Socialnämndens arbetsutskotts kallelse 2017-03

Kallelse
1(2)
Föredragningslista
Socialnämndens arbetsutskott
2017-02-22
Sammanträde
Socialnämndens arbetsutskott
Plats och tid
Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30 onsdagen den 01 mars 2017
Ordförande
Stefan Skoglund
Sekreterare
Florence Johansson
Föredragningslista
1.
Föredragande
Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering
I tur att justera: Carina Antonsson (S) alternativt Lars-Olof Laxrot (V)
Beräknad tid: måndagen den 6 mars 2017, kl. 16.00
2.
Verksamhetsberättelse 2016 socialnämnden
Malin Krantz
Dnr SN 2017/00022
3.
Remiss från kommunstyrelsen om att utveckla området
Gustafsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken
Ralja Angelis
Dnr SN 2016/00265
4.
Ansökan från Bokenäs Hotell och Konferens AB om serveringstillstånd
enligt alkohollagen
Björn Hernius
Dnr SN 2017/00040
(Ansökan och utredning finns under sekretessdelen)
5.
Ansökan från Musselbaren Lyckorna AB om serveringstillstånd enligt
alkohollagen
Björn Hernius
Dnr SN 2017/00041
(Ansökan och utredning finns under sekretessdelen)
6.
Sammanställning av lex Sarah-rapporter under 2017
Dnr SN 2017/00013
7.
Ev. övriga frågor
INDIVIDÄRENDEN ENLIGT SÄRSKILD FÖREDRAGNINGSLISTA
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp. gruppledare.
Kallelse
2(2)
Föredragningslista
Socialnämndens arbetsutskott
2017-02-22
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande
hygienartiklar.