04 Meddelanden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-03-01
Sida 1
§
Meddelanden
1.
Sveriges kommuner och landstings cirkulär (www.skl.se)
2017:01 - Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad
pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner
enligt PFA och KAP-KL under år 2017
2017:02 Pensionsnämndens tolkning av KAP-KL § 21 mom. 2b) den 15 december 2015
2017:04 Arbetsdomstolens dom 2016 nr 24, avsked på grund av olovlig frånvaro
2017:05 Internränta för år 2018
2017:06 Budgetförutsättningar för åren 2016–2020
2017:07 Information om Kompetenslyft
2.
Meddelande från Sveriges kommuner o landsting, styrelsen, om Handlingsplan för samverkan
vid genomförande av vision e-hälsa 2015.
3.
Meddelande från Sveriges kommuner o landsting, styrelsen, om Överenskommelse angående
jämställdhetsarbete med inriktning mot män, pojkar o maskulinitetsfrågor.
4.
Kallelse och handlingar till GRs styrelsemöte den 10 februari 2017.
5.
Protokoll från REKOs (Referensgrupp Kollektivtrafik) möte den 7 februari 2017.
6.
Kallelse och handlingar till GREFABs möte den 8 februari 2017.
7.
Kallelse och handlingar till Räddningstjänsten Storgöteborg, styrelsemöte den 9 feb 2017.
8.
Kallelse och handlingar till Gryaab ABs årsstämma den 13 mars 2017.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-03-01
Sida 2(2)
9.
Årsrapport 2016 - Bolag Gryaab AB.
10.
Återuppbyggnad av orangeriet på Gunnebo - Rapport 6.
11.
Meddelande från Sveriges kommuner och landsting, styrelsen, om ett Rökfritt Sverige 2025.
12.
Länsstyrelsens yttrande över samrådshandling till lokaliseringsutredning för Götalandsbanan,
delen Almedal-Mölnlycke.
13.
Kallelse och handlingar till Förbos styrelsemöte den 24 februari 2017.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande