budgetunderlag

2018–2020
budgetunderlag
sbu:suppdragärattutvärd
erasocialtjänstensoch
sjukvårdensmetoderoch
insatser•genomattgr
anskaaktuellochväl
gjordforskningtar
viredapåvilkeneff
ektolikainsatser
haromdetfinns
någrarisker
elleretiskap
roblemoch
vadsomgö
rmestny
ttaför
peng
arn
a.
sbu • statens beredning för medicinsk och social utvärdering
BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020
1
Diarienummer:
SBU2017/263
Innehåll
1. Beslut ......................................................................................................................... 4
2. Hemställan ................................................................................................................. 5
Fortsatt arbete med underlag till nationella riktlinjer......................................................... 5
Stöd och handledning till socialtjänsten .............................................................................. 5
Implementering och spridning av kunskap ......................................................................... 5
Ökad efterfrågan på SBU:s upplysningstjänst ..................................................................... 6
Ökad efterfrågan på SBU Kommenterar.............................................................................. 6
Fortsätta att utveckla och stärka HTA-nätverket ................................................................ 6
Internationell verksamhet ................................................................................................... 6
Förslag till sammanlagd förstärkning av förvaltningsanslaget 2018 ................................... 7
3. Mål och uppgifter ....................................................................................................... 8
4. Verksamhetsområde – projektverksamhet .................................................................. 9
Pågående utvärderingsprojekt ............................................................................................ 9
Förslag på nya utvärderingsprojekt ................................................................................... 10
SBU Kommenterar ............................................................................................................. 10
SBU:s upplysningstjänst ..................................................................................................... 10
Vetenskapliga kunskapsluckor ........................................................................................... 10
HTA-nätverket.................................................................................................................... 10
Beräknade kostnader ......................................................................................................... 11
5. Verksamhetsområde – kommunikation och kunskapsförmedling ............................. 13
Med fokus på digitalisering och tillgänglighet ................................................................... 13
En viktig kunskapskälla ...................................................................................................... 13
Samverkan med myndigheter och organisationer ............................................................ 13
För att samhället ska göra bästa möjliga insats ................................................................ 14
Underlag för fördjupade diskussioner ............................................................................... 14
Beräknade kostnader ......................................................................................................... 14
6. Verksamhetsområde – internationell samverkan ...................................................... 15
INAHTA – ett internationellt nätverk................................................................................. 15
Samarbete inom Europeiska Unionen ............................................................................... 15
Annat internationellt samarbete ....................................................................................... 15
Beräknade kostnader ......................................................................................................... 16
7. Övrigt ....................................................................................................................... 17
Sammanlagt resursbehov samt finansiering ..................................................................... 17
8. Investeringsbehov .................................................................................................... 18
BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020
2
BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020
3
1.
Beslut
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Susanna Axelsson. Föredragande har varit
Karin Coster och i handläggningen har även Anna Björklöf, Debora Egenvall, Charlotte Hall,
Jan Liliemark, Mikael Sparrings, Sofia Tranæus och Pernilla Östlund deltagit.
Susanna Axelsson
Generaldirektör
Stockholm 1 mars 2017
BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020
4
2.
Hemställan
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har i detta budgetunderlag
analyserat och uppskattat resursbehoven för myndigheten under åren 2018–2020.
SBU har behov av ett ökat förvaltningsanslag enligt nedan.
Fortsatt arbete med underlag till nationella riktlinjer
SBU har i uppgift att ta fram underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer. I planen finns
uppdatering av två omfattande områden, rörelseorganens sjukdomar och nationella riktlinjer
för vuxentandvård. Förberedelser av arbetet påbörjas redan under våren 2017 och kommer att
fortsätta under 2018. Den resursförstärkning som SBU erhöll för år 2017 har möjliggjort ett
effektivare arbete med förstärkt styrning, kvalitet och samarbete vad gäller underlagen till
riktlinjerna.
En grundläggande förutsättning för att tillmötesgå Socialstyrelsens önskemål om
kunskapsunderlag i linje med dagens volym som SBU hanterar, är resurser på samma nivå
som under 2017. SBU bedömer därför att en fortsatt resursförstärkning på 5 miljoner kronor
årligen kommer att behövas för att utföra detta uppdrag.
