PharmaLundensis - pressmeddelande

Pressmeddelande
PharmaLundensis AB (publ)
2017-03-03
Ny positiv granskningsrapport från PRV för EcoFilter®
Patent- och Registreringsverket har nu lämnat positiva besked för PharmaLundensis
Patentansökan 2 för EcoFilter®. Granskaren bedömer att samtliga 20 metod- och apparatkrav
uppfyller alla kriterier för patenterbarhet i Sverige (nyhet, uppfinningshöjd och industriell
tillämpbarhet). Granskaren framför vidare ett antal formella anmärkningar som Bolagets
patentkonsult bedömer kan åtgärdas utan svårighet.
PharmaLundensis har två patentansökningar som skyddar EcoFilter®. Aktuell ansökan har
tidigare erhållit en positiv ”Written opinion” från Europapatentverket (pressmeddelande
170209). PharmaLundensis erhöll nyligen även patent för Patentansökan 1 i Sverige
(pressmeddelande 170203).
VD Dr Staffan Skogvall: EcoFilterprojektet får i och med PRV:s nya beslut ett fördjupat och
breddat patentskydd i Sverige. Speciellt positivt är att man godkänner både metodkraven och
apparatkraven. Det förefaller nu troligt att patentskyddet för EcoFilter® blir starkt.
PharmaLundensis har därmed goda förutsättningar för att ta en betydande del av den stora och
värdefulla marknaden för läkemedelsrening från avloppsvatten.
För ytterligare information:
Dr Staffan Skogvall
VD
Telefon: 046-13 27 80
E-post: [email protected]
Denna information är sådan information som PharmaLundensis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 mars 2017.
PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot sjukdomar som idag saknar effektiv behandling.
En ny behandling mot den svåra lungsjukdomen KOL med IodoCarb® befinner sig i klinisk fas, och bolaget avser inom kort
att starta kliniska studier mot fler svårbehandlade sjukdomar.