Agenda Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
2017-02-28A
1-3
Plats och tid
Sammanträdesrum A2, klockan 8-8.05
Beslutande
Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande
Harald Lagerstedt (C)
Stefan Edlund (MP)
Ulla Svensson ersätter Jana Nilsson (S)
Ewa Klang (S)
Övriga deltagare
Carl Bartler, kommundirektör
Maria Svenningsson, kommunsekreterare
Sara Bengtsson, kansliadministratör
Ann-Mari Christensen Jägryd, intendent/enhetschef, Campus Varberg
Utses att justera
Ulla Svensson (S)
Justeringens plats
och tid
A2, Engelbrektsgatan 15
Sekreterare
Maria Svenningsson
Ordförande
Ann-Charlotte Stenkil (M)
Justerande
Ulla Svensson (S)
Paragraf
105
Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
2017-02-28A
2
Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
28 februari 2017A
Datum då anslaget sätts upp
28 februari 2017
Datum då anslaget tas ned
22 mars 2017
Förvaringsplats för
protokollet
Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15
Underskrift
Maria Svenningsson
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Datum
Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
2017-02-28A
Ks au § 105
3
Dnr KS 2017/0121
Tilldelningsbeslut för upphandling av
administrativt verktyg/system för vuxen- och
högskoleutbildning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. anta anbud från Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB organisations
nummer 556559-6151 avseende administrativt verktyg/system för
vuxen- och yrkeshögskoleutbildning
2. teckna avtal genom Centrum för livslångt lärandes försorg
3. förklara paragrafen omedelbart justerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Upphandlingen, som finns med i 2015 års upphandlingsplan, har
genomförts av konsult och med stöd av upphandlingsavdelningen.
Deltagande myndigheter i upphandlingen är:
CLL, Varbergs kommun, organisations nummer: 212000-1249.
Referensgrupp bestående av representanter från CLL samt konsult har
bidragit med beställarkompetens och har genomfört utvärderingen.
Kommunens IT-avdelning har deltagit avseende IT-relaterade
frågeställningar.
Upphandlingsformen har varit öppen upphandling. Efter det att anbuden
kvalificerats kommer det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktiga att
antas, enligt modell beskriven i förfrågningsunderlaget. Upphandlingen har
annonserats via TendSign. Två stycken anbud har inkommit. Inkomna
anbud uppfyller ställda krav och är kvalificerade för utvärdering.
Beslutsunderlag
CLL:s beslutsförslag 16 februari 2017.
Förfrågningsunderlag 28 november 2016.
Bilaga 1 till förfrågningsunderlag.
Bilaga 2 till förfrågningsunderlag.
Bilaga 3 till förfrågningsunderlag.
Protokollsutdrag:
Justerandes signatur
CLL
Utdragsbestyrkande
Datum