåanmälintressetill
avdelningenpåmailadress:[email protected]
Blirdetfleränettlagkommeruttagningattskeviaavdelningen.
Övrigalagfråndenavdelningenskallsåledesanmälasigsjälva.
Dåskalldeintresseradelagenanmälasigdirekttillossviawww.workingtest.se.
Därefterskerlottningomvilkasomfårplats.
TävlingenkommerattgenomförassomettCprov-Workingtestmedallahundar.
Ingenhundställsavpånågonruta.Provetkommerattstartapålördagenmedettantal
prövningarochsenfortsättapåsöndagenochavslutasmedfinalpåsönem.
Kommeringetsvarfrånavdelningarnaper2017-02-28ansesavdelningens”Lag1”platsvara
förbrukad,platsenhamnardåidenfrialottningenavlag.
Anmälningsavgiftenär4000kr/perlag.Betalasinefterlottningen.
Supékommeratthållaspålördagkväll.
Officiellanmälningsblankettkommerattfinnaspåwww.workingtest.se
Dennaläggsuppsenast2017-01-23.
Övrigaregleromarrangemangetkommerattfinnaspåwww.workingtest.se.
Sistaanmälningsdagförarrangemangetär2017-06-01därefterskerlottning.
Tackförertengagemang.
//SSRKVästraBerthNilsson/TommyLundin/HelenaLundin