Stöd och handledning till socialtjänsten
För år 2017 erhöll SBU en resursförstärkning om 1,5 miljoner kronor för att bidra med stöd
och handledning för kunskapsutveckling i verksamhet som bedrivs med stöd av
socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga samt lag om vård av missbrukare i vissa fall. Syftet är att
stärka kompetensen att hitta, förstå och värdera vetenskapliga sammanställningar som är
relevanta för verksamheten. SBU planerar nya och intensifierade aktiviteter under kommande
år för att uppnå detta mål. För att bibehålla och fortsätta att utveckla denna verksamhet
hemställer SBU om fortsatt resursförstärkning med 2 miljoner kronor per år.
Implementering och spridning av kunskap
SBU:s resursförstärkning under nuvarande år innebär att fler utvärderingar, kommentarer,
underlag och kartläggningar jämfört med tidigare år ska spridas under perioden 2018–2020, så
att dessa kan tillämpas i praktiken. Särskilt fokus kommer att läggas på det arbete som SBU
utför avseende att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder inom socialtjänsten.
Förutsättningarna för detta arbete innebär att myndigheten kontinuerligt bör vidareutveckla
kompetens, teknik och strategier för att på ett effektivt sätt nå ut till rätta målgrupper inom
respektive område. Arbetet inriktas på en rad strategiska aktiviteter för att öka kunskapen om
SBU:s arbete med att belysa vilken kunskap det finns om effekten av olika insatser.
Sammantaget bedömer SBU att genom fortsatt fokus på flexibla och innovativa
kommunikationssatsningar, med tydlig samverkan mellan kommunikationskanaler samt med
andra myndigheter och organisationer, kommer det att behöva tillföras ytterligare 1 miljon
kronor per år jämfört med utfallet år 2016.
BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020
5
Ökad efterfrågan på SBU:s upplysningstjänst
Svar från SBU:s upplysningstjänst efterfrågas av verksamhetsansvariga men har också blivit
ett sätt för andra myndigheter att snabbt få ett underlag i en särskild fråga. En tillfällig
resursförstärkning under 2016 hjälpte oss att utöka verksamheten. Myndigheten ser
svårigheter i att utan resurstillskott bibehålla en hög produktion av snabba underlag och möta
en större efterfrågan. SBU föreslår en jämn anslagsfördelning under kommande år med en
förstärkning på 1 miljon kronor.
Ökad efterfrågan på SBU Kommenterar
SBU:s arbete med att tillgängliggöra systematiska litteraturöversikter från organisationer
utanför Sverige är ett sätt att snabbt och kostnadseffektivt öka volymen av tillgängliga
kunskapsunderlag, särskilt inom socialtjänstens område. Under 2016 har antalet publicerade
kommentarer ökat, och sannolikt kommer behovet av att få snabba och tillförlitliga svar på
områden som redan är utvärderade av andra fortsätta att öka. På ett övergripande plan bidrar
detta också till att SBU undviker att arbeta dubbelt med frågor som har internationellt intresse.
För att hålla jämna steg med efterfrågan och behoven och därmed öka produktionen av SBU
Kommenterar, föreslås en förstärkning av förvaltningsanslaget på 2 miljoner kronor.
Fortsätta att utveckla och stärka HTA-nätverket
HTA är ett internationellt begrepp som står för Health Technology Assessment och betyder
utvärdering av metoder inom hälso- och sjukvården. SBU kommer att fortsätta arbetet med att
samordna HTA-verksamheten i Sverige genom HTA-nätverket. Nätverket består idag av
representanter från 16 landsting och regioner. Genom nätverket bidrar SBU till en ökad
medvetenhet om vetenskapliga kunskapsunderlag i vården och stöder landstingens och
regionernas eget arbete med att ta fram och använda sådana underlag för beslut. För att
fortsätta detta viktiga arbete föreslår SBU att den resursförstärkning om 1 miljon kronor som
SBU erhöll för år 2017 fortsätter årligen under perioden 2018–2020.
Internationell verksamhet
I och med SBU:s utökade uppdrag att också utvärdera insatser inom socialtjänstens område
kommer behovet av internationella samarbeten även inom detta område att öka. SBU har
under 2016 haft kontakt med det internationella vetenskapliga nätverket för systematiska
översikter inom socialtjänstens område, Campbell Collaboration. Under perioden 2018–2020
kommer SBU att öka sitt samarbete med Campbell Collaboration, till exempel när det gäller
metodfrågor. För detta utökade internationella engagemang föreslår SBU en förstärkning av
förvaltningsanslaget med 0,5 miljoner kronor årligen.
BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020
6
Förslag till sammanlagd förstärkning av förvaltningsanslaget 2018
Sammanfattningsvis hemställer således SBU om en förstärkning av förvaltningsanslaget för år
2018 på 12,5 miljoner kronor.
Fortsatt arbete med underlag till nationella riktlinjer
5,0
Stöd och handledning till socialtjänsten
2,0
Implementering och spridning av kunskap
1,0
Ökad efterfrågan på SBU:s upplysningstjänst
1,0
Ökad efterfrågan på SBU Kommenterar
2,0
Fortsätta att utveckla och stärka HTA-nätverket
1,0
Internationell verksamhet
0,5
Summa
BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020
12,5
7
3.
Mål och uppgifter
SBU:s uppdrag är att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder och insatser i hälsooch sjukvården samt socialtjänsten ur ett samlat medicinskt, ekonomiskt, samhälleligt och
etiskt perspektiv. Utvärderingarna sammanställs på ett enkelt och lättfattligt sätt. Dessutom
ska SBU systematiskt identifiera och aktivt informera om sådana metoder i hälso- och
sjukvården och socialtjänsten vars effekter det saknas tillräcklig kunskap om.
För att göra skillnad i verksamheterna inom vård och omsorg behöver SBU:s resultat och
slutsatser omsättas i praxis. I och med inrättandet av rådet för styrning med kunskap kan
möjligheterna för SBU:s rapporter att göra skillnad i vård och omsorg ytterligare förbättras. I
enlighet med förordningen från 1 juli 2015 (2015:155) bidrar SBU till den statliga styrningen
med kunskap genom att ta fram kunskapsunderlag till andra myndigheter, till exempel
underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer.
Genom att i första hand tillämpa metoder och insatser som har säkerställd nytta kan
verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst uppnå en hög kvalitet och
bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt, därmed kan medborgarna erbjudas en effektiv hälsooch sjukvård respektive socialtjänst; en jämställd vård och omsorg på lika villkor.
SBU fullgör sitt uppdrag genom att:
•
systematiskt granska, bedöma, värdera och sammanställa det vetenskapliga
kunskapsunderlaget
•
sprida resultaten från kunskapssammanställningarna till beslutsfattare i hälso- och
sjukvården, socialtjänsten och till andra berörda
•
medverka till att resultaten används i hälso- och sjukvården och i social praktik
•
verka för att kompetensen höjs när det gäller att kritiskt granska och värdera
olika metoder i hälso- och sjukvården liksom i socialtjänsten
•
utveckla utvärderingsmetodiken för anpassning till nya områden
•
i samarbete med sakkunniga och forskare (personer som medverkar i SBU:s
utvärderingar) samt forskningsfinansiärer, initiera ny forskning inom områden där
kunskapen är otillräcklig eller saknas
•
delta i internationellt samarbete rörande metodutveckling för systematisk
utvärdering, hälsoekonomi och etik samt göra resultaten av arbetet tillgängliga
för liknande organisationer i andra länder.
BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020
8
4.
Verksamhetsområde – projektverksamhet
SBU:s projektverksamhet har förändrats i och med den förordning (2015:155) som
genomfördes den 1 juli 2015. SBU har därmed fått ett samlat uppdrag att bistå andra
myndigheter som ingår i rådet för styrning med kunskap med underlag i form av
vetenskapliga utvärderingar. Dessutom har SBU ett utökat uppdrag att också utvärdera
insatser inom socialtjänsten och inom området för lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
SBU har sedan förordningen trädde i kraft noterat en ökning av antalet förfrågningar från
andra myndigheter om olika typer av kunskapsunderlag. Förutom underlag till
Socialstyrelsens nationella riktlinjer och riktlinjer för screening har SBU involverats i att ta
fram kunskapsunderlag om åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn, jämställdhet
inom diabetesvården, kartläggning av välfärdsteknologier, antibiotikabehandling av
mjukdelsinfektioner, botoxbehandling av hyperhidros, reglering av sockerrika livsmedel och
subvention av hälsosam mat. Ökningen av förfrågningarna visar att andra myndigheter ser
värdet av SBU:s underlag. Förordningens syfte har i detta avseende slagit väl ut och det finns
anledning att förmoda att frågor från andra myndigheter även fortsatt kommer att öka.
