Länk till blanketten - Svenska Läkaresällskapet

Blankett om nätverksstöd:
ANSÖKAN OM INGEGERD JOHANSSONS STÖD
TILL NÄTVERKSARBETE KRING SLE-FORSKNING
Ansökningsperiod: 15mars–15 april 2017
Stödet avser nätverksarbete kring SLE-forskning under
5 år. Medlen ska även finansiera en större nationell konferens under det femte året för att redovisa aktuell forskning kring SLE. I redovisningen av aktuell forskning ska
de projekt som erhållit projektanslag i SLE-utlysningen
2017 inkluderas. Sökande ska vara medlem i Svenska
Läkaresällskapet.
För att erhålla stöd till nätverksarbete kring SLE-forskning
krävs en nationell förankring och samverkan mellan företrädare för både experimentell och klinisk forskning samt
relevant inslag av brukarrepresentanter. Återrapportering,
inklusive en ekonomisk rapport, ska göras efter det femte
året. Eventuellt outnyttjade medel ska återbetalas.
MEDLEMSNUMMER I SLS
Sökande/ansvarig (namn, yrkestitel, arbetsplats, forskningsområde, roll i nätverket):
Övriga deltagare i nätverksarbetet (namn, yrkestitel, arbetsplats, forskningsområde, roll i nätverket):
Brukarrepresentanter:

forts. brukarrepresentater:
Planerat antal möten/år:
Sammanfattande beskrivning av nätverksarbetet:
Utförlig beskrivning av arbetet (inklusive budget och tidsplan samt redogörelse
för nationell samverkan och eventuell brukarmedverkan) ska bifogas!
Ansökt belopp (max 1,5 mkr kan sökas):
Budget ska bifogas!
Kontaktperson:
ADRESS ARBETSPLATS
TELEFON
E-POST
Ansökan skickas till:
Svenska Läkaresällskapet ∙ Att: Monica Windén ∙ Box 738 ∙ 101 35 Stockholm
senast den 15 april 2017
Mer information: Monica Windén ∙ 08-440 88 66 ∙ [email protected]
Blankett om nätverksstöd. Ansökningsperiod: 15 mars–15 april 2017
NAMN