Gynekologkonsult under jourtid, SÄS

RIKTLINJE
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2017-02-28
30610
1 (2)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2017-02-28
2019-02-28
1
Fastställarens funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Gynekologkonsult under jourtid, SÄS
Sammanfattning
Riktlinjen tydliggör vilka akuta symtom som kräver bedömning av
gynekolog under jourtid (vardagar kl 16:00-08:00) och helger.
Förutsättningar
Under jourtid (vardagar kl 16:00-08:00) och helger har kvinnokliniken
begränsad verksamhet och bemanning med en primärjour i huset och en
bakjour med 30 minuters inställelsetid.
Genomförande
Lathund till triagesköterska
Patient ska bli gynekologiskt undersökt direkt vid:
 större blödning under tidig graviditet eller efter abort (be om att få
inspektera bindan och göra en egen bedömning). Mindre blödningar
hänvisas till gyn-mottagningen dagtid.
 smärtpåverkad gravid kvinna.
 trauma hos en gravid kvinna. Kontakta gyn-jour omgående!
 besvär av olika slag efter graviditetsvecka 18+ (när rutinultraljud är
utfört, vilket varje kvinna vet om) får gärna diskuteras med gyn-jour. För
de gravida gäller oftast vård på förlossningsavdelningen.
 allt annat misstänkt gynekologiskt, diskutera gärna med gyn-jour,
sökare/tfn 1715.
Akut gynekologisk bedömning
Akutremiss ska utfärdas vid misstanke om:
 X-graviditet.
 Ovarial torsion.
 Endometrit/salpingit.
 Appendicitmisstanke hos en gravid kvinna.
 Vid oklar, lågt sittande, morfinkrävande buksmärta.
Telefonkontakt ska tas med gyn-konsult i samband med att skriftlig remiss
faxas/överlämnas, se riktlinje Allmänremiss och konsultation vid SÄS.
Dokumentbenämning
Gynekologkonsult under jourtid, SÄS
RIKTLINJE
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2017-02-28
30610
2 (2)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2017-02-28
2019-02-28
1
Fastställarens funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Inte akut gynekologisk bedömning
Patienter med nedanstående symtom kan behöva gynekologisk bedömning i
senare skede:
 Lågt sittande buksmärta som aldrig varit morfinkrävande och som
avtagit.
 Avvikande flytningar, se riktlinje Flytningar hos kvinnan, handläggning
vid SÄS.
 Klåda, sveda i underlivet.
 Mindre postmenopausala blödningar (ej anemiserande).
 Mensliknande eller mindre blödningar i tidig graviditet (innan vecka 12).
 Mindre blödningar i graviditetsvecka 12-18.
 Prolaps-, och prolapsringbedömningar.
Alla andra gynekologiska besvär kan oftast handläggas polikliniskt på
gynekologmottagningen som är öppen vardagar kl 08:30 - 16:00,
tfn 033 - 616 17 00.
Patienten får ringa och boka tid själv från kl 07:30.
Telefonkonsultation
Ni är alltid välkomna att söka/ringa gyn-jouren (ank 1715 kvällstid) för
eventuell diskussion om handläggning.
Dokumentinformation
För innehållet svarar
Natalia Ödman, specialistläkare, kvinnokliniken, SÄS
Remissinstanser
Verksamhetschefer, SÄS
Fastställt av
Jerker Isacson, chefläkare, SÄS
Nyckelord
Gynkonsulter, gynbedömningar, gynjour, akutremisser, remisser, triagesköterska, konsultationer, specialistbedömningar, vaginalblödningar,
livmoderblödningar, blödningar, trauma, misshandel
Länkförteckning


Dokumentbenämning
Gynekologkonsult under jourtid, SÄS
Allmänremiss och konsultation vid SÄS. Sjukhusövergripande riktlinje.
http://intra.vgregion.se/sas under rubrik Styrdokument
Flytningar hos kvinnan, handläggning vid SÄS. Sjukhusövergripande
riktlinje.
http://intra.vgregion.se/sas under rubrik Styrdokument