För att möta de utmaningar som förändringarna för med sig, fortsätter SBU att arbeta med
kontinuerlig metodutveckling. Frågeställningarna som projekten ska besvara är ofta komplexa
och svåra att avgränsa, trots det måste SBU:s noggranna, systematiska och transparenta
process bibehållas. SBU:s rapporter ska fortsatt vara av hög kvalitet och våra resultat
tillförlitliga och endast vara baserade på systematiskt identifierad och granskad forskning.
SBU fortsätter arbetet med att få in patient- och brukarperspektivet i alla utvärderingsprojekt.
Det är en medveten strategi för att säkerställa att rapporterna är angelägna och relevanta.
Pågående utvärderingsprojekt
Följande projekt beräknas pågå även under år 2018:
•
Sten i den djupa gallgången – utvärdering.
•
Insatser inom rättspsykiatrisk vård I – utvärdering.
•
Insatser inom rättspsykiatrisk vård II – utvärdering
•
Stöd till familjehemsplacerade barn, hälsokontroller – utvärdering.
•
Kartläggning av systematiska översikter inom området social praktik.
•
Diagnostik och behandling av emotionell instabil personlighetsstörning.
•
Nytt utvärderingsprojekt om arbetsmiljöns betydelse för utveckling av skada eller
sjukdom.
•
Nytt utvärderingsprojekt inom området för Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020
9
Förslag på nya utvärderingsprojekt
•
Underlag till uppdatering av nationella riktlinjer inom rörelseorganens sjukdomar.
•
Underlag till uppdatering av nationella riktlinjer inom tandvården.
•
Behandling av åderbråck.
•
Behandling vid förvärvad hjärnskada.
•
Kontinuitet i vården.
•
Farmakologisk behandling av smärta hos äldre.
Utredningen om en mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada (S 2016:01)
redovisar sitt uppdrag senast den 31 mars 2017. Utredningen ska bland annat lämna förslag
till hur Försäkringskassans behov av kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av
sjukdom ska kunna tillgodoses. Sedan år 2011 har SBU i uppdrag från regeringen att
systematiskt sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom.
Det är idag oklart om utredningens förslag kan komma att medföra ett utökat behov av
underlag från SBU.
SBU Kommenterar
Under de kommande åren 2018–2020 planeras cirka 25 så kallade SBU Kommenterar att
publiceras årligen. Under 2016 har SBU utökat denna kostnadseffektiva verksamhet för att
bättre utnyttja det arbete som görs av andra HTA-organisationer och fokusera övriga SBUutvärderingar på områden som saknar bra översikter. Internationell samordning och bättre
kvalitet på systematiska översikter som görs av andra bidrar till att denna verksamhet kan
utökas. SBU har också börjat publicera kommentarer inom socialtjänstområdet, två stycken
har publicerats under 2016. SBU ser redan nu att den delen av SBU Kommenterar kommer att
öka under de kommande åren.
SBU:s upplysningstjänst
SBU:s upplysningstjänst ger snabba svar på frågor från beslutsfattare i hälso- och sjukvården
och socialtjänsten samt från andra myndigheter. Under perioden 2018–2020 planerar SBU att
svara på cirka 40 frågor per år. En ökande andel frågor kommer från beslutsfattare och
verksamhetsansvariga inom socialtjänsten.
Vetenskapliga kunskapsluckor
SBU:s arbete med att bygga upp en användarvänlig databas för kunskapsluckor kommer att
fortsätta. Under kommande år kommer också ett arbete inom rådet för styrning med kunskap
att resultera i att SBU ansvarar för att registrera kunskapsluckor i databasen som andra
myndigheter identifierat. SBU räknar därmed att antalet poster i databasen kommer att utökas.
En utvärdering av hur olika forskningsfinansiärer och andra intressenter använder databasen
planeras.
HTA-nätverket
Arbetet med HTA-nätverket, har lett till ökad samverkan och samordning, dels mellan SBU
och de regionala HTA-enheterna, dels mellan enheterna sinsemellan. De regionalt
producerade HTA-rapporterna läggs sedan år 2014 in i SBU:s publikationsdatabas. Ett
framgångsrikt sätt att öka samverkan är att göra en rapport tillsammans. Gemensam
BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020
10
produktion är ett bra sätt för SBU att visa hur man kan arbeta i projekt utifrån metodiken som
SBU använder i sina kunskapsunderlag.
