obligatoriska försäkringar i finland

OBLIGATORISKA FÖRSÄKRINGAR I FINLAND
Vi har över 50 års erfarenhet av arbetspensionsförsäkring. Vi är det största
arbetspensionsförsäkringsbolaget i Finland. Vi erbjuder våra kunder pålitlig
och effektiv service vilket gör det möjligt att sköta arbetspensionsärenden på
ett enkelt och smidigt sätt. Till dig som kund innebär det en besparing i form
av branschens bästa kundgottgörelse.
Det här infobrevet innehåller information om
obligatoriska försäkringar, avgifter och förmåner.
Enligt finsk lag är arbetsgivaren skyldig att försäkra
alla anställda som arbetar i Finland. Finsk socialförsäkring tillämpas även vid utlandsarbete enligt
EU:s förordning, bilateral konvention eller nationell
lagsstiftning. Speciella regler gäller för utsända
arbetstagare.
Obligatoriska försäkringar i Finland
Enligt finsk lagstiftning är arbetsgivaren skyldig att
ordna obligatorisk socialförsäkring åt sina anställda.
De obligatoriska försäkringarna är:
 Nationell folkpension
 Nationell sjukförsäkring
 Inkomstbaserad pension, ArPL
 Arbetsolycksfallsförsäkring
 Arbetslöshetsförsäkring
 Grupplivförsäkring
När och hur försäkringsavtal tecknas
Skyldigheten att ordna obligatoriska försäkringar
ligger hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren är enligt
lagen ansvarig för inbetalningen av avgifterna även
om arbetsgivaren och arbetstagaren hade kommit
överens om någonting annat. Arrangemang där
arbetstagaren tar åt sig betalningsskyldigheten
rekommenderas inte. En utländsk arbetsgivare kan
befullmäktiga en arbetstagare att teckna de
lagstadgade försäkringarna på hans vägnar.
Enligt finsk skattelagstiftningen är arbetsgivaravgifterna avdragsgilla i företagets beskattning. De
obligatoriska försäkringarna är och ska tecknas
enligt följande:
Inkomstbaserad
pension,
ArPL-försäkring:
Försäkringen ska tecknas inom en månad efter den
första löneutbetalningen.
Bosättningsbaserad
folkpension
och
garantipension: Folkpensionsavgiften avskaffades
år 2010. Förmånerna finansieras med skattemedel.
Arbetsolycksfallsförsäkring: Försäkringen måste
vara i kraft den första arbetsdagen.
Grupplivförsäkring: Tecknas i samband med
arbetsskadeförsäkringen
Arbetslöshetsförsäkring:
Fastställande
av
arbetslöshetspremier ansöks hos TVR www.tvr.fi
Sjukförsäkring:
Betalas
månadsvis
till
skattemyndigheten om företaget beskattas i Finland.
Frivillig betalning är även möjlig.
Om företaget har finska bankkoder kan ArPLförsäkring tecknas på vår hemsida www.varma.fi.
ArPL kan tecknas även genom vår samarbetspartner
skadeförsäkringsbolaget If som tillhandahåller
obligatorisk arbetsolycksfallsförsäkring inkl. grupplivförsäkring eller genom att ringa vår kundservice.
Arbetslöshetsförsäkring måste tecknas separat hos
TVR. Skattemyndigheten ger närmare upplysningar
om hur och när sjukförsäkringsavgiften ska betalas.
Avgifterna 2017
Avgifternas storlek bestäms årligen av Social och
hälsovårdsministeriet.
Arbetsgivare
med
en
lönesumma under 2,044 miljoner betalar fast avgift.
Arbetsgivaren ska enligt lagen betala den totala
avgiften till försäkringsbolaget och innehålla
arbetstagarens
andel
i
samband
med
lönebetalningen. Huvudregeln är att alla former av
ersättning
som
utbetalas
för
arbete
är
pensionsberättigande utan övre inkomstgräns. ArPLlönen är huvudsakligen densamma som den
beskattade inkomsten.
Avgifterna 2017
Arbetsgivaren
ArPL
Olycksfallsförsäkring
Arbetslöshetsförsäkringen **
Grupplivförsäkringen
18,95/17,45%*
0,7-7 %
(0.80% i genomsnitt)
0,80%
0,066%
Arbetstagaren
ArPL
Arbetslöshetsförsäkringen
6,15%/7,65%*
1,60%
* Nettot för arbetsgivarens del. Arbetsgivaren
debiteras alltid bruttobeloppet (25,1% år 2017).
Arbetstagarens pensionsavgift är 6,15 % om den anställde är under 53 år eller har fyllt 63 år. Arbetstagarens pensionsavgift är 7,65 % för anställda mellan 53
och 62 år.
**av lönerna upp till 2,059 miljoner euro. 3,30 % på det
överskjutande lönebeloppet.
Rapportering
Preliminära löneuppgifter utgör underlaget till
olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna. Arbetsgivaren ska rapportera de slutliga
lönerna en gång per år i januari. Därefter beräknas
den slutgiltiga avgiften för föregående år. I ArPLförsäkringen är det möjligt att använda två
alternativa anmälningsätt. Arbetsgivaren ska avtala
om huruvida företaget anmäler lönerna årligen eller
månadsvis.
