Förslag till föredragningslista för Västerbottens Spelmansförbunds

Förslag till föredragningslista för Västerbottens
Spelmansförbunds årsmöte lördag 25 februari 2017.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Mötets öppnande samt upprop
Godkännande av dagordning
Mötets behöriga utlysande
Val av mötesfunktionärer. Ordförande, sekreterare samt
justeringspersoner tillika rösträknare att jämte mötesordförande
justera protokollet.
Föredragning av verksamhetsberättelse, resultat och
balansräkning
Föredragning av revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen förslag till verksamhetsplan och budget
Motioner till årsmötet. (se bilaga)
Arvoden till styrelseledamöter
Medlemsavgift
Val av styrelse
Val av redaktör för Spelknäppen
Val av redaktör för hemsidan
Val av revisorer
Val av ombud till SSR
Val av musikalisk ledare
Val av valberedning
Förslag stadgeändring Ester & Jon-Erik Öst fonden. (se bilaga)
Förslag stadgeändring Västerbottens Spelmansförbund. (se bilaga)
Övriga frågor
Utdelning av 2016 års Jon-Erik Öst stipendium.
Mötets avslutande