SBU fortsätter att göra flera utbildningsinsatser om året i form av kurser, utbildningsdagar
och workshops, särskilt för nytillkomna medlemmar i nätverket. Genom nätverket bidrar SBU
till en ökad medvetenhet om vetenskapliga kunskapsunderlag i vården, och stöder
landstingens och regionernas eget arbete med att ta fram och använda sådana underlag för
beslut.
Beräknade kostnader
De planerade projekten och de schablonberäknade kostnaderna framgår av Tabell 1. Kalkylen
omfattar alla kostnader, fasta och rörliga. I de enskilda projektens kostnader ingår således
löner, arvoden, resekostnader, distribution samt overheadkostnader såsom lokalhyror,
avskrivningar, kanslikostnader etcetera. Beloppen för 2018–2020 baseras på schablonbelopp
som erfarenhetsmässigt visat sig ge en totalt sett rättvisande bild av kostnaderna. Kostnaderna
för hela projektverksamheten har beräknats till 63,3 miljoner kronor för år 2018.
BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020
11
Tabell 1
SBU:s planerade projektprogram 2017–2020 samt utfall 2016 (tkr).
Verksamhetsområde:
Projektverksamhet
2016
utfall
2017
prognos
2018
beräknat
2019
beräknat
2020
beräknat
Screening för förmaksflimmer
Behandling av luftvägsinfektioner
Skakvåld, triadens roll vid medicinsk
utredning
Diagnostik och behandling av endometrios
HTA-nätverket
Diagnostik och behandling av epilepsi
Diagnostisk tillförlitlighet av PHQ9
Preventiva insatser vid akut smärta
Kemisk exponering i arbetsmiljön och hjärtkärlsjukdom
Operation vid besvär av sten i gallblåsan
Prevention, behandling och diagnostik av
stroke
Rättspsykiatrisk vård
Program för ungdomar med antisocial
problematik
Analsfinkterskador vid förlossning/
Behandling av förlossningsskador
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Behandling av psoriasis
Arbetsmiljöns betydelse för artrosbesvär
Fetalt alkoholsyndrom (FAS) och FASD
Socialtjänstområdet
- Kartläggning utredning och insatser
- Interventioner
familjehemsplacerade barn
- Stöd till ensamkommande barn
- Organisation/insatser
Värdering av effektivitet i klinisk vardag
Behandling av hetsätningsstörning
Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården
Behandling av schizofreni
Spel om pengar, behandling
Tilläggsmetoder till PSA-prov
Operation vid besvär av sten i gallgångar
Föräldrainsatser vid våld/försummelse mot
barn
Val av behandling, fraktur i armen hos äldre
8 nya projekt 2017
6 nya projekt 2018
5 nya projekt 2019
5 nya projekt 2020
SBU Kommenterar
Upplysningstjänst i vården
Kunskapsluckor
830
872
3 276
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 264
1 307
2 962
127
367
1 273
1 800
1 500
2 500
600
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 933
4 033
0
800
0
0
0
0
0
0
1 126
413
7 200
0
1 000
0
0
0
0
0
1 445
0
0
0
0
1 458
2 607
1 048
4 047
6 174
0
2 200
0
0
9 300
0
0
0
0
10 000
0
0
0
0
12 000
0
0
0
0
12 000
2 180
591
2 317
3 143
1 109
2 124
70
1 627
0
0
300
600
0
500
1 000
1 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 429
1 200
32 483
0
15 000
24 061
0
5 000
12 000
22 075
3 755
3 230
5 589
4 000
3 500
6 000
3 000
3 000
6 000
3 000
3 000
6 000
0
1 000
4 000
11 000
24 383
3 000
3 000
6 000
792
1 090
1 200
1 200
1 200
66 518
78 373
63 261
64 275
65 583
Avslutade projekt
Summa kostnader projekt
BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020
12
5.
Verksamhetsområde – kommunikation
och kunskapsförmedling
En central del i SBU:s uppdrag är att kontinuerligt utveckla arbetet med att sprida
utvärderingar så att dessa tillämpas i praktiken och leder till mer effektiva insatser inom
sjukvården och socialtjänsten. Därför har SBU fortsatt fokus på flexibla och innovativa
kommunikationssatsningar med tydlig samverkan mellan olika kanaler under de kommande
åren. Arbetet inriktas på en rad strategiska aktiviteter för att öka kunskapen om SBU:s arbete
med att belysa vilken kunskap det finns om effekten av olika insatser.