 Om lönerna anmäls årligen (årsanmälan)
betalas förskottsavgifterna i 1–12 poster.
Förskottsavgifterna är baserade på den
uppskattade lönesumman som kan ändras
under årets lopp om det sker förändringar i
lönesumman. Årsanmälan om faktiskt utbetalda
löner inlämnas en gång per år, före utgången av
januari månad. Därefter görs årsavräkning som
kan innebära en återbäring eller extra
debitering.
 Vid månadsanmälan ska förskottsavgifterna
betalas den månad som följer efter
lönebetalningsmånaden. Avgifterna grundar sig
på de löner som betalats ut föregående månad.
Årsavräkning görs automatiskt i början av nästa
kalenderår.
I årsavräkningen fastställs den slutliga avgiften som
påverkas
även
av
beräkningsränta
och
kundåterbäringen. På det sammanlagda beloppet av
de kundåterbäringar som ett arbetspensionsbolag
delar ut till sina kunder inverkar pensionsbolagets
solvens, avkastningen på placeringarna och
omkostnadsöverskottet.
Totalbeloppet
av
kundåterbäringarna delas mellan Varmas kunder på
basis av inbetalda ArPL-avgifter och de fonder som
tillvuxit utgående från dem.
Förmåner
1 Folkpension, Sjukförsäkring,
Socialförsäkring
Folkpensionen, sjukförsäkringen och den allmänna
socialförsäkringen administreras av Folkpensionsanstalten, FPA.
Sjukförsäkring
täcker
mm.
sjukpenning,
rehabilitering, ersättning för läkemedel, och
handikapp förmåner medan allmän socialförsäkring
bl.a. familjeförmåner så som barnbidrag och
bostadsbidrag. Mera information finns på
www.kela.fi.
Folkpensionen garanterar en minimipension för
personer som inte har intjänat någon arbetspension
eller vars arbetspension liten. I vissa fall betalas även
garantipension.
Folkpensionen
och
garantipensionen beviljas och utbetalas av FPA. Hel
folkpension förutsätter 40 års bosättningstid i
Finland mellan 18 och 65 års ålder.
Sjukförsäkringsavgiften betalas månadsvis till staten
(skatteförvaltningen). Läs mera på www.vero.fi.
2 Arbetspension, ArPL
Största delen av arbetspensionsavgiften används till
att bekosta löpande pensioner. En fjärdedel av
avgiften fonderas. Rätten till pension uppstår vid
anställningens begynnelse. Det finns inget
inkomsttak vare sig för förmåner eller för avgifter.
Enligt ArPL beviljas följande pensionsförmåner:
 Ålderspension fr.o.m. 63 års ålder (kommer att
höjas successivt till 65 år)
 Invalidpension (hel eller halv)
 Yrkesinriktad rehabilitering
 Efterlevandepension till efterlevande make/
maka och minderåriga barn
Läs mera om pensionsintjänande på vår hemsida
www.varma.fi.
3 Lagstadgad olycksfallsförsäkring
De lagstadgade olycksfallsförsäkringarna administreras av privata skadeförsäkringsbolag såsom If
Skadeförsäkringsbolag AB. Försäkringsavgifterna
fastställs årligen av social- och hälsovårdsministeriet.
Försäkringen ersätter olycksfall som inträffat i
arbetet, på arbetsplatsen och på arbetsresa,
yrkessjukdomar som orsakats av arbetet samt skador
som uppstått under en kortare tid. Mera info om
ersättningar www.if.fi.
4 Grupplivförsäkring
Grupplivförsäkringen är baserad på arbetsmarknadsparternas förhandlingar. Försäkringen ger
en engångsersättning vid dödsfall. Premien och
ersättningen minskar ju äldre den försäkrade arbetstagaren blir. Läs mera på trhv:s hemsida.
5 Arbetslöshetsförsäkring
Arbetslöshetsförsäkringen tecknas genom att
kontakta TVR (www.tvr.fi). Rätten till inkomstbaserad
arbetslöshetsförmån förutsätter att arbetstagaren
blir medlem i en a-kassa.
Bra att veta
Företagshälsovård
Arbetsgivaren är skyldig att anordna lagstadgad
företagshälsovård för arbetstagare som är
anställda i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande.
Utöver detta kan arbetsgivaren ordna sjukvårdstjänster på allmänläkarnivå.
Lagen om företagshälsovård gäller sådant i
Finland utfört arbete på vilket arbetsgivaren är
skyldig att tillämpa arbetarskyddslagen.
FPA betalar ersättning till arbetsgivare för
nödvändiga och skäliga kostnader enligt sjukförsäkringslagen. Tjänsterna är avgiftsfria för arbetstagarna. Arbetsgivaren ska ha ett skriftligt avtal
och en verksamhetsplan om anordnandet av
företagshälsovården. Dessa utgör en förutsättning för att få ersättning.
Övriga pensionsarrangemang i Finland
Eftersom det inte finns något lönetak i det
lagstadgade arbetspensionssystemet, har det
inte funnits behov av kollektiva avtals/tjänstepensionsförsäkringar. Frivilliga pensionsarrangemang förekommer främst för personer i
ledande position. Arrangemangen består främst
av förbättringar av det lagstadgade pensionsskyddet.
Våra specialister hjälper dig gärna! Ring
oss på +358 244 7002 eller sänd oss epost [email protected]