Med fokus på digitalisering och tillgänglighet
I linje med regeringens digitaliseringsstrategi kommer SBU att utveckla och skräddarsy våra
digitala satsningar i högre grad beroende på ämne och målgrupp, som exempelvis
e-seminarier, podd, film, lättillgängliga e-publikationer och riktade digitala utskick. Samtidigt
innebär digitaliseringen att kommunikationen blir ännu mer situationsanpassad och kräver
högre grad av flexibilitet. Målsättningen är att bredda intresset och skapa ännu större
genomslagskraft bland SBU:s målgrupper.
SBU:s webbplats har nyligen moderniserats och anpassats för att fungera optimalt och
responsivt för de komplexa databaser som ingår i den. Ett fortsatt fokus på anpassning och
vidareutveckling till aktuella förutsättningar är centralt för att myndighetens arbete ska vara
tillgängligt. Viktiga aspekter för det fortsatta arbetet är regelbunden uppföljning av
webbanalyser med fokus på klarspråk, tillgänglighet, navigation, funktionalitet, struktur och
sökmotoroptimering.
En medveten satsning på internkommunikation planeras genom att vidareutveckla SBU:s
intranät inom ramen för den responsiva utformningen som den externa webbplatsen har. Det
innebär också automatiserad och förenklad digital film- och bildhantering, ett initiativ som
redan väckt intresse hos flera andra myndigheter.
En viktig kunskapskälla
SBU arbetar ständigt med att utveckla kommunikationskanalerna för att få god spridning.
Förutom det traditionella mediearbetet, som visar en stadig ökning i antal redaktionella inslag,
har SBU en långsiktig satsning för utbildning som vänder sig till journalister. SBU har en
viktig roll som oberoende kunskapskälla och bidrar med ett omfattande nätverk av sakkunniga
som är engagerade i pågående samt tidigare genomförda utvärderingsprojekt.
SBU har hittills sett positiva resultat av satsningar på rörlig film, därför planeras ytterligare
produktioner med tydliga budskap. Filmerna produceras både med hjälp av extern och intern
kompetens och i samverkan med våra sakkunniga. Dessa kan i förlängningen bidra till att
evidensbaserade insatser inom sjukvården och socialtjänsten implementeras mera effektivt.
Samverkan med myndigheter och organisationer
Vid planering och genomförande av olika typer av kommunikation är samverkan med våra
systermyndigheter en stor fördel, en dialog som sker inom ramen för rådet för styrning med
kunskap. Kontakt sker även med andra myndigheter och organisationer inom de olika
ämnesområden som myndigheten utvärderar.
BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020
13
Kommunikationsavdelningen är fortsatt involverad i SBU:s arbete med att utarbeta systematik
i projekt gällande samverkan med brukar- och anhörigorganisationer. Målgrupperna nås
genom ökat engagemang och satsningar i sociala medier, men också genom samverkan med
andra myndigheter och organisationer inom respektive ämnesområde. I likhet med andra
satsningar på kommunikation är digital utveckling en nyckel till samverkan med brukare.
För att samhället ska göra bästa möjliga insats
SBU:s utvärderingar används som ett opartiskt och tillförlitligt kunskaps- eller
beslutsunderlag. De riktar sig både till de som arbetar praktiskt och till de som organiserar
eller beslutar om verksamhet och insatser. Resultaten är i de flesta fall också viktiga för vårdoch omsorgstagare och deras närstående.
Underlag för fördjupade diskussioner
SBU:s utvärderingar ligger till grund för omfattande studiematerial, seminarier, kurser,
föredrag och debatter i digitala och traditionella sammanhang. SBU:s nämnd och
myndighetens två vetenskapliga råd, samt sakkunniga som deltar i projektgrupper, arbetar
lokalt, regionalt och nationellt för att utvärderingarna ska användas som beslutsunderlag och
för att resultaten ska omsättas i praktiken. Därför är även personliga möten, konferenser och
seminarier fortsatt viktigt de närmaste åren, i synnerhet gentemot socialtjänsten med
anledning av SBU:s utökade uppdrag.
Beräknade kostnader
De totala kostnaderna för arbetet med informationsspridning och kunskapsförmedling
beräknas uppgå till 17,5 miljoner kronor år 2018.
Tabell 2
SBU:s beräknade kostnader för kommunikation och kunskapsförmedling
2017–2020 samt utfall 2016 (tkr).
Verksamhetsområde:
Kommunikation och kunskapsförmedling
2016
Utfall
2017
prognos
2018
beräknat
2019
beräknat
2020
beräknat
IT och media
Reklam och utskick, nytryck
Rapporthantering, försäljning
Patientversioner och särtryck
Utställningar och mässor
Mottagarorganisationer
Vetenskap & Praxis
Massmedia, bevakning mm
Uppföljningar
Kommunikationsstrategi
Kunskapsstöd för vården
Kunskapsstöd lekmän och allmänhet
Socialtjänsten
5 573
1 566
963
2 155
2 000
338
3 339
1 118
464
452
239
232
416
6 200
1 700
1 000
2 300
2 000
500
3 600
1 200
500
500
300
250
450
5 100
1 400
900
2 000
1 800
300
3 300
1 000
400
400
300
200
400
5 200
1 500
900
2 100
1 800
300
3 300
1 000
400
400
300
200
400
5 300
1 400
900
2 000
1 800
300
3 300
1 000
400
400
300
200
400
18 855
20 500
17 500
17 800
17 900
Summa
Beloppen i tabellen inkluderar lönekostnader samt overheadkostnader såsom lokaler,
kanslikostnader med mera.
BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020
14
6.
Verksamhetsområde – internationell samverkan
Den verksamhet som SBU bedriver är i hög grad internationellt baserad. Andra
organisationer, som bedriver en liknande verksamhet som SBU, stödjer sig på samma
internationella vetenskapliga litteratur. Det finns därför mycket att vinna på att samarbeta
internationellt. SBU förutser ett ökat utbyte och samarbete med internationella organisationer
under de kommande åren.
INAHTA – ett internationellt nätverk
SBU fortsätter sitt arbete inom det internationella nätverket INAHTA (International Network
of Agencies for Health Technology Assessment). INAHTA bildades 1993 och har idag 54
medlemmar från 32 länder. Sedan år 2014 innehar SBU vice ordförandeposten i INAHTA.
Under perioden 2018–2020 kommer SBU fortsätta att delta i nätverket för att öka utbytet och
effektivisera spridandet av information mellan organisationerna. SBU planerar att fortsätta
engagemanget i arbetet med HTA:s effekter i hälso- och sjukvården och i planeringen av
detta.
Samarbete inom Europeiska Unionen
SBU har under flera år haft en ledande roll i en rad samarbetsprojekt inom EU:s ram. SBU är
medlem i det formella europeiska nätverket Health Technology Assessment Network (HTAN)
som skapades av EU-kommissionen år 2013.
SBU deltar i flera arbetsgrupper med inriktning på metodutveckling och kvalitetsstandarder
vad gäller etik, brukarsamverkan, hälsoekonomi och nationell implementering. Dessa
arbetsgrupper slutrapporterar sitt arbete under 2019. Det fortsatta arbetet från och med 2020
kommer att påverkas av EU-kommissionens förslag om framtida utveckling av HTA-arbetet i
Europa.
Annat internationellt samarbete
Internationellt samarbete bedrivs även genom HTAi (Health Technology Assessment
International) som är en internationell vetenskaplig förening och ett forum för forskning och
utbildning i utvärdering av medicinska metoder. SBU kommer fortsätta att delta aktivt med
föredrag, vetenskapliga posters och utställningar vid föreningens årliga möten och vid det
årligen återkommande HTAi Policy Forum som är en internationell mötesplats för högre
chefer inom HTA-organisationer, läkemedelsföretag och medicinteknikföretag.
SBU deltar aktivt i internationellt metodutvecklingsarbete, till exempel i GRADE-samarbetet,
en internationell arbetsgrupp för utveckling av evidensgradering, och i Cochrane
Collaboration, ett internationellt nätverk för systematiska översikter inom medicinsk
forskning. SBU deltar också i ett nordiskt samarbete för metodologisk kompetens inom
Guidelines International Network. SBU har i och med sitt nya uppdrag inom
socialtjänstområdet kontakt med det internationella vetenskapliga nätverket för systematiska
översikter inom socialtjänstens område, Campbell Collaboration. Under perioden 2018–2020
kommer SBU att öka sitt samarbete med Campbell Collaboration, till exempel när det gäller
metodfrågor.
SBU har av Världshälsoorganisationen (WHO) utnämnts till svensk fokalpunkt för
organisationens särskilda forum för HTA.
BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020
15
Beräknade kostnader
Sammanlagt beräknas kostnaderna för den internationella verksamheten uppgå till
2,2 miljoner kronor för år 2018.
Tabell 3
SBU:s beräknade kostnader för internationell samverkan
2017–2020 samt utfall 2016 (tkr).
Verksamhetsområde:
Internationell samverkan
2016
utfall
2017
prognos
2018
beräknat
2019
beräknat
2020
beräknat
Samverkan inom EU
INAHTA
Övrigt internationellt arbete
292
320
1 820
300
400
2 000
300
200
1 700
300
200
1 800
300
200
1 850
Summa
2 432
2 700
2 200
2 300
2 350
BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020
16
7.
Övrigt
Sammanlagt resursbehov samt finansiering
SBU:s sammanlagda resursbehov för perioden 2018–2020 framgår av tabellen nedan.
I beräkningen har inte förutsatts en anslagsökning i enlighet med SBU:s önskemål.
Tabell 4
SBU:s resursbehov samt finansiering 2016–2020 (tkr).
Finansiering
Ingående balans
Anslag
Statens institutionsstyrelse
Rättspsykiatri
EU-bidrag
Summa ingående balans
Anslag och intäkter
Anslag
Anslag kunskapsluckor
Upplysningstjänst
Regional HTA
Värdering effektivitet klinisk vardag
Rättspsykiatrisk vård
Delaktighet kroniska sjukdomar
Spel om pengar
Prostatacancer
Förmaksflimmer
Soc Tj Lagen
Psykisk ohälsa
Nationella riktlinjer
EU-bidrag
Övriga intäkter
2016
utfall
2017
prognos
2018
beräknat
2019
beräknat
2020
beräknat
1 878
300
0
283
2 461
2 230
0
0
283
2 823
0
0
0
74 319
5 394
1 000
1 000
1 000
1 200
1 500
700
746
100
81 560
82 961
84 375
85 833
1 000
2 300
1 500
5 000
5 000
166
2 887
2 500
500
500
500
Summa medelstilldelning
90 012
101 373
83 461
84 875
86 333
Kostnader
Utvärderingar
Informationsspridning
Internationell samverkan
Summa kostnader
66 518
18 855
2 432
87 805
78 373
20 500
2 500
101 373
63 261
17 500
2 200
82 961
64 275
17 800
2 300
84 375
65 583
17 900
1 850
85 833
Utgående balans
Anslag
Rättspsykiatri
EU-bidrag
Summa utgående balans
3 936
310
422
4 688
0
0
0
0
BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020
17
8.
Investeringsbehov
Tabell 5
SBU:s investeringsbehov 2016–2020 (tkr).
IB lån i Riksgäldskontoret
Beräknad nyupplåning
Beräknad amortering
Beräknad nettoupplåning
UB lån i Riksgäldskontoret
Föreslagen låneram
Beräknad ränteutgift
Ränteantagande för nyupplåning (%)
Finansiering av räntor och amorteringar
– anslag
Tabell 6
2016
utfall
293
2 254
– 510
1 744
2 037
2 500
– 14
–1%
2017
prognos
2 037
500
– 500
0
2 037
2 500
0
0%
2018
beräknat
2 037
200
– 500
– 300
1 737
2 500
20
1%
2019
beräknat
1 737
300
– 400
– 100
1 637
2 500
20
1%
2020
beräknat
1 637
300
– 300
0
1 637
2 500
20
1%
510
500
500
400
300
SBU:s verksamhetsinvesteringar 2016–2020 (tkr).
Immateriella investeringar
2016
utfall
0
2017
prognos
0
2018
beräknat
0
2019
beräknat
0
2020
beräknat
0
Materiella investeringar
Maskiner, inventarier och installationer
Summa
2 254
2 254
500
500
200
200
300
300
300
300
Räntekontokredit
SBU önskar få bibehålla nuvarande räntekontokredit om 1,2 miljoner kronor.
Anslagskredit
SBU önskar få disponera en anslagskredit på ramanslaget om 3 procent.
BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020
18